velikost textu

Trest domácího vězení, jeho výkon a kontrola

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Trest domácího vězení, jeho výkon a kontrola
Název v angličtině:
House arrest, its execution and control
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Martina Pavlíčková
Vedoucí:
doc. JUDr. Jana Navrátilová, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Ingrid Galovcová, Ph.D.
Id práce:
157795
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra trestního práva (22-KTP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
22. 1. 2018
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Domácí vězení, alternativní tresty, elektronický monitoring
Klíčová slova v angličtině:
House arrest, alternative punishments, eletronict monitoring
Abstrakt:
Abstrakt: Trest domácího vězení, jeho výkon a kontrola Cílem této diplomové práce je podat ucelený přehled o institutu trestu domácího vězení, o současné právní úpravě tohoto trestu, shrnout jeho výhody a nevýhody a upozornit na problematické otázky s ním související. Diplomová práce je rozdělena do jedenácti kapitol, které jsou dále rozděleny do dalších podkapitol. První kapitola seznamuje s obecným pojmem trestu, jeho účelem, funkcí a obecnou systematikou trestů. Samostatnou podkapitolu poté tvoří trest odnětí svobody jako základní „univerzální“ trest. Jelikož trest domácího vězení je jeden z alternativních trestů, je obecné úpravě alternativních trestů věnována kapitola druhá. S alternativními tresty úzce souvisí restorativní justice, která je popsána v kapitole třetí. Tato kapitola je zaměřena zejména na zásady a cíle, na kterých je restorativní justice vystavena. Následující kapitoly poté přechází k jádru diplomové práce, a to k samotnému trestu domácího vězení. Čtvrtá kapitola seznamuje s historií trestu domácího vězení a kapitola pátá pak s obecnou úpravou tohoto trestu. Podkapitoly dále rozvádí trestné činy, za které lze trest domácího vězení uložit a další podmínky pro uložení trestu domácího vězení, zejména pak i povinnosti odsouzeného. Přeměně trestu domácího vězení je věnována kapitola šestá, která je rozdělena do dalších čtyř podkapitol popisující podmínky pro přeměnu trestu domácího vězení na trest odnětí svobody, procesní stránku přeměny ale i podmínky přeměny jiných druhů trestů na trest domácího vězení. Kapitola sedmá je zaměřena na výkon trestu domácího vězení. V této kapitole jsou popsány podmínky pro jeho nařízení, odklad a přerušení a dále podmínky týkající se změny a upuštění od výkonu trestu domácího vězení. Kapitola osmá s názvem Kontrola trestu domácího vězení je rozdělena do dalších podkapitol. Tyto podkapitoly se věnují roli Probační a mediační služby při výkonu kontroly trestu, elektronickému monitoringu, jeho původu, využití a systémů elektronického kontrolního systému. Devátá kapitola je věnována zahraniční úpravě trestu domácího vězení. Zde je kladena pozornost na různé využití elektronického monitoringu v ostatních zemích světa a na shodné prvky související s ukládáním trestu domácího vězení, které tyto země spojuje. V této části diplomové práce je poté porovnávána slovenská právní úprava s českou právní úpravou. Závěr této diplomové práce poté shrnuje na základě výše uvedených informací v kapitole deset výhody a nevýhody trestu domácího vězení a v kapitole jedenáct problematické otázky spojené s tímto trestem.
Abstract v angličtině:
Summary: House arrest, its execution and control The aim of this thesis is to give a comprehensive summary of the institute of the house arrest, the actual legal regulation of this punishment, to summarize its advantages and disadvantages and to draw attention to the problematic issues with it related. The thesis is divided into eleven chapters, which are divided into other subchapters. The first chapter deals with the general concept of punishment, it´s purpose, functions and the general system of penalties. A separate sub-chapter constitutes a imprisoment as a basic "universal" punishment. Because the house arrest is one of the alternative punishments, the second chapter deals with the general regulation of alternative punishment. Alternative punishments closely related with the restorative justice, which is described in third chapter, in particular its aims and the principles on which it is exposed. The following chapters are the core of the thesis to the actual punishment of house arrest. The fourth chapter describe the history of the house arrest and the fifth chapter describe a general information of this sentence. The sub-chapters describe the crimes for which custodial sentences may be imposed and other conditions of house arrest, in particular the obligations of convicted. The transformation of the house arrest sentence is devoted to the sixth chapter, which is divided into four subchapters describing the conditions for the transformation of house arrest to imprisonment, the procedural aspect of the transformation and the conditions for the transformation of other types of sentences to house arrest. The seventh chapter relates the execution of a house arrest, the conditions for the execution of the house arrest, the postponement and the interruption of the execution, the change and the drop from the execution of the house arrest. The eight chapter entitled Control of the house arrest is divided into other subchapters. These subchapters describe the role of the probation and mediation service in the execution of punishment control, but also electronic monitoring of its origin, use and systems of electronic control. The ninth chapter is about the foreign regulation of house arrest. In this chapter is concetrated on uses of electronic monitoring in all countries of the world and on the consistent elements of house arrest for these countries. In this part of the thesis is compared the Slovak legislation with the Czech legal regulation. The conclusion of this thesis summarizes the advantages and disadvantages of the house arrest on the basis of the above information, in the ten chapter and in the eleven chapter describes problematic questions related to this punishment and the proposals de lege ferenda.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Martina Pavlíčková 1.36 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Martina Pavlíčková 169 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Martina Pavlíčková 98 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Jana Navrátilová, Ph.D. 96 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Ingrid Galovcová, Ph.D. 282 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby JUDr. Marie Vanduchová, CSc. 152 kB