velikost textu

Smluvní volnost versus ochrana zaměstnance

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Smluvní volnost versus ochrana zaměstnance
Název v angličtině:
Contractual freedom versus employee protection
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Jan Steininger
Vedoucí:
doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Jakub Morávek, Ph.D.
Id práce:
157431
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
27. 6. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
flexicurita, smluvní volnost, ochrana zaměstnance, pracovněprávní vztahy
Klíčová slova v angličtině:
flexicurity, contractual freedom, employee protection, labour-law relationships
Abstrakt:
Abstrakt Ústředním motivem této práce je vzájemný vztah ochrany zaměstnance a smluvní volnosti jakožto protichůdných zásad. Tento vztah musí být v rámci právní úpravy pracovněprávních vztahů co nejvíce vyvážený, což je úkolem pracovního práva. Tato práce se zabývá posouzením míry působení flexibility oproti právním nástrojům sloužícím k ochraně zaměstnance. Jinými slovy se tato práce pokouší nastínit působení moderního principu flexicurity v českém právním řádu za současného vysvětlení, co se flexicuritou rozumí. V první části této práce je obecně popsáno pracovní právo jakožto právní odvětví, jeho cíle a předmět. Současně je zde nastíněn historický vývoj pracovněprávních vztahů se zaměřením na působení právě smluvní volnosti a ochrany zaměstnance za účelem lepšího pochopení celé problematiky. Druhá část se věnuje vysvětlení pojmu flexicurita a významu jeho jednotlivých částí, ze kterých se tento pojem skládá. Pomyslná první polovina této práce věnující se obecnému vymezení flexibility a ochrany zaměstnance je pak zakončena částí třetí a čtvrtou, které pojednávají jednak o pojetí zákoníku práce a jeho základních zásadách a jednak o právních nástrojích pro působení flexicurity v právních předpisech. Část pátá již obsahově spadá do pomyslné druhé poloviny práce věnující se praktickému působení flexicurity v jednotlivých institutech českého pracovního práva se současným navržením změn stávající úpravy de lege ferenda. Konkrétně se část pátá zabývá problematikou vzniku a trvání pracovního poměru, přičemž neopomíná na období před vznikem pracovního poměru, a navrhuje dílčí změny právní úpravy. Respektujíc systematiku zákoníku práce, část šestá pojednává o působení flexicurity v oblasti změny pracovního poměru, přičemž i zde jsou nastíněny úvahy de lege ferenda. Část sedmá této práce poté logicky analyzuje vyvážené působení flexibility a ochrany zaměstnance v právní úpravě skončení pracovního poměru. Rovněž v této části se tato práce pokouší navrhnout změny za účelem většího působení flexicurity. Poslední, tedy osmá, část této práce se pokouší neopomenout velmi flexibilní úpravu dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, přičemž se staví kriticky k problematice zneužívání míry smluvní volnosti u těchto dohod. Závěrem práce shrnuji celou výše popsanou problematiku.
Abstract v angličtině:
Abstract The central theme of this diploma thesis is the mutual relationship between the employee protection and the contractual freedom as legal principles standing against each other. This relationship must be balanced as much as possible within the framework of legislation on labour law relationships, which is the task of labour law. This diploma thesis deals with the assessment of the level of flexibility against the legal instruments used to protect the employee. In other words, this diploma thesis attempts to outline the operation of the modern principle of flexicurity in the Czech law, while also explaining what the flexicurity itself means. The first part of this diploma thesis describes labour law in general terms as a legal branch, its aims and its object. At the same time, it outlines the historical development of labour law relationships with a focus on the operation of the contractual freedom and the employee protection in order to better understand the whole matters. The second part deals with the explanation of the concept of flexicurity and the meaning of its particular parts, which form this concept. The notional first half of this work dealing with the general definition of flexibility and the employee protection is then completed by the third and fourth parts dealing with both the concept of the Labour Code and its basic law principles and the legal instruments for the application of the flexicurity in legislation. The fifth part is classed as the notional second half of the work devoted to the practical application of flexicurity throughout the individual legal institutions of Czech labor law and to the suggestion of changes de lege ferenda to the current legislation. Specifically, the fifth part deals with the formation and duration of an employment relationship, not excluding the pre- employment relationship, and proposes partial amendments to the legal regulation. Respecting the system of the Labor Code, the sixth part of this thesis deals with the operation of the flexicurity on the alterations of an employment relationship, while also a few suggestions de lege ferenda are outlined here. Logically, the seventh part of this thesis analyzes the balanced operation of the flexibility and employee protection regarding to the termination of an employment relationship. Also in this part, this thesis attempts to propose changes to make flexicurity more effective. The eighth and also a last part of this diploma thesis attempts to not forget the very flexible legislation on agreements on work performed outside the employment relationship, while criticizing the issue of abuse of the contractual freedom of these agreements. In the conclusion, I summarize the above-described issues.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Jan Steininger 1.24 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Jan Steininger 250 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Jan Steininger 244 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D. 134 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Jakub Morávek, Ph.D. 210 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. JUDr. Martin Štefko, Ph.D. 152 kB