velikost textu

Studium časné kancerogeneze u spinoceluárního karcinomu hlavy a krku.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Studium časné kancerogeneze u spinoceluárního karcinomu hlavy a krku.
Název v angličtině:
Early cancerogenesis in head and neck squamous cell carcinoma.
Typ:
Disertační práce
Autor:
MUDr. Jan Kastner, Ph.D.
Školitel:
prof. MUDr. Jan Betka, DrSc.
Oponenti:
doc. MUDr. Richard Salzman, Ph.D.
doc. MUDr. Pavel Smilek, Ph.D.
Id práce:
156319
Fakulta:
1. lékařská fakulta (1.LF)
Pracoviště:
Klinika otorhinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN v Motole (11-00730)
Program studia:
Experimentální chirurgie (P5105)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
16. 1. 2020
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
spinocelulární karcinom hlavy a krku, molekulární biologie, časná kancerogeneze, fragmentační analýza, mikrosatelit, 3q26, plošná kancerizace
Klíčová slova v angličtině:
head and neck squamous cell carcinoma, molecular biology, early cancerogenesis, fragment analysis, microsatelitte, 3q26, field cancerization
Abstrakt:
Spinocelulární karcinom hlavy a krku (HNSCC, head and neck squamous cell carcinoma) je nejčastějším zhoubným nádorem ORL oblasti. Prognostické a prediktivní informace, získané na podkladě molekulárně genetického rozboru procesu kancerogeneze u HNSCC, jsou nezbytné pro zhodnocení a individualizaci léčby i výběr optimální léčebné modality. A v případě chirurgického výkonu i optimální resekce tumoru s cílem dosáhnout co nejlepší kvality života a nejdelšího přežití. Studium časné kancerogeneze (nebo též karcinogeneze) je založeno na poznání, že histologicky normální tkáň v okolí nádoru vykazuje na molekulární úrovni preneoplastické změny. Molekulárně genetické změny v histologicky normální tkáni přilehlé k nádoru tak mohou hrát zásadní roli při ozřejmění procesu kancerogeneze. Disertační práce shrnuje současné poznatky o časné kancerogenezi u spinocelulárního karcinomu hlavy a krku a uvádí molekulárně biologické trendy, které mohou přispět k detailnějšímu poznání časné fáze kancerogeneze u tohoto typu karcinomu a tím i zlepšit detekci, výhledově pak i léčbu tohoto zhoubného onemocnění. Nosným tématem práce je detekce mikrosatelitních lézí pomocí fragmentační analýzy ve tkáni nádorové, ve tkáních nenádorových v blízkosti nádoru a ve tkáni dostatečně vzdálené od nádoru. Výsledky práce přispívají k potvrzení teorie plošné kancerizace i na molekulární úrovni a v rámci vědeckého týmu zaměřeného na studium HNSCC na Klinice otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1.LF UK jsou podkladem pro řadu dalších následných projektů, které jsou zmíněny v diskuzi.
Abstract v angličtině:
Squamous cell carcinoma is the most frequent malignant tumour of head and neck. Prognostic and predictive information as an individual imprint of molecular-genetic analysis of HNSCC will help to determine the best indivicual treatment. And in case of surgical appraoch the optimal resection with adequate quality of life and long-term survival. Study of early cancerogenesis in our project is based on knowledge, that histological normal mucosa next to tumor shows preneoplastic molecular alterations. Molecular genetic changes in a histological normal mucosa harbouring a tumor may play a principal role in revealing of early cancerogenesis process. Molecular-genetic analysis of cancerogenesis in HNSCC reveals prognostic and predictive factors, which are necessary for evaluation and decission for the best individual treatment. This is the concept of tailored medicine The text summarizes current knowledge of early cancerogenesis in HNSCC and presents molecular-biological trends, which are necessary to discover details of early cancerogenesis and thus to get a tool for better detection as well as treatment of malignant disease. The study is based on fragment analysis of microsatelites lesions in tumor tissue in comparison to adjacent mucosa and the healthy mucosa. Results show significant molecular-biological differences in all three types of tissue and confirms the theory of field cancerization at molecular level, thus contributing to a molecular biology reasearch of HNSCC at the ENT dept. of the 1st Faculty of Medicine of the Charles University.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce MUDr. Jan Kastner, Ph.D. 1.88 MB
Stáhnout Příloha k práci MUDr. Jan Kastner, Ph.D. 5.72 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce MUDr. Jan Kastner, Ph.D. 77 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky MUDr. Jan Kastner, Ph.D. 29 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce MUDr. Jan Kastner, Ph.D. 379 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. MUDr. Jan Betka, DrSc. 1.45 MB
Stáhnout Posudek oponenta doc. MUDr. Richard Salzman, Ph.D. 2.17 MB
Stáhnout Posudek oponenta doc. MUDr. Pavel Smilek, Ph.D. 1.2 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. MUDr. Zdeněk Krška, DrSc. 2.09 MB