velikost textu

Jazykovědné termíny v mediálním diskurzu (Studie determinologizace)

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Jazykovědné termíny v mediálním diskurzu (Studie determinologizace)
Název v angličtině:
Linguistics terms in mass media (Study of determinologization)
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Hana Pavlová
Vedoucí:
doc. PhDr. Ivana Bozděchová, CSc.
Oponent:
prof. PhDr. Petr Mareš, CSc.
Id práce:
157887
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav českého jazyka a teorie komunikace (21-UCJTK)
Program studia:
Filologie (N7310)
Obor studia:
Český jazyk a literatura (CJL OLI)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
21. 1. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
termín|lingvistická terminologie|terminologizace|determinologizace|lexikální sémantika|definice|publicistický styl|běžná a odborná slovní zásoba
Klíčová slova v angličtině:
term|linguistics terminology|terminologization|determinologization|lexical semantics|definition|journalistic style|everyday and special vocabulary
Abstrakt:
Abstrakt Tato diplomová práce se zabývá jazykovědnými termíny v současném mediálním diskurzu. Práce si klade za cíl analyzovat jednotlivé výskyty jazykovědných termínů v korpusu SYN2013PUB a popsat jejich funkci, význam a kontextové zapojení, a na základě toho zachytit a popsat proces jejich determinologizace. První část práce přináší vymezení dosavadních přístupů k terminologii a k odborným termínům. Dále se zabývá specifiky lingvistických termínů, funkcí termínů v odborném stylu a jejich zapojením do publicistického stylu, otázkami vztahu běžné slovní zásoby a terminologie a s nimi souvisejícími pojmy terminologizace a determinologizace. Na základě jednotlivých příkladů z korpusu je dále ukázáno, jak lze determinologizaci v textu sledovat. Příklady jsou rozřazeny podle různých ukazatelů determinologizace, kterými jsou charakteristické prostředky publicistického stylu (ve kterých jsou zapojeny termíny), publicistické inovace kolokability termínů, specifické způsoby vysvětlování termínů v textu a významové, příp. formální změny termínů. Determinologizace je nahlížena jako neuzavřený proces, který může být u jednotlivých korpusových dokladů jazykovědných termínů proveden do různé míry.
Abstract v angličtině:
Abstract The diploma thesis focuses on linguistic terminology in current mass media discourse. The main objective of this thesis is to analyze the occurrences of linguistic terms in the corpus SYN2013PUB and to describe their function, meaning and context and the process of their determinologization. The first part concerns the existing approaches to terms and terminology, the specifics of the linguistics terminology, the function of the terms in the professional style and their use in the journalistic style. Furthermore, the thesis deals with the relations between general lexicon and terminology, terminologization and determinologization. The analysis of the examples indicates, how to follow the determinologization in the texts. The examples are classified according to the indicators of determinologization. These indicators are typical means of journalistic style (which contains terms), journalistic innovation of the collocability, specific ways of explaining the terms and the semantics or formal modifications of the terms. The determinologization is considered an unfinished process, accomplished for diverse corpus occurrences of linguistic terms in various extent.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Hana Pavlová 1.41 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Hana Pavlová 215 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Hana Pavlová 211 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Ivana Bozděchová, CSc. 341 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Petr Mareš, CSc. 76 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 285 kB