velikost textu

Internet a autorské právo - rozsah odpovědnosti jednotlivých subjektů a způsob ochrany proti pirátství

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Internet a autorské právo - rozsah odpovědnosti jednotlivých subjektů a způsob ochrany proti pirátství
Název v angličtině:
The Internet and copyright-the scope of liability of individual parties involved and modes of protection against piracy
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Klára Voráčková
Vedoucí:
JUDr. Petra Žikovská
Oponent:
JUDr. Tomáš Dobřichovský, Ph.D.
Id práce:
156538
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Ústav práva autorského, práv průmyslových a práva soutěžního (22-UPA)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
29. 1. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
autorské právo, porušování autorského práva, odpovědnost
Klíčová slova v angličtině:
copyright, copyright infringment, liability
Abstrakt:
Abstrakt Internet a autorské právo – rozsah odpovědnosti jednotlivých subjektů a způsob ochrany proti pirátství Hlavním cílem této diplomové práce je posouzení aktuálního stavu právní úpravy autorského práva ve vztahu k odpovědnosti za porušení takového práva v prostředí Internetu. Práce obsahuje výčet platných právních norem vnitrostátního ale i práva evropského a výčet mezinárodních smluv, které na danou problematiku dopadají. Odpovědnost za porušení autorského práva na Internetu jsem také analyzovala ve světle primárně evropské judikatury. Vzhledem k tzv. evropeizaci práva a jejím dopadům na právo autorské má evropská judikatura velký význam i pro rozhodování českých soudů. Dané téma diplomové práce jsem zvolila neboť propojení práva a Internetu mi přišlo velice zajímavé a tato oblast je neustále se rozvíjející a měnící se, neboť i samotný Internet se stal ve svém vývoji absolutně nepředvídatelnou oblastí už jen co do počtu aktivních uživatelů. Další problematickou a velice zajímavou oblastí je střet vlastností, a to vlastnosti Internetu, který je bezhraniční ve své podstatě a dále autorské právo, které je naopak teritoriální. Tento střet vlastností jsem posuzovala i ve světle právní úpravy, která má dopadat jak na offline tak i na online svět, kdy tyto mezery řeší širší výklad určitých norem a judikatura na kterou navazují změny v evropském právu. Závěr práce jsem věnovala vývoji autorského práva do budoucna i ve vztahu k momentálně přijímaným evropským normám, které si dávají za cíl autorské právo více sjednotit. Zejména potom tzv. Copyright směrnice, která má přinést revoluční změny pro státy evropské unie a internetové právo, bohužel má přinést i změny negativní dle mého názoru a to odlišné vnímání a výklad zažitého „bezpečného přístavu“ (safe harbour) a jeho právní úpravy. Klíčová slova: autorské právo, porušování autorského práva, odpovědnost
Abstract v angličtině:
Abstract The Internet and copyright – the scope of liability of individual parties involved and modes of protection against piracy The main purpose of this diploma thesis is to evaluate the current state of the legal regulation of copyright in relation to the responsibility for violation of such law in the Internet environment. The thesis contains a list of valid Czech and European legal standards and a list of international treaties affecting the topic. I have also analyzed the responsibility for copyright infringement on the Internet in the light of primarily European case law. Given the so-called Europeanization of law and its impact on copyright law, European case law has a great significance also for the decision- making of Czech courts. I chose the topic of my thesis because the connection between law and the Internet appears to me as interesting and this area is constantly evolving and changing, as the Internet itself has become an absolutely unpredictable area in terms of the number of active users. Another problematic and very interesting area is the conflict of features, namely the features of the Internet that are inherently non-border, and copyright, which is territorial. I have judged this conflict of interest in the light of both the offline and the online world, which addresses the wider interpretation of certain standards and the case-law to which European law is changing. The conclusion of the thesis was devoted to the development of copyright in the future and to the current European standards, which aim to more unify the copyright. In particular, the so-called Copyright Directive, which is intended to bring revolutionary changes for European Union member states and Internet law, unfortunately also brings about negative changes in my view, namely the different perceptions and interpretations of the safe harbor principles and its legal regulation. Keywords: copyright, copyright infringement, liability 1
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Klára Voráčková 1.3 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Klára Voráčková 63 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Klára Voráčková 61 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Petra Žikovská 29 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Tomáš Dobřichovský, Ph.D. 27 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. JUDr. Vladimír Pítra 152 kB