velikost textu

Ochranné léčení a zabezpečovací detence

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Ochranné léčení a zabezpečovací detence
Název v angličtině:
Protective Treatment and Security Detention
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Lukáš Toman
Vedoucí:
JUDr. Jaromír Hořák, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Bc. Vladimír Pelc, Ph.D.
Id práce:
157815
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra trestního práva (22-KTP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
25. 4. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
ochranná opatření, ochranné léčení, zabezpečovací detence
Klíčová slova v angličtině:
protective measures, protective treatment, security detention
Abstrakt:
Ochranné léčení a zabezpečovací detence Abstrakt Diplomová práce má za cíl shrnout instituty ochranných opatření, především ochranné léčení a zabezpečovací detenci, do uceleného textu. Popsat jejich vývoj, ukládání a jejich výkon. Dále bylo cílem zjistit, jaký vliv má tělesná aktivita na chovance respektive pachatele trestných činů, kterým bylo uloženo ochranné léčení nebo zabezpečovací detence. Zjistit, jaké mají psychiatrické léčebny a ústavy zabezpečovací detence možnosti k tělesným aktivitám. Dále zjistit názor pracovníků v těchto zařízeních na tuto problematiku. První část je věnována úvodu do problematiky. Následuje kapitola o trestech a ochranných opatřeních, kde popisuji druhy ochranných opatření. V další části se věnuji opatřením ukládaným mladistvým a dětem mladším 15 let s důrazem na ochrannou výchovu. V další kapitole vysvětluji důležité pojmy, které prostupují touto problematikou. Věnuji se nepříčetnosti, zmenšené příčetnosti, duševním chorobám a zneužívání návykových látek. Dále je v práci popsáno ochranné léčení obecně, jaké existují druhy ochranného léčení, jak ochranné léčení probíhá. Je zde popsáno ukládání ochranného léčení. V kapitole o zabezpečovací detenci se věnuji zabezpečovací detenci obecně, zákonu o výkonu zabezpečovací detence, ukládání zabezpečovací detence a okruhu pachatelů, kterým může být uložena zabezpečovací detence. Dále se věnuji komparaci problematiky ochranných opatření s jinými zeměmi: Německa a Rakouska. Zmiňuji se o vlivu pohybových činností na člověka a pohybových činnostech, které se používají při terapeutických programech v psychiatrických nemocnicích a ústavech pro výkon zabezpečovací detence. Další důležitou částí je metodika práce. Na tuto kapitolu navazuje výsledková část, kde jsou zpracována data získaná pomocí ankety. Zde popisuji možnosti a využívání pohybových aktivit v praxi psychiatrických nemocnic a ústavů pro zabezpečovací detenci. Je zde poukázáno na některé nedostatky, se kterými se pracovníci těchto zařízení setkávají, dále jaký má tělesná činnost vliv na pacienty a chovance. Dále zjišťuji názory zaměstnanců těchto zařízení na fungování těchto institutů v praxi. V další podkapitole pak některé z těchto problémů detailněji rozeberu a navrhuji některá zlepšení de lege ferenda. Klíčová slova: ochranná opatření, ochranné léčení, zabezpečovací detence
Abstract v angličtině:
Protective Treatment and Security Detention Abstract This diploma thesis summarizes information about the institutes of involuntary commitment, especially involuntary treatment and security detention. A goal is to describe their development, imposition and their program. The next goal is to examine the influence of physical activity on patients and perpetrators who had been subjected to involuntary treatment or security detention. And finally to describe the opportunities for physical activity in psychiatric hospitals and detention institutes. This diploma thesis also surveys the opinions of the staff working in these facilities on the above stated issues. The first part introduces basic information concerning this topic. Next comes a part describing types of punishments and preventive measures. In the subsequent part, I describe measures imposed on juveniles and children under the age of 15 with an emphasis on protective education. Next, I explain important concepts and terms connected with this topic. I pay attention primarily to insanity, diminished sanity, mental illnesses and abuse of addictive substances. The thesis describes protective treatment in general as well as the types of protective treatments and the way they are carried out. The imposition of protective treatment is the topic of the next part. In the part about security detention I deal first with security detention in general, its imposition, and then with the law concerning enforced security detention and the range of offenders to whom security detention might be meted out. I compare the Czech protection measures with those used in other countries: Germany and Austria. I mention the influence of physical activity on people and analyze physical activities that are used in psychiatric therapeutic programs in hospitals and institutions for security detention. Other important part is the methodology of this work. The results and the data obtained from a survey are stated in the next section. Various types of physical activities used in the psychiatric hospitals and security institutions are described in this thesis. I also point out shortcomings that the staff of these facilities experience and also find out which physical activities affect patients and caretakers. I also gather views of the employees of these facilities on the functioning of these institutes in practice. Next, I discuss some of these issues in more detail and suggest improvements de lege ferenda. Key words: protective measures, protective treatment, security detention
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Lukáš Toman 1.88 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Lukáš Toman 645 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Lukáš Toman 192 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Lukáš Toman 187 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Jaromír Hořák, Ph.D. 149 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Bc. Vladimír Pelc, Ph.D. 103 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby JUDr. Rudolf Vokoun, CSc. 152 kB