text size

Hemonchóza ovce domácí jako modelová parazitóza - výsledky její parazitologické kontroly v experimentální studii

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Title:
Hemonchóza ovce domácí jako modelová parazitóza - výsledky její parazitologické kontroly v experimentální studii
Titile (in english):
Haemonchosis as a model parasitosis in sheep - the results of its control during experimental study
Type:
Diploma thesis
Author:
Mgr. Pavel Zdeněk
Supervisor:
Prof. RNDr. Jiří Lamka, CSc.
Opponent:
PharmDr. Ivan Vokřál, Ph.D.
Thesis Id:
157893
Faculty:
Faculty of Pharmacy in Hradec Králové (FaF)
Department:
Department of Pharmacology and Toxicology (16-16170)
Study programm:
Pharmacy (M5206)
Study branch:
Pharmacy (FAR)
Degree granted:
Mgr.
Defence date:
05/06/2019
Defence result:
Excellent
Language:
Czech
Abstract (in czech):
ABSTRAKT Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmakologie a toxikologie Student: Pavel Zdeněk Školitel: prof. RNDr. Jiří Lamka, CSc. Název diplomové práce: Hemonchóza ovce domácí jako modelová parazitóza - výsledky její parazitologické kontroly v experimentální studii Velkým problémem chovů hospodářských zvířat po celém světě je v současné době helmintorezistence, která značně narušuje zdravotní stav chovaných zvířat a tím i jejich produkci. Snahou výzkumných pracovišť je poznat mechanismy vzniku rezistence a najít přístupy, jak jí předcházet. Cílem této diplomové práce bylo popsat experimentální infekci modelovým parazitem Haemonchus contrortus, která byla založena na ovcích plemene Texel. H. contortus je jedním z významných endoparazitů, žije ve slezu přežvýkavců a živí se jejich krví. Vzorky trusu všech zvířat vstupujících do experimentálních studií byly vyšetřeny kvalitativní ovoskopickou metodou a zvířata byla pečlivě odčervena albendazolem a monepantelem. Následně byla infikována larvami L3 různých kmenů H. contortus. Byly použity tři kmeny - ISE (citlivý ke všem anthelmintikům), IRE (rezistentní k benzimidazolům) a WR (multirezistentní kmen). Kvantitativní ovoskopickou metodou byly v rektálně získaných vzorcích trusu stanovovány počty vajíček. Doba mezi infikováním zvířat larvami L3 a prvními nálezy vajíček v trusu byla 13 až 36 dní. Parazité multirezistentního kmene WR prokázali ve studiích nejlepší životaschopnost. Každá studie byla ukončena vyřazením zvířat a izolací dospělců H. contortus ze slezů. Tito dospělí parazité byli dále použiti ke studiu helmintorezistence ve spolupracujících laboratořích.
Abstract:
ABSTRACT Charles University in Prague Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmacology and Toxicology Student: Pavel Zdeněk Supervisor: prof. RNDr. Jiří Lamka, CSc. Title of diploma thesis: Haemonchosis as a model parasitosis in sheep - the results of its control during experimental study One of the current major issues with breeding domestic animals worldwide is anthelmintic resistance, which damages animals’ health and reduces their production. Research workplaces want to identify the mechanisms of resistance development and find out the ways how to prevent it. The aim of this diploma thesis was to describe experimental infection by the model parasite Haemonchus contortus, which was established on Texel breed sheep. H. contortus is one of the important endoparasites; it lives in abomasum of ruminants and feeds with their blood. Faecal samples of all animals entering to the experimental studies were examined by the qualitative ovoscopic method and the animals were thoroughly dewormed by albendazole and monepantel. Then they were infected with larvae L3 of different H. contortus strains. Three strains had been used - ISE (all anthelmintic sensitive), IRE (benzimidazole resistant) and WR (multi-resistant strain). Data of the egg amounts were collected in faecal samples obtained from infected sheep by quantitative ovoscopic method. The interval between infection of animals by L3 larvae and first findings of eggs in faeces was 13 to 36 days. Multi-resistant WR strain parasites showed the best viability in our studies. Each study was finished by disposing the animals and isolating adult H. contortus from the abomasa. These adult parasites were further used to study anthelmintic resistance in cooperating laboratories.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Mgr. Pavel Zdeněk 1.1 MB
Download Abstract in czech Mgr. Pavel Zdeněk 95 kB
Download Abstract in english Mgr. Pavel Zdeněk 94 kB
Download Supervisor's review Prof. RNDr. Jiří Lamka, CSc. 194 kB
Download Opponent's review PharmDr. Ivan Vokřál, Ph.D. 129 kB
Download Defence's report Prof. RNDr. Jiří Lamka, CSc. 152 kB