velikost textu

Ramanova spektroskopia kvapkovo nanášaných povlakov biologicky významných molekúl

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Ramanova spektroskopia kvapkovo nanášaných povlakov biologicky významných molekúl
Název v češtině:
Ramanova spektroskopie kapkově nanášených povlaků biologicky významných molekul
Název v angličtině:
Drop coating deposition Raman spectroscopy of biologically important molecules
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Alžbeta Kuižová
Vedoucí:
RNDr. Eva Kočišová, Ph.D.
Oponent:
RNDr. Aleš Holoubek, Ph.D.
Id práce:
156721
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Fyzikální ústav UK (32-FUUK)
Program studia:
Fyzika (N1701)
Obor studia:
Biofyzika a chemická fyzika (FBCHF)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
16. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Slovenština
Klíčová slova:
Ramanova spektroskopia kvapkovo nanášaných povlakov, hydrofobicita, kontaktný uhol, nanočastice, lipozómy
Klíčová slova v angličtině:
Drop coating deposition Raman spectroscopy, hydrophobicity, contact angle, nanoparticles, liposomes
Abstrakt:
Ramanova spektroskopie kapkově nanášených povlaků (DCDR) je speciální metodou Ramanovy spektroskopie, která je založená na zasychání kapek roztoku nebo suspenze na hydrofóbním substrátu, co ve většině případů vede k tvorbě prstence známého jako „kávový kroužek“. Výsledkem je zakoncentrování materiálu a vyšší intenzita Ramanova signálu ve srovnání s Ramanovym rozptylem z roztoku. V práci byly porovnány substráty s různou drsností a hydrofobicitou: hladký substrát s vrstvou polytetrafluoretylenu (pPTFE) a nanodrsné substráty, kde byla hydrofobicita povrchu zvýšená nadeponovanými měděnými nebo stříbrnými nanočásticemi s různou koncentrací. Pro suspenzi liposomů z lipidu DPPC docházelo k lepšímu zakoncentrování v případe substrátů s vyšším kontaktním uhlem, kde je vyšší hydrofobicita dosáhnuta nanodrsným povrchem. Mezi jednotlivými zdrsněnými substráty k výraznému zlepšení nedocházelo. V případě schnutí kapek při různých teplotách (v rozsahu od 15 do 60°C) nanesených na hladký pPTFE substrát a povrch s nadeponovanými stříbrnými nanočásticemi, Ramanova spektra neukázala spektrální změny souvisící s fázovým přechodem lipidů. Pro teploty zasychání vyšší než teplota fázového přechodu byly na vzniklých prstencích pozorovány nehomogenity, které při teplotě 45°C vedly k vyššímu Ramanovu signálu. Závěrem, k lepšímu zakoncentrování suspenze dochází jednak při vyšší hydrofobicitě nanodrsného povrchu, které je ale nehomogenní, a jednak při teplotách zasychání nad teplotou fázového přechodu lipidu.
Abstract v angličtině:
Drop coating deposition Raman (DCDR) spectroscopy is a special method of Raman spectroscopy, which is based on the evaporation of solvent from a drop of solution or suspension on a hydrophobic surface. This typically leads to the formation of ring-shaped drying pattern, often called as „coffee ring“. As a result a preconcentration of a material and higher intensity of Raman signal in comparison with Raman scattering from solution is obtained. In this work several hydrophobic surfaces with different roughness and hydrophobicity were compared: a smooth substrate with polytetrafluorethylen (pPTFE) coating and nanorough substrates where surface hydrophobicity was formed by deposited cupper or argent nanoparticles with different concentration. It was shown that for DPPC liposome suspension stronger preconcentration is obtained by means of a nanorough substrate. When different nanorough substrate compared, no better improvement was acquired. As for the drying of drops at different temperatures (from 15°C to 60°C) deposited on the smooth pPTFE substrate and the substrate with argent nanoparticles, it was observed that Raman spectra did not reveal any spectral changes corresponding to phase transition of lipid. In case of drying at temperatures higher than a temperature of the phase transition, non-homogeneities were formed on the dried ring with higher Raman signal at the temperature 45°C. In conclusion, better preconcentration of the suspension is acquired both for higher hydrophobicity of the nanorough surface that is nonhomogenous and at drying temperatures higher than temperature of the phase transition.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Alžbeta Kuižová 3.52 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Alžbeta Kuižová 115 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Alžbeta Kuižová 193 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Eva Kočišová, Ph.D. 78 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Aleš Holoubek, Ph.D. 171 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. Jan Hála, DrSc. 152 kB