velikost textu

Spotřebitel v rozhodčím řízení

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Spotřebitel v rozhodčím řízení
Název v angličtině:
Consumer arbitration in proceedings
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Martina Zajícová
Vedoucí:
JUDr. Tomáš Pohl
Oponent:
JUDr. Petr Smolík, Ph.D.
Id práce:
157948
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
6. 6. 2017
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
rozhodčí řízení spotřebitel
Klíčová slova v angličtině:
arbitration proceeding consumer
Abstrakt:
ABSTRAKT Předmětem této rigorózní práce je postavení spotřebitele v rozhodčím řízení. Důvodem výběru tohoto tématu je primárně vlastní zkušenost, neboť jsem měla možnost poznat rozhodčí řízení jak z pohledu spotřebitele, tak z pohledu podnikatele a rovněž z pohledu rozhodce rozhodčího soudu. Tyto mé zkušenosti pramení z mých zaměstnání, když jsem po ukončení magisterského studijního programu v oboru právo nastoupila jako advokátní koncipient a zastupovala jsem spotřebitele v rozhodčím řízení mezi podnikatelem a spotřebitelem. Následně jsem nastoupila do soukromé sféry a zastupovala jsem podnikatele proti spotřebiteli v řízení u rozhodčího soudu. V současné době rovněž vykonávám funkci rozhodce rozhodčího soudu. Uvědomila jsem si, že rozhodčí řízení ve vztahu ke spotřebiteli není tak úplně černobílé, není zneužívající, jak notoricky hlásají některé populistické strany či hnutí a jak i některé soudy bez dalšího uzavírají, ale záleží na mnoha aspektech samotného rozhodčího řízení, osobě rozhodce a charakteru samotné rozhodčí smlouvy. Cílem této rigorózní práce je předmětnou problematiku postavení spotřebitele v rozhodčím řízení analyzovat a přiblížit jednotlivé aspekty rozhodčího řízení jak ve vztahu k podnikateli a z pohledu podnikatele, tak ve vztahu ke spotřebiteli a z pohledu spotřebitele, se zaměřením jak na samotné rozhodčí řízení, osobu rozhodce, charakter rozhodčí smlouvy, a to vše s ohledem na předpisy přijaté právě pro zvýšenou ochranu spotřebitele v rozhodčím řízení. V této souvislosti se zaměřuji rovněž na osobu spotřebitele jako takovou, spotřebitelskou smlouvu a rozhodčí smlouvu, na charakteristické rysy rozhodčího řízení a jeho specifika ve sporech ze spotřebitelských smluv a na specifika řízení před stálým Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky. Zabývám se také soudním řízením o zrušení rozhodčího nálezu. V závěru své práce se zabývám čerstvě přijatou úpravou, jejímž důsledkem je vyloučení sporů ze spotřebitelských smluv v rozhodčím řízení do budoucna. Jako základní cíl této rigorózní práce jsem si vytyčila především snahu o ucelený přehled dané právní problematiky a upozornění na pozitiva i negativa předmětné právní problematiky právě ve vztahu ke spotřebiteli.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The subject of this rigorous thesis is the consumer's position in the arbitration proceedings. The reason for choosing this topic is primarily based on my own work experience gained from involvement in arbitration proceedings from the consumer's perspective, and from the business perspective, and from the perspective of the Arbitration Court. I achieved my work experiences after finishing my master degree program in law. I began to work as a law clerk representing the consumer in the arbitration proceedings between the entrepreneur and the consumer. Then I moved on to work in the private sphere and I represented businesses against consumers in arbitration proceedings. Currently I also perform the function of an arbitrator at the Arbitration Court. I realized that arbitration proceedings in its relation to the consumer is not so black and white. Rather than abusive, as notoriously proclaimed by some populist parties and movements, and which some courts without further investigation conclude, the nature of arbitration depends on many aspects of the actual arbitration proceedings, on the arbitrator and the nature of the arbitration agreement itself. The aim of this thesis is to focus on the issue of the consumer's position in the arbitration proceedings. I also analyze individual aspects of arbitration proceedings in relation to the entrepreneur from the business perspective and in relation to the consumer from the consumer perspective. I focus on the actual arbitration proceedings and on the arbitrator and on the character of arbitration agreement with regard to the regulations adopted just specially for increased consumer protection in the arbitration proceedings. In this context, I also focus on the consumer and on the consumer contract and the arbitration agreement. I emphasize the characteristics of arbitration proceeding and its specifics in disputes arising from consumer contracts. Finally, I highlight the specifics of the proceeding before the Permanent Court of Arbitration attached to the Czech Chamber of Commerce and the Agricultural Chamber of the Czech Republic. In addition to the above I touch on the topic of arbitration proceedings concerned with setting aside of an arbitral award. At the conclusion of my work I deal with the new modification of dispute arising out of a consumer contract in arbitration agreement. The basic aim of this thesis is to provide a comprehensive overview of the legal issues and highlight positives and negatives of legal issues especially in relation to the consumer.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Martina Zajícová 987 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Martina Zajícová 71 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Martina Zajícová 83 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Tomáš Pohl 213 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Petr Smolík, Ph.D. 52 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 228 kB