velikost textu

Vliv ukrajinského konfliktu na mobilitu obyvatelstva

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vliv ukrajinského konfliktu na mobilitu obyvatelstva
Název v angličtině:
Impact of the Ukrainian conflict on population mobility
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Jan Křen
Vedoucí:
doc. RNDr. Dušan Drbohlav, CSc.
Oponent:
PhDr. Michal Téra, Ph.D.
Id práce:
156206
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340)
Program studia:
Geografie (N1301)
Obor studia:
Globální migrační a rozvojová studia (NGMRS)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
29. 1. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Nucená migrace, Ukrajina, konflikt, krize na Ukrajině, mobilita
Klíčová slova v angličtině:
Forced migration, Ukraine, conflict, Ukraine crisis, mobility
Abstrakt:
Abstrakt Od jara 2014 probíhá ve východní části Ukrajiny ozbrojený konflikt mezi proruskými separatisty a ukrajinským státem. Následkem tohoto ozbrojeného konfliktu byl proud nucené migrace. Statistiky hovoří až o 1,7 milionu vnitřně vysídlených osob a o dalších statisících osob, kteří hledali mezinárodní ochranu v zahraničí. Z těchto osob, hledajících mezinárodní ochranu, jich více než 200 tisíc získalo dočasný azyl v Rusku. Předložená diplomová práce zkoumá vlivy ukrajinského ozbrojeného konfliktu na mobilitu těchto vysídlených osob. První způsob, kterým je zkoumán vliv vybraného konfliktu na mobilitu obyvatelstva, je kvantitativní analýza dat. V této analýze jsou dána do souvislosti data o intenzitě konfliktu s daty o vnitřní migrací na Ukrajině a mezinárodní migraci do států Rusko, Polsko a Česko. Druhý způsob, jak tato diplomová práce prověřuje vliv konfliktu na mobilitu obyvatelstva, je postaven na výzkumu deseti Ukrajinců, kteří odešli do Česka z oblastí, kde probíhá konflikt a zároveň jejichž primární důvod k odchodu byl vojenský konflikt. Výsledky prokazují propojení intenzity vojenského konfliktu s migrační strategií obyvatel východní Ukrajiny.
Abstract v angličtině:
Abstract Since spring 2014, an armed conflict has been taking place in the eastern part of Ukraine between the Pro-Russian separatists and the Ukrainian state. As a result of this armed conflict, there was a stream of forced migration. The statistics speak up to about 1.7 million people internally displaced and about a hundred other hundreds of people seeking international protection abroad. Of those seeking international protection, more than 200,000 have been granted temporary asylum in Russia. This thesis examines the impact of the Ukrainian armed conflict on the mobility of these displaced persons. The first way to study the impact of a selected conflict on population mobility is quantitative data analysis. In this analysis are compared the data on conflict intensity with data on internal migration in Ukraine and international migration to the states Russia, Poland and Czechia. The second way this diploma thesis examines the impact of the conflict on population mobility is based on the research of ten Ukrainians who left for Czechia from conflict areas and whose primary reason was the military conflict. The results show that there are links between the intensity of the military conflict and the migration strategy of the people of Eastern Ukraine.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jan Křen 3.6 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jan Křen 390 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jan Křen 387 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. RNDr. Dušan Drbohlav, CSc. 294 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Michal Téra, Ph.D. 351 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby RNDr. Josef Novotný, Ph.D. 152 kB