velikost textu

Česká kolektivní správa v kontextu nové evropské právní úpravy

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Česká kolektivní správa v kontextu nové evropské právní úpravy
Název v angličtině:
Czech collective management in the context of new European legislation
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Berenika Ullmannová Wünschová
Vedoucí:
JUDr. Zuzana Císařová
Oponent:
JUDr. Petra Žikovská
Id práce:
156218
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Ústav práva autorského, práv průmyslových a práva soutěžního (22-UPA)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
9. 3. 2015
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Kolektivní správa, Směrnice, Nositel práv
Klíčová slova v angličtině:
Collective management, Directive, Rightholder,
Abstrakt:
Abstrakt Předložená rigorózní práce je věnována kolektivní správě, zejména s ohledem na přijetí směrnice 2014/26/EU. Nastiňuje úpravu české kolektivní správy, přičemž vyzdvihuje zejména instituty, jejichž úprava je z hlediska nové směrnice dostatečná. V rámci části, která se věnuje obsahu nové směrnice, jsou zdůrazňovány zejména oblasti, které jsou v českém autorském zákoně upraveny nedostatečně, popřípadě nejsou upraveny vůbec. Zvláštní důraz je kladen na udělování multiteritoriálních licencí v oblasti práv k online hudebním dílům.
Abstract v angličtině:
Abstract This doctoral thesis is devoted to collective management, especially with regard to the adoption of Directive2014/26/EU. It outlines the regulation of Czech collective management, and highlights the particular institutions whose regulation is in terms ofthe new directive sufficient. Within the section, which deals with the content of the new directive, are highlighted in particular the areas that are in the CzechCopyright Act inadequately regulated or not regulated at all. Particular emphasis is placed on the granting of multi-territorial licensing of rights to musical works online.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Berenika Ullmannová Wünschová 1 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Berenika Ullmannová Wünschová 65 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Berenika Ullmannová Wünschová 84 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Zuzana Císařová 23 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Petra Žikovská 22 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 152 kB