velikost textu

Integrace a motivy návratové migrace českých Romů - případová studie Velké Británie

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Integrace a motivy návratové migrace českých Romů - případová studie Velké Británie
Název v angličtině:
Integration and motives of the return migration of Czech Roma – a case study of Great Britain
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Josef Rybář
Vedoucí:
doc. RNDr. Dušan Drbohlav, CSc.
Oponent:
Ing. Petr Víšek
Id práce:
156203
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340)
Program studia:
Geografie (N1301)
Obor studia:
Globální migrační a rozvojová studia (NGMRS)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
10. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
mezinárodní migrace, čeští Romové, Velká Británie, integrace, návratová migrace, kvalitativní výzkum
Klíčová slova v angličtině:
international migration, Czech Roma, Great Britain, integration, return migration, qualitative research
Abstrakt:
Abstrakt Demokratická transformace na počátku 90. let přinesla Evropě otevření státních hranic a stala se tak impulsem k uskutečňování mnoha mezinárodních migrací. Od této doby se také Česko stává součástí velmi specifických migračních proudů romského etnika. Od 90. let emigrovalo z Česka přes 75 tisíc Romů, představující jednu z nejvíce zranitelných, sociálně znevýhodněných a diskriminovaných etnických menšin a právě Velká Británie je jednou z jejich nejvyhledávanějších cílových zemí. Motivy vedoucí k emigraci českých Romů z České republiky do Velké Británie balancují mezi „push“ motivy deprivace a diskriminace a „pull“ motivy představujícími zlepšení jejich životní úrovně. Z akademického hlediska převládá absence informací o životních podmínkách českých Romů ve Velké Británii, především zda dochází k jejich integraci v britské společnosti a jaké jsou hlavní motivy jejich návratové migrace do České republiky. Cílem práce je tedy prohloubení dosavadních poznatků o integraci českých Romů, kteří žijí ve Velké Británii v kontextu jejich migrací a identifikování hlavních motivů, vedoucích k jejich návratu z Velké Británie zpět do České republiky. Tento výzkum se také snaží zhodnotit, jaký vliv měla integrace českých Romů v britské společnosti na jejich návratovou migraci do České republiky. Vzhledem k cílům této práce je výzkum postaven na kvalitativním přístupu a metodě případové studie. Primárním důvodem využití kvalitativního přístupu v této práci je jeho opření se o empirii na základě porozumění několika málo případům. Sběr dat byl zvolen aplikací metody polostrukturovaných hloubkových rozhovorů. K měření integrace českých Romů v britské společnosti je využit koncept Entzingera a Biezevelda (2003). Teoretickými východisky pro identifikování hlavních motivů návratové migrace z Velké Británie do České republiky jsou především neoklasická ekonomická migrační teorie, teorie nové ekonomie pracovní migrace, teorie migračních sítí a koncept transnacionalismu. Tyto teorie poskytují vysvětlení návratových migrací českých Romů jako výsledek úspěchu či selhání v britské společnosti. Klíčová slova: mezinárodní migrace, čeští Romové, Velká Británie, integrace, návratová migrace, kvalitativní výzkum
Abstract v angličtině:
Abstract The democratic transformation in the early 1990s has brought Europe to the opening of national borders and has become an impetus for many international migrations. Since then, the Czech Republic has also become part of the very specific migratory flows of the Roma ethnic group. More than 75,000 Roma have already emigrated from the Czech Republic, representing one of the most vulnerable, socially disadvantaged and discriminated ethnic minorities. It is precisely Great Britain that is one of their most sought-after destination countries. The motives leading to the emigration of Czech Roma from the Czech Republic to Great Britain are balancing between "push" motives of deprivation and discrimination and "pull" motives representing an improvement in their standard of living. From an academic point of view, the absence of information on the living conditions of Czech Roma in the UK prevails, especially whether they are integrated in British society and what are the main motives for their return migration to the Czech Republic. The aim of this work is to deepen the existing knowledge about the integration of Czech Roma living in the UK in the context of their migration and to identify the main motives leading to their emigration from Great Britain back to the Czech Republic. This research also seeks to evaluate the impact of the integration of Czech Roma in British society on their return migration to the Czech Republic. Given the objectives of this work, the research is based on a qualitative approach and a case study method. The primary reason for using the qualitative approach in this work is to rely on empiricism by understanding a few cases. Data collection was chosen by the method of semi-structured in-depth interviews. The concept of Entzinger and Biezeveld (2003) is used to measure the integration of Czech Roma in British society. The theoretical basis for the identification of the main motives of the return migration from Great Britain to the Czech Republic are mainly neoclassical economic migration theory, NELM theory, the theory of migration networks and the concept of transnationalism. These theories give us an explanation of the return migration of Czech Roma as a result of success or failure in British society. Keywords: international migration, Czech Roma, Great Britain, integration, return migration, qualitative research
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Josef Rybář 2.16 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Josef Rybář 10.93 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Josef Rybář 351 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Josef Rybář 184 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. RNDr. Dušan Drbohlav, CSc. 301 kB
Stáhnout Posudek oponenta Ing. Petr Víšek 347 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby RNDr. Josef Novotný, Ph.D. 152 kB