text size

Finančněprávní nástroje boje proti únikům na dani z přidané hodnoty v prostoru Evropské unie

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Title:
Finančněprávní nástroje boje proti únikům na dani z přidané hodnoty v prostoru Evropské unie
Titile (in english):
Financial Law Instruments Combating Value-Added Tax Evasion in the Perspective of European Union
Type:
Dissertation
Author:
Mgr. Tomáš Sejkora
Supervisor:
doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D.
Opponents:
JUDr. Michael Kohajda, Ph.D.
Dana Šramková
Thesis Id:
157698
Faculty:
Faculty of Law (PF)
Department:
Department of Financial Law and Finances (22-KFP)
Study programm:
Theoretical Legal Science (P6801)
Study branch:
Financial Law and Financial Science (FINANCNI)
Degree granted:
Ph.D.
Defence date:
12/09/2017
Defence result:
Pass
Language:
Czech
Keywords (in czech):
Daň z přidané hodnoty, daňový únik, režim přenesení daňové povinnosti, ručení, nárok na odpočet, zneužití práva
Keywords:
Value Added Tax, Tax Evasion, Reverse Charge Mechanism, Several and Joint Liability, Abuse of Law
Abstract (in czech):
Anotace Tato práce se zaměřuje na povšechné otázky daňových úniků v oblasti daně z přidané hodnoty z optiky práva Evropského unie, pročež se práce nevěnuje nástrojům potírání daňových úniků regulovaným čistě národním právem. Cílem této práce je rozbor jednotlivých termínů, se kterými je možné se setkat z důvodu roztříštěnosti terminologie související s daňovými úniky, klasifikace daňových úniků a také analýza jednotlivých opatření potírání daňových úniků, které rozeznává unijní právo. Deskriptivní, analytickou a komparativní metodou jsou proto zkoumána soudní rozhodnutí a závěry právní vědy a nalezené závěry syntézou zevšeobecněny s poukazem na možná úskalí jejich aplikace v českém prostředí. Výsledkem této práce má být ucelený pohled na terminologii daňových úniků v oblasti daně z přidané hodnoty a rozbor právních nástrojů unijního práva sloužících jejich potírání obsahující rovněž hodnocení jednotlivých aspektů této problematiky. Na základě zjištěných závěrů je pak možné dovodit soulad či nesoulad transponovaného opatření anebo judikatury národních soudů a zhodnotit, zdali unijním právem nabízení prostředky jsou dostatečné k potlačení daňových úniků na dani z přidané hodnoty.
Abstract:
Abstract This dissertation broadly focuses on the problematics of the tax evasion in the field of the value-added tax from the perspective of the European Union law wherefore it does not contain parts devoted just to the national instruments combating tax evasion. The aim of the dissertation is the analysis of the terms which could be met due to the inconsistent terminology concerning tax evasion, then the aim is to provide classification of the tax evasion and to analyse individual measures combating tax evasion recognised by the European Union law. Therefore, the case law and opinion of the professional community are examined by the descriptive, analytical and comparative scientific method and later, founded conclusion are generalized by the synthetic method pointing out the pitfalls of their application in the Czech legal environment. The result of this dissertation shall be the coherent insight to the terminology connected with the tax evasion in the field of the value-added tax and the analysis of legal instruments combating tax evasion established by European Union law containing the evaluation of individual aspects of this issue. Pursuant to the acquired conclusions, the discrepancy of the transposed national legislation could be deduced and the assessment, if the legal measures established by European Union are sufficient for the fight against tax evasion, evaluated.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Mgr. Tomáš Sejkora 2.52 MB
Download Abstract in czech Mgr. Tomáš Sejkora 411 kB
Download Abstract in english Mgr. Tomáš Sejkora 420 kB
Download Supervisor's review doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. 560 kB
Download Opponent's review JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 521 kB
Download Opponent's review Dana Šramková 559 kB
Download Defence's report 130 kB