velikost textu

Internet a autorské právo - způsoby užití a rozsah ochrany díla (tradiční užití, peer to peer sítě, e-mail...)

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Internet a autorské právo - způsoby užití a rozsah ochrany díla (tradiční užití, peer to peer sítě, e-mail...)
Název v angličtině:
The Internet and copyright - modes of the use and scope of protection of the work (traditional usage, peer to peer networks, email ...)
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Andrea Parezová
Vedoucí:
JUDr. Irena Holcová
Oponent:
JUDr. Veronika Křesťanová, Dr.
Id práce:
156532
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Ústav práva autorského, práv průmyslových a práva soutěžního (22-UPA)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
24. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Internet, Autorské právo, Užití díla
Klíčová slova v angličtině:
The internet, Copyright, Use of the work
Abstrakt:
Abstrakt Tato diplomová práce je pojata jako stručný vhled do tématu ochrany a užití autorského díla na internetu, který je sílícím fenoménem moderní doby. Internet je světem výrazně ovlivňujícím dění ve společnosti, tedy mimo jiné také nakládání s autorskými díly, které je v důsledku masivního rozvoje internetu snadnější a rychlejší než kdy dříve a mění tak zaběhnuté obchodní modely. Internet je však také v nezanedbatelné míře užíván pro porušování autorských práv. Práce je členěna do sedmi kapitol. První kapitola se zaměřuje na pojmy internet a autorské právo. Pojem internet je definován z technického i právního hlediska a v krátkosti je také pojednáno o jeho historii. Pojem autorského práva je definován a kapitola dále zmiňuje prameny autorského práva na národní, evropské a mezinárodní úrovni. Krátce je pojednáno také o určení rozhodného práva a věcné příslušnosti autorského práva. Kapitola druhá rozebírá pojem autorského díla a jeho autora. Dále je pojednáno o výjimkách z autorského zákona a volných dílech. V kapitole třetí představuje autorka způsoby užití autorského díla, přicházející v úvahu v prostředí internetu a dále pojednává o smluvním a mimosmluvním užití děl v prostředí internetu. Kapitola čtvrtá až šestá se věnuje konkrétním druhům užití autorského díla na internetu. V těchto kapitolách jsou rozebrány tematické rozsudky soudů národních i mezinárodních. Kapitoly se zabývají užitím formou zpřístupnění, rozmnožování a stahování autorského díla, linkingu, peer-to-peer technologiemi, streamingem, e-mailem, chatem a instrant messagingem. Sedmá kapitola popisuje různé druhy ochrany autorských práv v prostředí internetu. Rozebrány jsou právní prostředky ochrany a technické prostředky ochrany. Závěr práce shrnuje výstupy vycházející z této práce. Autorka zmiňuje úvahy o budoucím vývoji autorského práva a komentuje aktuální stav trhu s legálními autorskými díly na internetu.
Abstract v angličtině:
Abstract This thesis is intended as a brief introduction to the issue of the specific aspects of use and protection of copyright works at the specific enviroment of the internet. The Internet is a growing phenomenon of modern age which significantly affects social interaction including use of copyright works. Due to this enormous development the using of copyright works is much easier and faster which changed the established business models. However, the Internet is also widely used for copyright infringement. The thesis consist of seven chapters. The first chapter is focused on defining the terms Internet and copyright law. The Internet is defined both from a technical and legal point of view and there is also a brief summary of the history of the Internet. Copyright law is also defined and further national, european and international law sources are assessed. The applicable law and subject-matter jurisdiction is briefly discussed too. The second chapter analyses the definition of a copyright work and its author in addition deals with copyright law exceptions and public domains. In the chapter three the author introduces the specific modes of use of the copyright works in the Internet environment and the various judgements of national courts and the Court of Justice of the European Union. Contractual and non-contractual use of the copyright works is discussed furthermore. The author analyses following modes of use: upload, reproduction and download of copyright works. Even specialized modes of uses are mentioned like linking, peer-to-peer technologies, streaming, e-mail, chat and instant messaging. The seventh chapter descibes various types of copyright work protection such as technical and legal ones. The final part of thesis summarizes the conclusions of this work. The author mentions her opinions on the future evolution of the copyright law and also briefly describes the current situation of the market with copyrighted works at the Internet.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Andrea Parezová 1.01 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Andrea Parezová 85 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Andrea Parezová 103 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Irena Holcová 191 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Veronika Křesťanová, Dr. 187 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. JUDr. Vladimír Pítra 152 kB