velikost textu

Velkoplošná územní ochrana přírody v České republice a vybraných evropských zemích z právního pohledu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Velkoplošná územní ochrana přírody v České republice a vybraných evropských zemích z právního pohledu
Název v angličtině:
Large-scale Nature Conservation Areas in the Czech Republic and Selected European Countries in the Legal Context
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Eva Mazancová, Ph.D.
Školitel:
prof. JUDr. Milan Damohorský, DrSc.
Oponenti:
doc. JUDr. Vojtěch Stejskal, Ph.D.
JUDr. Hana Müllerová, Ph.D.
Id práce:
157696
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra práva životního prostředí (22-KPZP)
Program studia:
Teoretické právní vědy (P6801)
Obor studia:
Právo životního prostředí (ZIVOTNIP)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
25. 9. 2017
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
zvláště chráněné území, národní park, ochrana biodiverzity, plán péče, orgán ochrany přírody
Klíčová slova v angličtině:
specially protected area, national park, biodiversity protection, management plan, nature protection authority
Abstrakt:
Anotace Hlavním cílem disertační práce je analyzovat a porovnat úroveň ochrany velkoplošných území ochrany přírody v právních řádech České republiky, Ruské federace a Velké Británie a v závěru zodpovědět otázku, zda je právní úprava těchto zemí pro zajištění ochrany přírody ve velkoplošných územích dostatečně efektivní. Právní řády zkoumaných zemí jsou podrobeny analýze co do rozsahu a účinnosti nástrojů velkoplošné územní ochrany přírody. Rozebrány a porovnány jsou administrativní nástroje ochrany, včetně rozsahu omezení vlastnických práv a s tím souvisejících náhrad ekonomických ztrát, dále jsou zkoumány koncepční nástroje ochrany a ekonomické nástroje pozitivní i negativní stimulace. Součástí rozboru jsou i pravidla právní odpovědnosti při ochraně velkoplošných chráněných území. Dále se práce soustřeďuje na institucionální zajištění ochrany velkoplošných území v jednotlivých zemích a na posouzení rozsahu kompetencí orgánů ochrany přírody. Předmětem zájmu je i posouzení míry dotčenosti práv jednotlivých subjektů (vlastníci, obce, ekologické spolky) při vyhlašování chráněných území a následně při uplatňování jejich ochranného režimu. Pozornost je věnována také rozsahu ochrany, kterou zajišťuje velkoplošným územím mezinárodní právo a právo Evropské unie. Mezinárodně právní závazky nepředstavují pro velkoplošná území zvýšení úrovně jejich ochrany. Vysoké unijní standardy ochrany evropsky významných lokalit a ptačích oblastí doplňují v České republice poměrně přísná právní pravidla zvláštní územní ochrany přírody a krajiny, ve Velké Británii představují přísnější stupeň ochrany oproti benevolentnějším národním standardům. V závěru disertační práce je porovnána účinnost české, ruské a britské právní úpravy a je zhodnocena možnost využití zkoumaných nástrojů ochrany velkoplošných území v českém právním prostředí. Klíčová slova zvláště chráněné území, národní park, ochrana biodiverzity, plán péče, orgán ochrany přírody
Abstract v angličtině:
Abstract The main goal of the thesis is to analyze and compare the degree of protection of the large-scale nature conservation areas in the legal orders of the Czech Republic, the Russian Federation and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, and, in the conclusion of the thesis, to answer the question of whether these countries’ regulation provides a sufficiently effective protection to these areas. Legal orders of the examined countries are analyzed with regard to the scope and effectiveness of the large-scale nature conservation legal instruments. Administrative instruments are examined and compared, including the degree of proprietary rights restrictions and related compensations of property loss. Furthermore, the conceptual and economic instruments (both positive and negative stimulation) are also examined. The analysis also focuses on the regulation of legal liability in regard to the large-scale nature conservation. Next, the thesis focuses on the institutional framework of the large-scale nature conservation in the examined countries and on the evaluation of the scope of the nature protection authorities’ competence. Another point of interest is the degree to which the rights of the relevant subjects (owners, municipalities, environmental NGOs) are affected by the designation of a protected area and by the following assertion of the nature conservation rules. The thesis also deals with the large-scale nature conservation in the international and European Union law. The obligations set by the international law do not result in an increased level of the large-scale nature conservation areas' protection. The high standards of protection set by the European Union law for the Natura 2000 sites complement the Czech Republic’s strict regulation of the specially protected areas, while in the Great Britain the European Union regulation leads to a stricter protection compared to the less strict national standards. In the conclusion of the thesis, the effectiveness of the Czech, Russian and British legislation is compared and the possibility of using the analyzed instruments of the large-scale nature conservation in the Czech legal order is examined. Keywords specially protected area, national park, biodiversity protection, management plan, nature protection authority
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Eva Mazancová, Ph.D. 1.63 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Eva Mazancová, Ph.D. 198 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Eva Mazancová, Ph.D. 151 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Milan Damohorský, DrSc. 184 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Vojtěch Stejskal, Ph.D. 457 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Hana Müllerová, Ph.D. 336 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 152 kB