velikost textu

Svěřenský fond

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Svěřenský fond
Název v angličtině:
Trust
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Lukáš Pěsna
Vedoucí:
JUDr. PhDr. David Elischer, Ph.D.
Oponent:
JUDr. MUDr. Alexandr Thöndel, Ph.D.
Id práce:
156760
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
1. 2. 2017
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
svěřenský fond, zakladatel, správce, obmyšlený
Klíčová slova v angličtině:
trust, settlor, trustee, beneficiary
Abstrakt:
Abstrakt Rigorózní práce je zaměřena na postavení svěřenského fondu v aplikační praxi české právní úpravy, a to v kontextu historických aspektů institutů podobných svěřenským fondům i aktuální právní úpravy. Práce obsahuje též rozbor obtížnějších ustanovení týkajících se svěřenského fondu, včetně ekonomických dopadů v podobě účetních a daňových konsekvencí. Stranou nezůstává ani komparace s etablovanými úpravami trustů v rámci Evropy a zhodnocení jejich možného využití z hlediska pohledu české osoby zakladatele. První kapitola popisuje historické prvky související se svěřenstvím, konkrétně fiducii a trust. Zdůrazňuje důvěru jakožto základní prvek těchto institutů. Kontinentální právní systém vycházející z antického fideikomisu byl pravděpodobně základem angloamerického pojetí trustu. Úpravě svěřenství v českých zemích se věnuje druhá kapitola, popisující právní úpravu od vrcholného středověku až k současnému znění v Občanském zákoníku. Zásadní část práce je věnována detailnímu rozboru současné právní úpravy se zaměřením na některé obtížnější otázky (jako jsou možnosti zneužití svěřenství) i možné problémové situace v reálném životě. Rovněž se zaměřením de lege ferenda byly komentovány možná zpřesnění aktuální právní úpravy, a to nejen v rámci navrhované novely Občanského zákoníku. Ekonomické aspekty svěřenství jsou tématem následující kapitoly, přičemž jsou analyzovány dvě možnosti ryze ekonomického pojetí svěřenského fondu, které však zákonná úprava vůbec nezmiňuje. Jde o využití svěřenského fondu jako podnikající entity a dále pak využití svěřenství jako programu benefitů pro zaměstnance. Čtvrtá a pátá kapitola pojednávají o účetních a daňových povinnostech svěřenského fondu. Šestá kapitola pak komparuje využití zahraničních podob svěřenství s naší úpravou, a to se zaměřením na ekonomické efekty pro zakladatele. Závěrem pak bylo zjištění, že ač česká právní úprava svěřenství není příliš detailní a trpí některými vadami, je z ekonomického (účetního a daňového) pohledu poměrně atraktivní, nicméně tato atraktivita je snižována některými protisvěřenskými náladami způsobenými proklamacemi ohledně snadnosti zneužití institutu svěřenství.
Abstract v angličtině:
Abstract This rigorous thesis is focused on a status of trust in an application practise in a Czech legislation with a context of historical aspects of institutes similar to trusts as well as actual legislation. The thesis includes also analyses of more difficult provisions concerning the trust, including economic impacts representing accounting and tax consequences. Also comparison with established modifications trusts in Europe and their possible utilization of the Czech point of view of the settlor is not ignored in the thesis. The first chapter describes the historical elements related to the Czech trust, particularly fiducia and trust. It highlights a faith as an essential element of this institute. Continental legal system based on ancient fideicommissum was probably the foundation of Anglo-American concept of trust. The second chapter is considered trusts in the Czech countries, containing legal aspects starting from the High Middle Ages to a contemporary reflection in the Civil Code. The substantial part of the thesis is about a detail analyze of the contemporary legislation pointing out some difficult questions (as misleading the trust) and possible problems. There are also de lege ferenda commented possible corrections of the actual legislations, not only reflecting an amendment of the Civil Code. Economic aspects of the trust are drowning in the following chapter, with aiming on two pure economic possibilities of the trust not concerned in the current legislation. It is about entrepreneurship of the trust and employer benefit trust. Fourth and fifth chapters are concentrated on accounting and tax duties of the trust. Sixth chapter compares using of foreign trust with the Czech trust on the level of economic effects for the settlor. Conclusion of the rigorous thesis has been a finding that despite of the Czech trusts legislation is not detailed and suffers from several legal defects, it is looking quite attractive from the economic (accounting and tax) point of view, however, such attractiveness is reduced by some anti-trust moods concerning an ease of abusing the trusts.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Lukáš Pěsna 638 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Lukáš Pěsna 19 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Lukáš Pěsna 8 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. PhDr. David Elischer, Ph.D. 167 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. MUDr. Alexandr Thöndel, Ph.D. 74 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 152 kB