velikost textu

Faktory úspěšnosti rozvojové strategie pro venkovské mikroregiony na příkladu mikroregionu Novostrašecka

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Faktory úspěšnosti rozvojové strategie pro venkovské mikroregiony na příkladu mikroregionu Novostrašecka
Název v angličtině:
Factors for the success of the development strategy for rural microregions on the example of microregion Novostrašecko
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Gabriela Koubová
Vedoucí:
RNDr. Radim Perlín, Ph.D.
Oponent:
Ing. Pavlína Maříková
Id práce:
158029
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340)
Program studia:
Geografie (N1301)
Obor studia:
Sociální geografie a regionální rozvoj (NSGRRD)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
24. 5. 2018
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
venkovský region, rozvoj
Klíčová slova v angličtině:
rural region, development
Abstrakt:
ABSTRAKT Strategie rozvoje je jedním z nástrojů podporující regionální rozvoj území a v současné době se uplatňuje ve většině zemí OECD. Příprava a zpracování strategického dokumentu však není samo o sobě možné hodnotit jako úspěch. Podstatné pro úspěšné hodnocení strategického dokumentu je realizace jeho priorit a cílů. Předložená práce se soustřeďuje na zkoumání faktorů, které vedou k úspěchu konkrétních mikroregionálních strategií. V práci jsou podrobně diskutovány faktory, které se mohou podílet na úspěšném naplnění strategického záměru a vedou k úspěchu rozvojové strategie a tím i k posílení sociálně ekonomického postavení regionu, kde se strategie realizuje. Teoretická východiska byla testována na příkladu dvou vybraných venkovských mikroregionů. Jako stěžení výsledek práce lze považovat již mnohokrát prokázané zjištění, že největší vliv na úspěšnost rozvojové strategie má faktor lidských zdrojů, čímž byla potvrzena jedna ze stanovených hypotéz. Dalším cílem práce je zjištění, jak vnímají úspěšnost představitelé obcí a předseda mikroregionu. Výsledky zjištění byly porovnány s výzkumem, který proběhl v českých a německých obcích v roce 2013. Součástí tohoto hodnocení bylo také zjištění, komu občané důvěřují, že je schopný posoudit úspěšnost obce nebo mikroregionu. Klíčová slova: Rozvojová strategie, venkovský mikroregion, faktory úspěšnosti, lidské zdroje
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The development strategy is one of the instruments supporting regional development of the territory and currently is being applied in most OECD countries. However, preparation and processing of a strategic document can not in itself. For the successful evaluation of a strategic document is essential the realization of its priorities and objectives. The presented work focuses on examining the factors that leads to the success of specific microregional strategies. The thesis discusses in detail the factors that can contribute to the successful fulfillment of the strategic plan and lead to the success of the development strategy and thus to the socio-economic position of the region where the strategy is implemented. The theoretical basis was tested on the example of two selected rural micro-regions. As a result of the work, it can be considered that the most significant impact on the success of the development strategy has a factor of human resources, which confirms one of the hypotheses stated. Another goalof the thesis is to find out how the municipal representatives and the chairman of the microregion perceives the success of the development strategy. This evaluation also included the identification of whom the citizens are trusting enough to be able to assess the success rate of municipality or microregion. Key words: Development strategy, rural micro-region, success factors, human resources
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Gabriela Koubová 2.62 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Gabriela Koubová 843 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Gabriela Koubová 329 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Gabriela Koubová 320 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Radim Perlín, Ph.D. 491 kB
Stáhnout Posudek oponenta Ing. Pavlína Maříková 427 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. Luděk Sýkora, Ph.D. 152 kB