velikost textu

Pěstounská péče

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Pěstounská péče
Název v angličtině:
Foster care
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Veronika Suchoňová
Vedoucí:
doc. JUDr. Josef Salač, Ph.D.
Oponent:
JUDr. MUDr. Alexandr Thöndel, Ph.D.
Id práce:
158209
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
27. 6. 2017
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Náhradní rodinná péče – pěstounská péče – pěstoun – dítě – náhradní rodina – biologická rodina – orgán sociálně právní ochrany dětí -
Klíčová slova v angličtině:
Alternative family care – foster care – foster parent – child – alternative family - biological family – the institution of social and legal protection of the child -
Abstrakt:
Abstrakt Rigorózní práce se zabývá problematikou náhradní rodinné péče v České republice s detailnějším zaměřením na pěstounskou péči. Pěstounská péče hraje spolu s osvojením klíčovou roli v otázce umisťování dětí do náhradních rodin. Samotný obsah práce vzniká v přelomovém období, kdy vešel v účinnost zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a novela zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, které ve velké míře pozměnily dosavadní právní náhled na zmíněnou problematiku. Pěstounská péče představuje, celo- republikový fenomén, který nabývá čím dál větší důležitosti. Nedostatečné prostory k umisťování dětské populace do dětských domovů či jiných ústavních zařízení, vyžadují neustálé vytváření a zdokonalování podmínek nejen pro samotné děti, nýbrž i budoucí osoby pěstounů. Práce je proto určena především budoucím pěstounům a měla by poukázat na přínosy, ale i značnou časovou, psychickou a ekonomickou náročnost nezbytnou k řádnému výkonu pěstounské péče.
Abstract v angličtině:
Abstract The doctoral thesis is dealing with issue of alternative child care in the Czech Republic, with detailed focus on foster care. Foster care, together with adoption, is playing the key role in placing children into the alternative families. The content itself of this thesis is being created in the breakthrough period, when the new law no. 89/2012 Sb, The Civil Code and amendment to law no. 359/1999 Sb., On social and legal protection of children, entered into force and largely changed the current legal view of the mentioned issue. Foster care presents the country phenomenon which increases more and more in its importance. Inadequate space for placing child population into children’s homes or other facilities, require constant creation and improvement of conditions not only for the children themselves, but also for the future foster parents. The thesis is therefore intended for future foster parents and should point out the benefits, but also large time, psychical and economical seriousness necessary for proper exercise of foster care.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Veronika Suchoňová 1.78 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Veronika Suchoňová 264 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Veronika Suchoňová 268 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Josef Salač, Ph.D. 109 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. MUDr. Alexandr Thöndel, Ph.D. 195 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 235 kB