velikost textu

Právní regulace platebního styku

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Právní regulace platebního styku
Název v angličtině:
Legal regulation of payment transactions
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Jakub Pail
Vedoucí:
JUDr. Petr Kotáb
Oponent:
JUDr. Michael Kohajda, Ph.D.
Id práce:
157030
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra finančního práva a finanční vědy (22-KFP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
22. 1. 2018
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Platební styk, poskytovatel platebních služeb, platební transakce
Klíčová slova v angličtině:
Payments, payment services provider, payment transaction
Abstrakt:
Abstrakt Tato práce je formálně členěna na 5 částí, a to úvod, kapitolu vymezující základní pojmy, kapitolu pojednávající o nejdůležitějších aspektech právní regulace poskytování platebních služeb, kapitolu věnovanou platebním systémům a závěr. Obsahem této práce je poté pojednání o problematice platebního styku zaměřující se zejména na jeho právní úpravu. V úvodu této práce je stanoven cíl práce a povšechně vymezen rozsah zkoumané problematiky, když jsou dále také vymezeny oblasti, které práce ve velké míře neakcentuje. Základními pojmy v práci vymezenými jsou platební styk, platba, platební transakce, peněžní prostředek, platební prostředek, elektronické peníze, platební příkaz a platební služba. Předmětná práce v mimoprávním kontextu přiblížuje společenský význam platebního styku, historické souvislosti a popisuje sledované trendy vývoje ve vymezených oblastech. Cílem práce je však zkoumat především právní rovinu předmětné problematiky. Všechny části práce proto vycházejí především z platné právní úpravy platebního styku. Z obsahového hlediska je největší pozornost věnována popisu a analýze právní úpravy poskytování platebních služeb a provozování a účasti na platebních systémech. Postupně je tak čtenář seznámen zejména se zákonnými požadavky k získání oprávnění pro výkon činnosti spočívající v poskytování platebních služeb, s rozdíly mezi jednotlivými poskytovateli a v práci jsou popsány i specifičnosti právních vztahů mezi subjekty poskytujícími platební služby a jejich typickými klienty. Z problematiky týkající se platebních systémů je zdůrazněn jejich význam, předestřena podoba a vývoj právní úpravy vycházející především z evropského práva a nastíněn vývoj integračních procesů na evropské úrovni. V závěrečné části práce jsou poté uvedeny závěry, k nimž lze dospět po zpracování jednotlivých kapitol, a popsána některá dílčí zjištění, ke kterým autor práce při tvorbě práce dospěl.
Abstract v angličtině:
Abstract This thesis is formally divided into 5 sections, which are: introduction, definition of basic terms, essay on the most important aspects of regulation of the payment services providers, chapter dedicated to payment systems and conclusion. It should argue on issues conected to payments and it is focused mainly on it´s regulatory part. Introduction to the thesis sets the goal of it and defines the extent of the issues researched as well as the areas that are not accented much. The basic terms that are defined in the thesis are payment, payment relations, payment transactions, means of money, payment devices, electronic money, payment orders and payment services. This thesis contains non-regulatory issues as well as it accentuates the sociological importance of payment relations. It also shows historical connotations and describes trends which can be observed in the defined areas of exploration. It´s goal is to explore and describe mainly the regulatory part of the issue though. The core structure of all parts is therefore focused mainly on the form of legal regulation of payments in effect. The biggest focus is set on description and analysis of the regulation of activities performed by providers of the payment services. Activities that consist of running the payment system and taking part on them are also described in the thesis. Introduction to legal requirements for obtaining licence to excersice the activities of providing payment services and the differences between providers and irregularities of the legal relations between persons who provide payment services and their clients is the content of the next part. The importance, the concept and evolution of regulation of payment systems are the most significant issues of the last analytic chapter. It includes also description of evolution of the integration process of the European states. In the final part can be found the findings and conclusions which can be made after studying the topic.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jakub Pail 377 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jakub Pail 47 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jakub Pail 48 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Petr Kotáb 76 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 535 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. JUDr. Hana Marková, CSc. 152 kB