velikost textu

Trestnoprávne aspekty korupcie

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Trestnoprávne aspekty korupcie
Název v češtině:
Trestněprávní aspekty korupce
Název v angličtině:
Criminal Aspects of Corruption
Typ:
Disertační práce
Autor:
JUDr. Ingrid Galovcová, Ph.D.
Školitel:
doc. JUDr. Jana Navrátilová, Ph.D.
Oponenti:
prof. JUDr. Jaroslav Ivor, CSc.
JUDr. Rudolf Vokoun, CSc.
Id práce:
157692
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra trestního práva (22-KTP)
Program studia:
Teoretické právní vědy (P6801)
Obor studia:
Trestní právo, kriminologie a kriminalistika (TRESTNI)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
27. 9. 2017
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Slovenština
Klíčová slova:
korupcia, úplatkárske trestné činy, korupčná kriminalita
Klíčová slova v angličtině:
corruption, bribery crimes, corruption criminality
Abstrakt:
Anotácia Dizertačná práca sa zaoberá vybranými trestnoprávnymi aspektmi korupcie, poukazujúc na možností postihovania jej najzávažnejších foriem prostriedkami českého trestného práva. Z hmotnoprávneho hľadiska je ťažiskom práce analýza úplatkárskych trestných činov a detailný rozbor ich vybraných znakov, ktoré môžu spôsobovať interpretačné a s tým súvisiace aplikačné problémy. Poukazuje i na problematiku korupcie v súkromnom sektore a spôsob, akým k požiadavke jej postihovania vyplývajúcej z medzinárodných záväzkov pristupuje česká vnútroštátna právna úprava úplatkárskych trestných činov. Z hľadiska procesnoprávnych aspektov sa práca sústreďuje na špecifiká odhaľovania, objasňovania a dokazovania korupčnej kriminality. Korupčná trestná činnosť je latentnou kriminalitou, v jej najzávažnejších formách i prepojenou s organizovaným zločinom, čo si vyžaduje využívanie špecifických prostriedkov a postupov v trestnom procese. Tie sú však pri ich realizácii zväčša spojené so zásahom do garantovaných základných práv jednotlivcov, čomu by mala zodpovedať dôsledná právna úprava podmienok ich realizácie. Práca poukazuje na nedostatky či problematické prvky právnej úpravy a obsahuje i návrhy de lege ferenda na jej zmeny či precizovanie.
Abstract v angličtině:
Abstract This doctoral thesis deals with the selected criminal aspects of corruption pointing out the possibilities to sanction its most severe forms by means of the Czech criminal law. From the substantive point of view, the core of the thesis is the analysis of the bribery crimes and the thorough analysis of their selected elements, which can bring about interpretative and related application problems. It also refers to the issue of corruption in the private sector and the manner in which the Czech national legislation of corruption crimes copes with a requirement for its sanctioning, which follows from international commitments. In terms of procedural aspects, the thesis focuses on certain particulars of detection, investigation and evidence procedure relating to corruption criminality. Corruption criminality is regarded as latent criminality and in its most serious forms it is also connected to organized crime, which consequently requires application of specific means and methods in criminal procedure. However, in the course of their realization they are predominantly connected with an interference with individual’s fundamental rights, so, as a reaction to that, a consistent legislation of conditions for their realization ought to be adopted. The thesis points out the shortcomings or problematic elements of legislation and also consists of proposals de lege ferenda to its amendments or improvement.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Ingrid Galovcová, Ph.D. 1.4 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Ingrid Galovcová, Ph.D. 115 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Ingrid Galovcová, Ph.D. 144 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Jana Navrátilová, Ph.D. 141 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. JUDr. Jaroslav Ivor, CSc. 103 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Rudolf Vokoun, CSc. 156 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 129 kB