velikost textu

Vývoj a optimalizace přípravy řezových preparátů pulců X. tropicalis pro studium migračního a diferenciačního potenciálu testikulárních kmenových buněk

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vývoj a optimalizace přípravy řezových preparátů pulců X. tropicalis pro studium migračního a diferenciačního potenciálu testikulárních kmenových buněk
Název v angličtině:
Development and optimization of sectioning technique for the study of migration and differentiation potential of testicular stem cells in X. tropicalis tadpoles
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Monika Bláhová
Vedoucí:
RNDr. Ing. Vladimír Krylov, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Vladimír Soukup, Ph.D.
Id práce:
158203
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra buněčné biologie (31-151)
Program studia:
Biologie (N1501)
Obor studia:
Buněčná a vývojová biologie (NBUNVYB)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
14. 2. 2018
Výsledek obhajoby:
Neprospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
testikulární kmenové buňky, Xenopus tropicalis, diferenciace
Klíčová slova v angličtině:
testicular stem cells, Xenopus tropicalis, differentiation
Abstrakt:
Abstrakt Rychlý rozvoj regenerativní medicíny a naléhavá potřeba buněk schopných ovládat imunitní systém nebo dokonce diferencovat do jiných buněčných typů vedla k výzkumu mesenchymálních kmenových buněk. Nápadně podobný charakter mají i Sertoliho buňky, které jsou nezbytné pro správný vývoj spermií ve varleti. V předcházejícím výzkumu byla založena buněčná kultura z varlat juvenilních samců X. tropicalis, která obsahovala buňky s markery mesenchymálních kmenových buněk tak i buněk Sertoliho. Zároveň byly buňky modifikovány a do genomu jim byl zaveden gen pro červený fluorescenční protein (RFP). Cílem této diplomové práce bylo tedy objasnit vlastnosti těchto buněk po jejich mikroinjikování do embryí jedinců stejného druhu (allogenní transplantace). Pro tyto experimenty bylo nutné vyvinout spolehlivou techniku přípravy řezových preparátů, při které by nedocházelo k ztrátě buněk či celých tkání. Metodou vibratomových řezů spolu s imunohistochemickým značením se podařilo zjistit, že buněčná kultura obsahuje buňky prekurzorů Sertoliho a peritubulárních myoidních buněk.
Abstract v angličtině:
Abstract The rapid development of regenerative medicine and the urgent need for cells which are able to modulate the immune system, or even differentiate into variable cell types, have led to the research of mesenchymal stem cells. The Sertoli cells, which are essential for the proper development of sperm in the testis, have a strikingly similar character. In the previous research, a cell culture expressing markers of mesenchymal stem cells and Sertoli cells from juvenile male testes of X. tropicalis was established. At the same time, the cells were modified by the introduction of gene for the red fluorescent protein (RFP) in their genome. The aim of this diploma thesis was to clarify their characteristics after microinjection to X. tropicalis tadpoles (allogeneic transplantation). For these experiments, it was necessary to develop a reliable technique for the preparation of sections, which won’t be harmfull for the samples. Using the vibratome sectioning method along with immunohistochemical labeling, the cell culture has been found to contain precursors of Sertoli and peritubulare myoid cells.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Monika Bláhová 3.46 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Monika Bláhová 121 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Monika Bláhová 121 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Ing. Vladimír Krylov, Ph.D. 555 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Vladimír Soukup, Ph.D. 471 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. František Půta, CSc. 154 kB