velikost textu

Adheze monocytů k endotelu a aterogeneze

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Adheze monocytů k endotelu a aterogeneze
Název v angličtině:
Monocyte adhesion to endothelium and atherogenesis
Typ:
Disertační práce
Autor:
Bc. Soňa Čejková
Školitel:
MUDr. Ivana Králová Lesná, Ph.D.
Oponenti:
doc. MUDr. Pavel Kraml, Ph.D.
RNDr. Jaroslav Kuneš, DrSc.
Id práce:
156586
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra fyziologie (31-152)
Program studia:
Fyziologie živočichů (P1521)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
17. 10. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
tuková tkáň, zánět, ateroskleróza, makrofágy, monocyty, cytokiny, endotel
Klíčová slova v angličtině:
adipose tissue, inflammation, macrophages, monocytes, cytokines, endothelium
Abstrakt:
Abstrakt Přes dostupnou a efektivní terapii hypercholesterolémií a hypertenze je v západním světě mortalita v důsledku kardiovaskulárních chorob stále velice vysoká. Zánětlivé změny v arteriální stěně, ale i v tukové tkáni hrají zásadní roli v rozvoji aterosklerózy. Makrofágy se uplatňují v procesu aterogeneze již od iniciace rozvoje, kdy ještě ve formě monocytů adherují a migrují do arteriální stěny v důsledku aktivace endotelu a stimulace prozánětlivě působícími látkami. Je známo, že tuková tkáň je významným endokrinním orgánem a součástí tukové tkáně je velké množství makrofágů schopných produkovat řadu prozánětlivě působících cytokinů a přispívat k rozvoji mírného chronického zánětu, zásadního v rozvoji aterosklerózy. Ve vzorcích subkutánní, viscerální a perivaskulární tukové tkáně (SAT, VAT, PVAT) od zdravých subjektů jsme analyzovali makrofágy a jejich polarizaci, genovou expresi prozánětlivých cytokinů a vliv látek uvolněných VAT na míru adheze monocytů k endotelu. V některých analýzách doplnili o vzorky SAT, VAT a PVAT od pacientů s angiologicky potvrzenou chorobou periferních cév (PAD). Výsledky jsme porovnávali jednak mezi skupinami zdravých a nemocných subjektů, mezi jednotlivými typy tukové tkáně v rámci skupin (SAT, VAT, PVAT) a dále jsme analyzovali případné vztahy k rizikovým faktorům kardiovaskulárních chorob. Vzorky tukové tkáně skupiny PAD vykazovaly významně vyšší genovou expresi všech sledovaných prozánětlivých genů a to nejvíce v případě VAT. Nicméně v genové expresi nebyly nalezeny signifikantní rozdíly mezi jednotlivými typy tukové tkáně a rozdíly nebyly nalezeny ani ve vztahu k rizikovým faktorům kardiovaskulárních chorob. Produkty VAT analyzované prostřednictvím kondicionovaných médií VAT (ATCM získaných inkubací VAT v kultivačním médiu in vitro) významně zvýšily míru adheze monocytů k takto ovlivněnému endotelu. Dále jsme prokázali, že v tomto procesu z námi sledovaných cytokinů hrají nejzásadnější roli IL-1β a TNF-α. V případě ačkoli MCP-1 a RANTES rostla míra adheze monocytů k endotelu s jejich rostoucí koncentrací v ATCM, ale jejich selektivní inhibice nevedla ke snížení míry adheze monocytů k endotelu. Ovlivnění endoteliálních buněk ATCM vedlo k prozánětlivým změnám v genové expresi, došlo k významnému zvýšení exprese adhezních molekul (ICAM-1, VCAM-1) a prozánětlivého IL-6 a zároveň ke snížení exprese protizánětlivého TGF-β. Průtokovou cytometrií se nám podařilo definovat fenotypy polarizovaných makrofágů v tukové tkáni na základě povrchových znaků a vliv jednotlivých rizikových faktorů kardiovaskulárních chorob na proporce prozánětlivě a protizánětlivě polarizovaných makrofágů. Prokázali jsme vztah mezi rostoucí koncentrací nonHDL cholesterolu a proporcí prozánětlivě polarizovaných makrofágů, přičemž VAT vykazovala užší vztah než SAT. Obezita vedla k vyšší proporci prozánětlivých makrofágů pouze v SAT. V případě VAT bylo zastoupení prozánětlivých populací makrofágů zvýšeno ve vztahu k pohlaví (muži), věku nad 51 let, ale i v důsledku hypercholesterolémie. Léčba statiny naopak vedla ke snížení zastoupení prozánětlivých populací makrofágů ve VAT. Uzavíráme tedy, že jsme prokázali vztah proporce prozánětlivých makrofágů v tukové tkáni k hlavním rizikovým faktorům aterosklerózy.
Abstract v angličtině:
Abstract Despite the availability of effective therapy of hypercholesterolemia and hypertension, cardiovascular mortality continues to be very high in the Western world. Inflammatory changes occurring in the arterial wall as well as in the adipose tissue play a major role in the development of atherosclerosis. Macrophages are involved in the process of atherogenesis as early as atherosclerosis begins to develop, when, still as monocytes, they migrate and adhere to the arterial wall as a result of endothelial activation and stimulation by pro-inflammatory substances. Adipose tissue has long been recognized as an important endocrine organ, with part of adipose tissue made up by a large amount of macrophages capable of producing a large number of pro-inflammatory cytokines, which contribute to the development of low-grade chronic inflammation important in the development of atherosclerosis. In samples of subcutaneous, visceral and perivascular adipose tissue (SAT, VAT, and PVAT, respectively) obtained from healthy subjects (living kidney donors, LKD), we analyzed macrophages and their polarization, gene expression of pro-inflammatory cytokines and the effect of substances released by VAT on the level of monocyte adhesion to the endothelium. In some analyses, we included samples of SAT, VAT and PVAT obtained from patients with angiography-documented peripheral arterial disease (PAD). Results were compared both between the groups of healthy and diseased subjects and between individual types of adipose tissue (SAT, VAT, PVAT); in addition, we sought to analyze their relationship to cardiovascular risk factors. Adipose tissue samples of the PAD group exhibited significantly higher gene expression of all the pro- inflammatory genes assessed, most significantly in VAT; however, otherwise no significant differences were found between the individual types of adipose tissue or their relation to cardiovascular risk factors. The products of VAT analyzed using adipose tissue-conditioned media (ATCM, obtained by incubation of VAT in a culture medium in vitro) significantly increased the level of monocyte adhesion to the treated endothelium. Besides, we demonstrated that, among the cytokines studied, the critical role in the process of atherogenesis is played by IL-1β and TNF-α. While, in the case of with MCP-1, RANTES and IL-10, the level of adhesion to the endothelium increased with their increasing concentrations in ATCM, their selective inhibition did not document any major effect on the monocyte adhesion. Moreover, ATCM was shown to provoke pro- inflammatory changes in gene expression, as documented by increased expression of adhesion molecule (ICAM-1, VCAM-1) as well as pro-inflammatory IL-6 genes and decreased expression of the anti-inflammatory TGF-β gene. Using flow cytometry, we were able to define the phenotypes of polarized macrophages based on the surface markers in adipose tissue and the influence of individual cardiovascular risk factors on the proportions of polarized pro-inflammatory (M1) and anti-inflammatory (M2) macrophages. We demonstrated a relationship between increasing concentrations of non-HDL cholesterol and the proportion of M1 polarized macrophages, with VAT exhibiting a closer association compared with SAT. Obesity was associated with a higher proportion of pro-inflammatory macrophages only in SAT. Regarding VAT, the proportion of pro-inflammatory macrophage populations was higher in men, in those aged >51 years and, also, in individuals with hypercholesterolemia. By contrast, statin therapy was associated with a decrease in the proportion of macrophage populations in VAT. In conclusion, we have demonstrated a relation between the proportion of pro-inflammatory macrophages in adipose tissue and the major risk factors of atherosclerosis.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Soňa Čejková 2.52 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Soňa Čejková 266 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Soňa Čejková 266 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Bc. Soňa Čejková 824 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. MUDr. Pavel Kraml, Ph.D. 292 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Jaroslav Kuneš, DrSc. 355 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Jiří Novotný, DSc. 153 kB