velikost textu

Možnosti podpory rodin pečujících o člověka s demencí

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Možnosti podpory rodin pečujících o člověka s demencí
Název v angličtině:
Possibilities of Support to Families Taking Care of Family Member Suffering from Dementia
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Martina Vavřinová
Vedoucí:
PhDr. Hana Janečková, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Eva Jarolímová
Id práce:
157130
Fakulta:
Evangelická teologická fakulta (ETF)
Pracoviště:
Jabok (27-J)
Program studia:
Sociální práce (B7508)
Obor studia:
Pastorační a sociální práce (PSP)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
7. 9. 2015
Výsledek obhajoby:
Výborně (B)
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Bakalářská práce s názvem Možnosti podpory rodin pečujících o člověka s demencí se zabývá problematikou rodinných příslušníků, kteří se rozhodli pečovat o blízkého člověka s demencí v domácím prostředí. V teoretické části práce je charakterizován syndrom demence a jeho příznaky, popsána jednotlivá stadia onemocnění a s nimi související rozdílné potřeby nemocných. Následuje kapitola věnovaná roli rodinných pečujcích. Dále jsou zmapovány aktuálně dostupné možnosti podpory a pomoci osobám trpícím demencí a jejich rodinným pečujícím a některé právní otázky, které jsou s touto problematikou spojené. Praktickou část práce tvoří kvalitativní výzkum, v jehož rámci jsou analyzovány rozhovory s deseti rodinnými pečujícími, kteří se starají ( nebo se v nedávné době starali ) o blízkou osobu v různé fázi onemocnění demencí. Cílem výzkumu bylo zjistit, s jakými problémy se rodinní pečující nejčastěji potýkají, co jim způsobuje největší obtíže, co naopak vnímají jako pomoc, kde získávali informace o nemoci, službách, finanční podpoře. Pečující byli dotazováni jak využívají služby, které jsou k dispozici, jak jsou s nimi spokojeni, zda jsou pro ně dostupné a jaké služby či jakou další pomoc by uvítali. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Abstract v angličtině:
The bachelor thesis named „Possibilities of support to families taking care of family member suffering from dementia“ deals with the issue of people who decided to provide family members suffering from dementia with a care in a home environment. Characterisation of dementia syndrome and its symptoms, description of particular stages of disease and their consequences in specific needs of patients are mentioned in theoretical part. Next chapter is dedicated to the role of family caregivers. Available possibilites of support and help to people suffering from dementia and their caregivers and some legal issues connected with this question are mapped next. Practical part of the thesis comprises qualitative research analyzing interviews with 10 family caregivers who decided to provide home care to a family member suffering from dementia in different stages of disease. Determining the problems family caregivers are facing and identification of purposes of the most severe difficulties and sources of help were the main aim of this research. Family caregivers were asked how they use available services, how satisfied they are with them, what is the accessibility of supporting services and which potentially helpful services are not available for them. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Martina Vavřinová 1.48 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Martina Vavřinová 151 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Martina Vavřinová 151 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Hana Janečková, Ph.D. 255 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Eva Jarolímová 688 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 271 kB