velikost textu

Omezení vlastnického práva k nemovitostem v soukromém zájmu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Omezení vlastnického práva k nemovitostem v soukromém zájmu
Název v angličtině:
Limitations of Real Property Rights in Private Interest
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Oldřich Platil
Vedoucí:
JUDr. Petr Šustek, Ph.D.
Oponent:
JUDr. MUDr. Alexandr Thöndel, Ph.D.
Id práce:
157944
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
29. 2. 2016
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Veřejný seznam, Věcná práva, Věcná břemena, Omezení vlastnického práva
Klíčová slova v angličtině:
Public list, Rights in rem, Real burdens, Limitation of property rights
Abstrakt:
Abstrakt Tato práce se zabývá vymezením institutů zasahujících do nedotknutelnosti vlastnického práva. Teleologickým výkladem rozebírá věcná práva k věci cizí v rovině úpravy zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a souvisejících zákonů, jakými jsou především zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí, včetně vyhlášek. Veřejnému seznamu se věnuje úvod práce, kdy autor vykládá známé či nově zavedené právní principy fungování veřejného seznamu. Hlavní část práce je věnována rozboru způsobů omezení vlastnického práva k nemovitostem v soukromém zájmu, tedy všem omezujícím institutům, jež podléhají zápisu do veřejného seznamu (intabulaci) a vznikají dvou a vícestranným konsensuálním jednáním. Kladen je důraz na staronové instituty, které se po více než padesáti letech vrátily do právního řádu, jakými jsou právo stavby, reálná břemena či problematika znovuobnovení zásady superficies solo cedit, ale také na nejvýznamnější změny v oblasti již známých zajišťovacích instrumentů, zástavního a předkupního práva včetně různorodé judikatury. Zejména pak vyhodnocení problematických otázek souvisejících s rekodifikací a jejich uvedení do praxe. Stranou pak nezůstaly ani jazykové nejasnosti či některá kolizní ustanovení, přičemž bylo nabídnuto možné řešení de lege ferenda. Zákon označován širokou veřejností za nový občanský zákoník je bezesporu významným rekodifikačním počinem. Pasáže věnované absolutním majetkovým právům jsou mnohem detailněji a objemněji zpracovány, než tomu bylo v předchozích úpravách. Nový občanský zákoník sjednotil rozdrobenou úpravu mnohosti právních předpisů a alespoň v oblasti majetkových práv navrátil principu autonomie vůle její dříve ztracený smysl. Zůstává otázkou, jaký výkladový směr místy až kazuistických ustanovení zákona nalezne dosud krátká rozhodovací praxe soudů.
Abstract v angličtině:
Abstract This thesis deals with determination of institutes that interfere with inalienability of title. By method of teleological interpretation it holds forth easement from a perspective of modification of the Act No 89/2012 Sb., Civil Code and relevant acts such as the Act No. 256/2013 Sb. on Land Register, including regulations. The introduction of the thesis deals with public register and the author explains known or newly-established legal principles of operation of the Public Register. The main part of the thesis analyses the methods of limitation of title to real property in private interest, that are all limiting institutes that are subject to entry in public register (Czech term intabulace, i.e. recording of title into the Land Register) and that arise by two- and multilateral consensual act. Emphasised are re-established institutes that after more than fifty years have returned back into legal order, such as right of superficies, real burdens or problems of renewing the principle superficies solo cedit, but also the most important changes in the field of already known securing instruments, pledge and pre-emptive right including various judicial decisions, in particular assessment of problematic issues connected with recodification and their carrying into effect. Neither language opacity nor some colliding provisions remained aloof where a possible solution de lege ferenda was offered. The act called by general public as the new Civil Code is without doubt a significant recodification act. Parts devoted to absolute property rights are processed in more details and more volume than in previous modifications. New Civil Code unified fragmented modification of plurality of legal regulations and at least in the field of property rights restored the sooner lost sense of the principle of autonomous will. The question is what direction of interpretation of sometimes rather causuistic provisions of a statute will be found by up to now short decision- making practice of courts.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Oldřich Platil 989 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Oldřich Platil 119 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Oldřich Platil 53 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Petr Šustek, Ph.D. 274 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. MUDr. Alexandr Thöndel, Ph.D. 84 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 149 kB