velikost textu

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Zaměstnávání osob se zdravotním postižením
Název v angličtině:
Employment of persons with disabilities
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Jaroslav Jelínek
Vedoucí:
doc. JUDr. Martin Štefko, Ph.D.
Oponent:
doc. JUDr. Margerita Vysokajová, CSc.
Id práce:
157448
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
14. 3. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
zaměstnávání; osoba se zdravotním postižením; vada, znevýhodnění, porucha
Klíčová slova v angličtině:
employment; person with disabilities; impairment, handicap, disorder
Abstrakt:
Abstrakt Předmětem této diplomové práce je představení některých právních aspektů zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Tato práce se věnuje tématu zejména s ohledem na státní politiku zaměstnanosti a individuální pracovněprávní vztahy. Nejvíce prostoru je v textu věnováno snahám státu o vyšší zaměstnanost osob se zdravotním postižením a kompenzaci přirozených znevýhodnění. Práce je členěna do sedmi tematických částí. Po úvodu následuje část vymezující základní pojmy zaměstnávání osob se zdravotním postižením, které nejsou legislativně vymezeny. Jedná se o pojmy, jež jsou v běžné řeči často zaměňovány, např. postižení a znevýhodnění. Třetí část tvoří přehled nejpodstatnějších dokumentů významných mezinárodních organizací, jejichž obsahem je vymezení osob se zdravotním postižením. Těmito nejvýznamnějšími organizacemi jsou Mezinárodní organizace práce, Světová zdravotnická organizace, Organizace spojených národů, Rada Evropy a Evropská unie. Čtvrtá část obsahuje vymezení osoby se zdravotním postižením dle pěti zákonů české legislativy. Každý ze zákonů používá jiný legální termín pro osoby se zdravotním postižením a jinak je definuje. Některé zákony vlastní definice neobsahují a osoby se zdravotním postižením definují za použití jiných předpisů. Tak je tomu u zákona o zaměstnanosti, který se odkazuje na zákon o důchodovém pojištění. Pátá část se věnuje zákonným institutům, jejichž účelem je motivace zaměstnavatelů k zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Tyto nástroje motivují jak pozitivně, tak negativně. Rovněž jsou zde popsány právní prostředky uplatňované v individuálních pracovněprávních vztazích. Tyto právní nástroje jsou obsaženy převážně v zákoníku práce, ale i v antidiskriminačním zákoně. Následuje část hodnotící účinnost státem vynaložených prostředků na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Podkladem pro tuto část práce je kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu. Závěr práce shrnuje a hodnotí předmětné téma z pohledu autora.
Abstract v angličtině:
Abstract The subject of this Master’s Thesis is to present some legal aspects of employment of persons with disabilities. This thesis deals with the subject particularly with respect to national policy of employment and individual labour-law relations. The largest part of text is devoted to the efforts of the state to reach higher employment rate of persons with disabilities and to compensate their inherent handicaps. This thesis is divided into seven thematic parts. The introduction is followed by part that defines basic terms of employment of people with disabilities which are not legally defined. The issue concerns the terms which are regularly mistaken in common conversation such as disability and handicap. The third part contains an overview of the most important documents, of significant international organizations, which contain the definition of persons with disabilities. These most significant international organizations are the International Labour Organisation, the World Health Organization, the United Nations, the Council of Europe and the European Union. The fourth part contains the definitions of person with disabilities according to five acts of Czech legislation. Every act uses different legal term for persons with disabilities and it defines them in different way. Some acts do not contain own definitions and persons with disabilities are defined using definitions of other acts. For example the Employment Act refers to the definition contained in the Pension Scheme Act. The fifth part deals with legal institutes that motivate employers to employ persons with disabilities. These legal tools motivate both positively and negatively. There are also described legal tools which are used in individual labour-law relations. These legal tools are contained mostly in the Labour Code but also in the Anti-Discrimination Act. Then follows part which evaluates efficiency of state funds invested in support of employment of persons with disabilities. Materials for this part of this thesis is the report of the Supreme Audit Office. The closing part of this thesis summarizes and evaluates subject matter from the point of view of the author.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jaroslav Jelínek 1.06 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jaroslav Jelínek 107 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jaroslav Jelínek 105 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Martin Štefko, Ph.D. 198 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Margerita Vysokajová, CSc. 218 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. JUDr. Věra Štangová, CSc. 152 kB