velikost textu

Role konceptu sociálního kapitálu v problematice mezinárodní migrace

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Role konceptu sociálního kapitálu v problematice mezinárodní migrace
Název v angličtině:
A role of a social capital concept within international migration issues
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Alena Franclová
Vedoucí:
doc. RNDr. Dušan Drbohlav, CSc.
Oponent:
RNDr. Jarmila Marešová
Id práce:
156197
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340)
Program studia:
Geografie (N1301)
Obor studia:
Sociální geografie a regionální rozvoj (NSGRRD)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
23. 5. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
sociální kapitál, teorie/koncepty, Česká republika, imigranti
Klíčová slova v angličtině:
social capital, theories/concepts, Czech republic, immigrants
Abstrakt:
ABSTRAKT Hlavním cílem předkládané diplomové práce je analýza role sociálního kapitálu v procesu mezinárodní migrace na dvou vybraných migračních skupinách v Česku. Konkrétně byli sledováni migranti z Ukrajiny a Vietnamu žijící na českém území a jejich vzájemné rozdíly. Práce se skládá z teoretické a empirické části. Teoretická část se zabývá především analýzou dostupné literatury a souvisejících výzkumů. Konkrétněji zkoumá proces mezinárodní migrace, sociálního kapitálu, sociálního kapitálu v mezinárodní migraci a také roli temperamentu v mezinárodní migraci. Rovněž práce poskytuje stručný náhled historického vývoje migračních tendencí sledovaných skupin na našem území. Navazující empirická část je založena na vlastním dotazníkovém šetření, přičemž výběr respondentů byl omezen na ty jedince, kteří byli navázáni na nevládní sektor. Konkrétně výběr dotazníků spočíval v organizaci snow-ball metody výběru respondentů pomocí nevládních organizací a jejich vazeb na migranty. Z kvantitativní statistické analýzy takto nasbíraných dat vyplynulo, že sociální kapitál je pro obě sledované migrační skupiny podstatným faktorem, který jim pomáhá a který využívají ve všech fázích migračního procesu. Mezi mírou sociálního kapitálu se mezi sledovanými skupinami respondentů neprojevil statisticky významný rozdíl, přesto u nich lze pozorovat rozdíly v tom, co u nich míru sociálního kapitálu ovlivňuje, ale také jakým způsobem ho jednotliví respondenti v rámci různých migračních fází využívají. Závěrečná část práce zasazuje výsledky analýzy do širšího teoretického rámce a porovnává je s odbornou literaturou a výsledky výzkumů věnujících se danému tématu. Hodnotí také naplnění cílů práce a nastiňuje další možný výzkum v této oblasti. KLÍČOVÁ SLOVA MEZINÁRODNÍ MIGRACE, SOCIÁLNÍ KAPITÁL, TEORIE, KONCEPTY, ČESKO, IMIGRANTI
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The main goal of this diploma thesis is analysis of importance of social capital in process of international migration of two migration groups in Czechia. Specifically were researched immigrants from Ukraine and Vietnam living in Czechia and their specifics. The thesis contains of theoretical and empirical parts. The goal of theoretical part is mainly an analysis of related scientific literature and researches. This part of the thesis deals with process of international migration, social capital, social capital in the context of international migration and importance of temperament in relation to international migration. The thesis also provides a brief introduction to history of migration tendencies of both researched groups in Czechia. The following empirical part is based on own questionnaire survey. Respondents were chosen from immigrants who are connected to non-governmental organizations. Collecting of questionnaires was organized as so called “snowball” method of picking of respondents in coordination with cooperating non-governmental organizations. Quantitative statistical analysis of the collected data shows that social capital is an important factor for both studied migration groups, which aids them and which they utilize in all parts of the migration process. No statistically significant difference in the degree of social capital was found between the observed migration groups. However, there are differences in what influences the degree of social capital, and in what way the respondents utilize it. The final part of this work shows results of the analyses in a broader context and compares them with known literature and research on the topic. Fulfillment of goals of this work is evalated, and future research in this area is discussed. KEY WORDS INTERNATIONAL MIGRATION, SOCIAL CAPITAL, THEORIES, CONCEPTS, CZECHIA, IMMIGRANTS
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Alena Franclová 5.55 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Alena Franclová 200 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Alena Franclová 150 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. RNDr. Dušan Drbohlav, CSc. 417 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Jarmila Marešová 340 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. Petr Pavlínek, Ph.D. 152 kB
Stáhnout Errata Mgr. Alena Franclová 116 kB