velikost textu

Zdaňování příjmů fyzických osob ve vybraných členských státech Evropské unie

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Zdaňování příjmů fyzických osob ve vybraných členských státech Evropské unie
Název v angličtině:
Individual income taxation in selected European Union countries
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Sabina Borecká
Vedoucí:
prof. JUDr. Marie Karfíková, CSc.
Oponent:
JUDr. Roman Vybíral, Ph.D.
Id práce:
157019
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra finančního práva a finanční vědy (22-KFP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
29. 1. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
daň z příjmů fyzických osob, Česká republika, Spolková republika Německo, Maďarsko
Klíčová slova v angličtině:
individual income tax, Czech Republic, Federal Republic of Germany, Hungary
Abstrakt:
Abstrakt Zdaňování příjmů fyzických osob ve vybraných členských státech Evropské unie Diplomová práce se zabývá problematikou daní z příjmů fyzických osob v České republice, kterou srovnává s úpravou ve dvou dalších členských státech Evropské unie. Pro účely srovnání byly zvoleny právní úpravy Spolkové republiky Německo a Maďarska. Důvodem pro výběr těchto zemí byla skutečnost, že se Německu již po několikáté podařilo hospodařit s vyrovnaným rozpočtem, což naznačuje, že je jeho daňový systém správně nastaven. U Maďarska bylo rozhodujícím faktorem to, že ji s Českou republikou pojí podobný historický vývoj a také se jedná o geograficky a demograficky podobnou zemi. Navíc byla v letech 2010 – 2013 v Maďarsku jako základ daně pro příjmy ze závislé činnosti zavedena superhrubá mzda, která je v ČR stále užívaná. Práce se skládá, mimo úvodu a závěru, z šesti kapitol. Nejprve jsou uvedeny teoretické poznatky týkající se daní obecně, jako definice a pojmové znaky daně, jejich historický vývoj, společně s uvedením jejich funkcí a konstrukčních prvků. Následně je rozebrána úprava přímých daní na mezinárodní úrovni, a to jak v rámci Evropské unie, ale i úprava mezinárodními smlouvami. Dále jsou v práci zanalyzovány konkrétní úpravy daní z příjmu fyzických osob. Na závěr jsou úpravy jednotlivých států porovnány a na základě toho vyvozena doporučení de lege ferenda pro českou úpravu daně z příjmů fyzických osob. Největším nedostatkem zjištěným v úpravě v České republice bylo využívání superhrubého základu daně pro výpočet daně z příjmů ze závislé činnosti. Tento způsob výpočtu daně lze považovat za vysoce nespravedlivý, jelikož poplatníci odvádí daň z částky, kterou nelze pokládat za příjem poplatníka. Dále nemají ani možnost si svůj základ daně snížit o jakékoli výdaje vynaložené na dosažení těchto příjmů, což je další návrh směřovaný na zákonodárce. Poslední doporučená změna se týká daňové sazby a to ve dvou variantách, buďto jako přechod na progresivní daňovou sazbu nebo uchování lineární daňové sazby za současného zrušení superhrubého základu daně. 86
Abstract v angličtině:
Abstract Individual income taxation in selected European Union countries This thesis explores income tax of private individuals in the Czech Republic and draws comparison with tax laws of two other European Union member countries: Federal Republic of Germany and Hungary. German government has managed to operate with balanced budget for several consecutive years, suggesting their tax system is well adjusted. Hungary was chosen for its geographical and demographical similarity to the Czech Republic as well as shared parallels in the history of both countries. Additionally, between the years 2010 and 2013, Hungarian tax system used super-gross income as tax base, which matches the current (2017) Czech tax system. Besides introduction and conclusion, the thesis comprises of six chapters and is structured as follows: Introductory parts aim review theoretical background regarding taxes in general including definitions, development in historical context, functions and individual tax elements. After that comes a breakdown of direct tax treatment at the international level, both in the context of European Union and international treaties. Thesis then follows with analysis of specific treatments of income tax of private individuals. The final section compares tax systems of the three countries and uses the comparison to draw a set of de lege feranda recommendations for adjustments of the Czech treatment of tax income of private individuals. The largest shortcoming of the Czech treatment was found to be the use of super-gross income as the tax base for income tax from independent activity. This tax scheme can be considered highly inequitable, as individuals are taxed based on a sum that does not reflect their actual income. Furthermore, tax-payers are offered no option to reduce this tax base by any costs expended to achieve their income. Last point pertains to adjustment of the tax rate, of which two variants are offered: the former is to transition to a progressive tax rate and the latter is to keep the current linear tax rate while abandon the use of super-gross income as tax base. 87
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Sabina Borecká 2.91 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Sabina Borecká 266 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Sabina Borecká 255 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Marie Karfíková, CSc. 78 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Roman Vybíral, Ph.D. 80 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. 152 kB