velikost textu

Neoprávněné užití autorského díla

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Neoprávněné užití autorského díla
Název v angličtině:
Unlawful use of a copyrighted work
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Michal Vik
Vedoucí:
JUDr. Veronika Křesťanová, Dr.
Oponent:
JUDr. Irena Holcová
Id práce:
156509
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Ústav práva autorského, práv průmyslových a práva soutěžního (22-UPA)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
30. 1. 2018
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
autorské dílo, užití autorského díla, právo na sdělování veřejnosti
Klíčová slova v angličtině:
copyrighted work, the use of copyrighted work, right of communication to the public
Abstrakt:
Abstrakt Tématem diplomové práce je institut neoprávněné užití autorského díla. Práce si klade za cíl nabídnout čtenáři vhled do problematiky užití autorského díla obecně a informovat ho o aktuálních možnostech ochrany autorských práv v České republice. Pro tento účel definuje základní autorskoprávní pojmy, prostřednictvím kterých obeznámí čtenáře s obsahem práv náležejících autorům a dalším oprávněným osobám, jakož i nároků, jichž se mohou tyto osoby domáhat v případě neoprávněných zásahů do jejich práv. Skrze vyjmenování případů a způsobů oprávněného užití autorských děl bude čtenáři metodou a contrario vysvětlena problematika neoprávněného užití a neoprávněných zásahů a v návaznosti na to nároky, jimiž je možno se proti takovým neoprávněným zásahům bránit. Čtenář je zároveň obeznámen s odpovědnostními vztahy a postihy, které hrozí porušiteli neoprávněně zasahujícímu do chráněných práv, ať již v rovině občanskoprávní, správní či trestní. Práce se též pokouší porovnat novou úpravu autorského zákona, a to především v oblasti kolektivní správy, vycházející z implementace Směrnice 2014/26/EU, která vcelku podstatně změnila podobu hlavy IV autorského zákona. Informuje i o čerstvých změnách v oblasti správního práva souvisejících s přijetím nového zákona o odpovědnosti za přestupky. Rozebírá též problematiku vymáhání nároků autorů a dalších osob kolektivními správci a upozorňuje na úskalí, na která kolektivní správci v současnosti naráží. Skrze nejnovější judikaturu Ústavního soudu, týkající se především práva na spravedlivý proces, informuje čtenáře, jaký je současný výklad pojmů týkajících se sdělování veřejnosti a kde jsou hranice mezi užitím díla sdělováním veřejnosti a mimosmluvním užitím. V závěrečné kapitole této práce autor rozebírá již delší dobu připravovaný návrh Směrnice o autorském právu na jednotném digitálním trhu, jenž by v případě přijetí též ovlivnil současnou českou i zahraniční úpravu v oblasti autorského práva.
Abstract v angličtině:
Abstract This diploma thesis deals with the topic of unauthorized use of copyrighted work. The aim of the thesis is to offer the reader an insight into the issue of the use of copyrighted work in general and the current possibilities of copyright protection in the Czech Republic. For this purpose, it defines basic copyright terms, by which it acquaints the readers with the content of the rights of authors and other entitled persons, as well as the claims that such persons may claim in the event of unauthorized interference with their rights. By listing the cases and the ways of fair use of the copyrighted works, the reader will, a contrario, be introduced to the issue of unauthorized use and unauthorized interventions, and consequently the claims with which one can defend against such unauthorized interventions. At the same time, the reader will be informed of the responsibilities and penalties that threaten the violators of the protected rights, whether civil, administrative or criminal. The thesis also attempts to compare the new amendment of the Copyright Act, especially in the field of collective management of copyright and related rights, based on the implementation of Directive 2014/26/EU, which substantially changed the form of Title IV of the Copyright Act. It also reports on the recent changes in administrative law related to the adoption of the new Law on the Liability for Offences. It also discusses the issue of the enforcing claims of authors and other persons by collective administrators, and draws attention to the difficulties that collective management organisation currently encounter. Through the most recent case-law of the Constitutional Court of the Czech Republic, concerning in particular the right to a fair trial, the thesis informs the reader about the current interpretation of the concepts of communication to the public and where the boundary between the use of copyrighted work by communication to the public and non-contractual use lies. In the final chapter of this paper, the thesis discusses the forthcoming proposal for a Directive on copyright in the digital single market, which would, in the event of its enactment also influence the current Czech and foreign legislation in the field of copyright law.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Michal Vik 715 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Michal Vik 34 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Michal Vik 25 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Veronika Křesťanová, Dr. 91 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Irena Holcová 91 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. JUDr. Vladimír Pítra 152 kB