velikost textu

Der nationale Schulkampf in Böhmen. Deutsche und tschechische nationale Schutzarbeit im Schulwesen vor dem Hintergrund der Demokratisierungsprozesse in Cisleithanien (1880-1918)

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Der nationale Schulkampf in Böhmen. Deutsche und tschechische nationale Schutzarbeit im Schulwesen vor dem Hintergrund der Demokratisierungsprozesse in Cisleithanien (1880-1918)
Název v češtině:
Národnostní školský boj v Čechách. Česká a německá národně-obranná práce ve školství na pozadí demokratizačních procesů v Předlitavsku (1880-1918).
Název v angličtině:
National School Struggle in Bohemia: German and Czech National Defense Work in Schooling Against the Background of the Democratization Processes in Cisleithania (1880-1918).
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Mikuláš Zvánovec
Školitel:
PhDr. Ota Konrád, Ph.D.
Oponenti:
Dr. Johannes Gleixner
Jana Osterkamp, Dr.
Id práce:
157061
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Institut mezinárodních studií (23-IMS)
Program studia:
Moderní dějiny (P0222D120014)
Obor studia:
Moderní dějiny (DP_MD)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
29. 6. 2020
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Němčina
Klíčová slova:
Školské spolky, Rakousko-Uhersko, nacionalismus, národní aktivismus, národní spolky, vznik moderních národních identit, česko-německé vztahy, školství v Čechách, menšinové školy
Klíčová slova v angličtině:
School Associations, Austria-Hungary, Nationalism, national activism, nationalist associations, development of modern national identities, Czech-German relations, schooling in Bohemia, minority schools
Abstrakt:
Abstrakt Liberální politické změny v Habsburské monarchii na přelomu 60. a 70. let 20. století, zejména dané prosincovou ústavou z roku 1867 a následnými školskými zákony vytvořily nezbytný rámec pro existenci německých a českých školských spolků, které prosazovaly a rozšiřovaly jednojazyčné vzdělávání v Čechách budováním tzv. menšinových škol. Lokálně působící spolky byly brzy nahrazeny centrálními organizacemi, jmenovitě německým spolkem Deutscher Schulverein ve Vídni (Deutscher Schulverein) a českou Ústřední Maticí Školskou v Praze. Oba spolky byly založeny roku 1880 a zaměřovaly se zejména na jazykově smíšená území. Tato studie se zaměřuje na dynamiku národní soutěže v oblasti školství a porovnává činnost těchto dvou organizací na pozadí politické demokratizace, masové mobilizace a sociální otázky období konce století. Srovnávací analýza proklamací, aktivit a politických kontaktů konkurenčních ústředních školských spolků má za cíl revidovat teze o postavení a významu těchto organizací a ukazuje jejich velmi úzkou vzájemnou závislost na sociálních a politických procesech Rakouska-Uherska.
Abstract v angličtině:
Abstrakt Liberale politische Veränderungen in der Habsburgermonarchie zu Ende der 1860er und Anfang der 1870er Jahre, gegeben durch die Dezember-Verfassung von 1867 und die folgende Schulgesetze schufen den notwendigen rechtlichen Rahmen für die Gründung deutscher und tschechischer Schulvereine, die durch den Bau der sogenannten „Minderheitenschulen“ jeweils eine einsprachige nationale Schulbildung in Böhmen durchsetzten. Bald wurden lokale Organisationen von den zentralen Schulvereinen abgelöst, nämlich dem Deutschen Schulverein und der Ústřední Matice Školská in Prag. Beide Organisationen wurden 1880 gegründet, um Schulen in sprachlich und damit national umkämpften Regionen entlang der sogenannten „Sprachgrenze“ zu errichten. Diese Studie behandelt die Dynamik des nationalen Wettbewerbs um die Schulbildung vor dem Ersten Weltkrieg und vergleicht die Aktivitäten dieser beiden Vereine vor dem Hintergrund der politischen Demokratisierung, Massenmobilisierung und sozialen Frage der Fin de Siècle-Zeit. Die vergleichende Analyse von Proklamationen, Aktivitäten und politischen Kontakten der konkurrierenden nationalen Schulvereine zielt darauf ab, Thesen über die Position und Bedeutung dieser Organisationen zu revidieren und ihre sehr enge Abhängigkeit von sozialen und politischen Prozessen der österreichisch-ungarischen Ära zu zeigen.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Mikuláš Zvánovec 6.93 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Mikuláš Zvánovec 5.64 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Mikuláš Zvánovec 51 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Mikuláš Zvánovec 55 kB
Stáhnout Posudek oponenta Dr. Johannes Gleixner 1.88 MB
Stáhnout Posudek oponenta Jana Osterkamp, Dr. 167 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Prof. PhDr. Jaroslav Kučera, CSc. 154 kB