velikost textu

Pokusnictví v Československu na příkladě škol v Michli, Nuslích a Hostivaři

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Pokusnictví v Československu na příkladě škol v Michli, Nuslích a Hostivaři
Název v angličtině:
Experimental education in first Czechoslovak republic. At the example of schools in Michle, Nusle, Hostivař
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Veronika Svobodová
Vedoucí:
PhDr. Jiří Hnilica, Ph.D.
Oponent:
prof. PhDr. Jiří Pokorný, CSc.
Id práce:
156985
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra dějin a didaktiky dějepisu (41-KDDD)
Program studia:
Učitelství pro střední školy (N7504)
Obor studia:
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy dějepis — německý jazyk (N D-NJ)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
29. 5. 2017
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
pokusné školy, daltonský plán, pragmatismus, globalizace, individualizace, diferenciace, společenská výchova, koedukace
Klíčová slova v angličtině:
experimental schools, Dalton plan, pragmatism, globalisation, individualisation, differentiation, social studies, coeducation
Abstrakt:
Abstrakt Práce se zabývá pokusnými školami v Praze Michli, Nuslích a Hostivaři. Snaží se objasnit okolnosti vzniku a zániku těchto škol a postihnout jejich základní znaky. Akcent je kladen na sociální rozměr pokusnictví a jeho ukotvenost v prostředí první československé republiky. Opominuta nezůstává jejich inspirace moderními pedagogickými teoriemi. Sledovány jsou osudy některých učitelů. Opírá se nejen o archivní materiál, ale i o sérii rozhovorů s absolventy těchto škol. Na základě komparace písemných a ústních pramenů se snaží vytvořit komplexní obraz pokusného školství v Československu a v době protektorátu. V neposlední řadě se snaží zodpovědět otázku, zda mohou být pokusné školy přínosem i pro současné školství. Klíčová slova: pokusné školy, daltonský plán, pragmatismus, globalizace, individualizace, diferenciace, společenská výchova, koedukace
Abstract v angličtině:
Abstract The topic of my thesis is experimental schools in Prague Michle, Nusle and Hostivař. It tries to shed light on the circumstances of the birth and end of these schools and to determine their characteristic features. Emphasis is put on the social aspect of experimentation and its close relation to the environment of the First Czechoslovak Republic. Inspiration by modern pedagogical theories is taken into account. The thesis traces the lives of several teachers. As sources were used not only archives but also a series of interviews with graduates of these schools. It aims, on the basis of a comparison of written and oral sources, to give a complex image of experimental education in Czechoslovakia at the time of the First Republic and the Protectorate. Last but not least it tries to answer the question whether experimental schools can contribute to today’s education. Keywords: experimental schools, Dalton plan, pragmatism, globalisation, individualisation, differentiation, social studies, coeducation
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Veronika Svobodová 3.11 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Veronika Svobodová 204 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Veronika Svobodová 202 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Jiří Hnilica, Ph.D. 358 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Jiří Pokorný, CSc. 352 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Jana Kepartová, CSc. 152 kB