velikost textu

Lymfom centrálního nervového systému v obraze magnetické rezonance.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Lymfom centrálního nervového systému v obraze magnetické rezonance.
Název v angličtině:
Magnetic resonance imaging of central nervous system lymphoma.
Typ:
Disertační práce
Autor:
MUDr. Eva Koubská, Ph.D.
Školitel:
doc. MUDr. Hana Malíková, Ph.D.
Oponenti:
prof. MUDr. Pavel Kalvach, CSc.
prof. MUDr. Rastislav Druga, DrSc.
Id práce:
156437
Fakulta:
1. lékařská fakulta (1.LF)
Pracoviště:
externí pracoviště (11-00099)
Program studia:
Neurovědy (P5108)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
6. 1. 2020
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
lymfom, glioblastom, MR, CNS
Klíčová slova v angličtině:
lymphoma, glioblastoma, MRI, CNS
Abstrakt:
ABSTRAKT Úvod: Cílem práce bylo popsat morfologické znaky lymfomu centrálního nervového systému (CNSL) při vyšetření magnetickou rezonancí (MR), navzájem porovnat morfologické charakteristiky primárního CNSL (PCNSL) a sekundárního CNSL (SCNSL) a dále PCNSL a glioblastomu (GBM). Metody: Do studie jsme zařadili 64 pacientů s PCNSL, z toho 10 imunokompromitovaných, dále 21 pacientů se SCNSL a 54 pacientů s GBM, všechny s histologicky potvrzeným tumorem. Hodnotili jsme morfologické znaky na vstupním MR vyšetření, u pacientů s PCNSL dále vývoj na dalších MR vyšetřeních před histologickým ověřením diagnózy, byla-li dostupná. Výsledky: PCNSL se většinou vyskytoval supratentoriálně (u 62,5 %), jako vícečetné léze (53,1 %) či difuzně infiltrativní postižení (23,4 %). U 87,5 % pacientů dosahoval na povrch mozku, časté bylo postižení ependymu (56,3 %), mozkových obalů (39,1 %) či hlavových nervů (48,5 %). U téměř všech pacientů (97,6 %) byla v nějaké části tumoru patrná restrikce difuze na DWI. Po podání KL se PCNSL zpravidla výrazně sytil, typické bylo homogenní sycení (u 64,8 % imunokompetentních) pouze ve skupině imunokompromitovaných pacientů se signifikantně častěji vyskytovalo nehomogenní sycení (pouze u 40 %). Kromě sytících se lézí byla ale u více než poloviny patrná také nesytící se složka tumoru. V čase se lymfom může variabilně měnit, typická je regrese po podání glukokortikoidů, k regresi či migraci ložisek ale může docházet také spontánně a naopak, i přes kortikoterapii může dojít k progresi nálezu. Jediný signifikantní rozdíl mezi PCNSL a SCNSL jsme zaznamenali na DWI, kdy se ve skupině SCNSL častěji vyskytovala volná difuze (restrikce byla patrná pouze u 77,8 %). Na rozdíl od PCNSL se GBM většinou vyskytoval jako supratentoriálně lokalizovaný solitární infiltrativní tumor, v naprosté většině případů se sytil nehomogenně, se známkami nekrózy. Závěr: I přes některé typické znaky může být obraz CNSL při MR vyšetření velmi variabilní, v čase se může velmi výrazně měnit a může být ovlivněn také kortikoterapií. Práce došla k závěru, že PCNSL a SCNSL se graficky v MR obraze signifikantně neliší, naopak dle charakteristických MR morfologických znaků lze od sebe do jisté míry odlišit CNSL a GBM a dle výsledků MR vyšetření pacienta nasměrovat k další cílené diagnostice a adekvátní léčbě. Klíčová slova: lymfom, glioblastom, MR, CNS
Abstract v angličtině:
SUMMARY Background: The aim of this study was to describe the morphological signs of the central nervous system lymphoma (CNSL) in magnetic resonance imaging (MRI). We compared morphological characteristics of primary CNSL (PCNSL) and secondary CNSL (SCNSL) and also of PCNSL and glioblastoma (GBM). Methods: We included 64 patients with PCNSL (ten of them were immunocompromised), 21 patients with SCNSL and 54 patients with GBM. The diagnosis was confirmed histologically in all patients. We evaluated morphological signs on the first MRI examination. Additionally, in patients with PCNSL, we evaluated the development of the disease on follow-up examination before histological confirmation of the diagnosis, if available. Results: In most patients with PCNSL (62.5%) the tumor was localized supratentorially and presented as multiple lesions (53.1%) or as a diffuse infiltrative lesion (23.4%). In 87.5% of the patients the lesions reached the brain surface. Infiltration of ependyma was seen in 56.3%, infiltration of meninges in 39.1% and infiltration of cranial nerves in 48.5% of patients. Restriction of diffusion in some part of the tumor was apparent in nearly all patients (97.6%) with PCNSL. After administration of contrast media, marked enhancement was usually seen. In immunocompetent patients, homogenous enhancement was typical (in 64.8%). In immunocompromised patients we found significantly less often homogenous enhancement (only in 40%). In more than a half of the patients, also a non-enhancing portion of the tumor was evident. In the course of time, CNSL can change variably, regression of the lesions is typical after administration of corticosteroids, but regression or migration of the lesion can happen spontaneously, too. Conversely, despite administration of corticosteroids, progression can be seen. The only significant difference between PCNSL and SCNSL was found on DWI; in patients with SCNSL restricted diffusion was seen in only 77.8%. Contrary to PCNSL, GBM mostly appeared as a supratentorially localized solitary infiltrative tumor, mostly non-homogenously enhancing with signs of necrosis. Conclusion: Despite some typical signs, the appearance of the CNSL can be variable on MRI, can change markedly in the course of the time and can be affected by corticosteroids. We found no significant difference between the morphological appearance of the PCNSL and SCNSL. CNSL and GBM are distinguishable by some characteristic signs on MRI, which can direct the patient to a right diagnosis and to an appropriate treatment. Key words: lymphoma, glioblastoma, MRI, CNS
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce MUDr. Eva Koubská, Ph.D. 4.48 MB
Stáhnout Příloha k práci MUDr. Eva Koubská, Ph.D. 9.09 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce MUDr. Eva Koubská, Ph.D. 201 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky MUDr. Eva Koubská, Ph.D. 196 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce MUDr. Eva Koubská, Ph.D. 1.3 MB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. MUDr. Hana Malíková, Ph.D. 1.95 MB
Stáhnout Posudek oponenta prof. MUDr. Pavel Kalvach, CSc. 121 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. MUDr. Rastislav Druga, DrSc. 103 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc. 720 kB