velikost textu

Role agentury Frontex při migrační krizi a postoje k jejímu vývoji v rámci vybraných orgánů Evropské unie

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Role agentury Frontex při migrační krizi a postoje k jejímu vývoji v rámci vybraných orgánů Evropské unie
Název v angličtině:
The role of Frontex agency in the migration crisis and attitudes towards its development within selected European Union institutions
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Radka Capicarová
Vedoucí:
doc. RNDr. Dušan Drbohlav, CSc.
Oponent:
Mgr. Bc. Jan Schroth
Id práce:
156195
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340)
Program studia:
Geografie (N1301)
Obor studia:
Globální migrační a rozvojová studia (NGMRS)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
22. 5. 2018
Výsledek obhajoby:
Neprospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt Diplomová práce se zabývá rolí agentury Frontex při ochraně vnějších hranic EU v době migrační krize a postojem k její činnosti v rámci vybraných orgánů Evropské unie. Konkrétně zkoumá období od počátku migrační krize na jaře roku 2015, do září roku 2016, kdy došlo k reformě Frontexu a vzniku nové Evropské pohraniční a pobřežní stráže, nadále označované pod názvem Frontex. Cílem práce je zjistit, jaké postoje k roli agentury Frontex převládaly mezi jednotlivými skupinami Evropského parlamentu. Vzhledem k schengenskému prostoru bez vnitřních hranic uvnitř EU byl vytvořen integrovaný systém správy hranic, s cílem účinně řídit překračování vnějších hranic a řešit migrační výzvy. Pro provádění kontrol na vnějších hranicích EU byly zřízeny různé nástroje a agentury, jako například právě Frontex. Teoretická část práce se proto zabývá podrobněji Schengenským prostorem a fungováním Frontexu, včetně jeho konkrétními kompetencemi, dále pak popisuje základní fakta k počátku a průběhu migrační krize, zejména v letech 2015 až 2016. Práce pro dosažení svých cílů nejprve analyzuje profil jednotlivých skupin uvnitř Evropského parlamentu, aby zjistila, jaké hodnoty a cíle zastávají a jakým způsobem se vyjadřují k migraci. Technikou škálování práce rozděluje parlamentní skupiny na proevropské a protievropské, za využití teorie cleavages. Další částí analýzy je sledování postojů uvnitř parlamentních skupin, konkrétních europoslanců. Vývoj řešení migrační krize a postoje k Frontexu byly hodnoceny za využití liberálně-idealistické tradice, která pomáhá lépe pochopit rozhodování na mezinárodní úrovni a fungování mezinárodních vztahů uvnitř Evropské unie. Z dosažených výsledků práce zjistila, že postoje k roli Frontexu odrážely do určité míry národní zájmy vybraných europoslanců a dle toho se přikláněli, či odmítali posílení pravomocí agentury. Společnou činností orgánů EU a shodou mezi většinou europoslanců došlo k vytvoření nové Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní stráž. Klíčová slova: Frontex, Schengenský prostor, migrační krize, Evropský parlament
Abstract v angličtině:
Abstract This diploma thesis deals with the role of Frontex in protecting the EU's external borders during the migration crisis and its attitude towards its activities within the selected bodies of the European Union. In particular, it examines the period since the beginning of the migration crisis in the spring of 2015, until September 2016, when Frontex was reformed and the new European Border Guard and Coast Guard continued to be called Frontex. The aim of the thesis is to find out what attitudes to the role of Frontex were among the groups of the European Parliament. With regard to Schengen area without internal borders within the EU, an integrated border management system has been created to effectively manage the crossing of external borders and to address migration challenges. For controls at the EU's external borders, various instruments and agencies have been set up, such as Frontex. The theoretical part of the thesis therefore deals in more detail with the Schengen area and the functioning of Frontex, including its specific competences. It also describes the basic facts about the beginning and the course of the migration crisis, especially between 2015 and 2016. The thesis to achieve its objectives first analyzes the profile of the various groups within the European Parliament in order to find out what values and objectives they are holding and how they express themselves about migration. Through the scaling technique, it divides parliamentary groups into pro-European and anti-European, using the theory of cleavages. Another part of the analysis is the monitoring of attitudes within parliamentary groups, concrete MEPs. The development of migration crisis solutions and attitudes towards Frontex have been evaluated using a liberal-idealistic tradition that helps to better understand international decision-making and the functioning of international relations within the European Union. The work found out from the results that the attitudes to the role of Frontex reflected to a certain extent the national interests of the selected MEPs and thus inclined or rejected the strengthening of the agency's competencies. A new European Border and Coast Guard Agency was created by the joint action of the EU institutions and the agreement between the majority of MEPs. Keywords: Frontex, Schengen Area, migration crisis, European Parliament
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Radka Capicarová 1.59 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Radka Capicarová 72 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Radka Capicarová 7 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. RNDr. Dušan Drbohlav, CSc. 415 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Bc. Jan Schroth 347 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Zdeněk Čermák, CSc. 152 kB
Stáhnout Errata Bc. Radka Capicarová 377 kB