velikost textu

Prospektivní studie dlouhodobých zrakových následků akutních intoxikací metanolem

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Prospektivní studie dlouhodobých zrakových následků akutních intoxikací metanolem
Název v angličtině:
Prospective study of long-term visual sequelae of acute methanol poisonings
Typ:
Disertační práce
Autor:
MUDr. Olga Nurieva, Ph.D.
Školitel:
doc. MUDr. Sergej Zacharov, Ph.D.
Oponenti:
MUDr. Petra Lišková, PhD.
Doc. RNDr. Miroslav Pohanka, Ph.D.
Id práce:
156158
Fakulta:
1. lékařská fakulta (1.LF)
Pracoviště:
Klinika pracovního lékařství 1. LF UK a VFN v Praze (11-00560)
Program studia:
Preventivní medicína (P5109)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
11. 4. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
akutní otrava metanolem; poškození zraku; dlouhodobé následky; neurodegenerace oční sítnice; toxická optická neuropatie; demyelinizace axonů zrakového nervu; prevence poškození zraku; optická koherenční tomografie; tloušťka vrstvy nervových vláken sítnice; zrakové evokované potenciály
Klíčová slova v angličtině:
acute methanol poisoning; visual damage; long-term sequelae; retinal neurodegeneration; toxic optic neuropathy; optic nerve axons demyelination; prevention of visual damage; optic coherent tomography; retinal nerve fibers layer thickness; visual evoked potentials
Abstrakt:
Kontext: Otrava metanolem je život ohrožující stav, který způsobuje toxickou neuropatii zrakového nervu s možnými dlouhodobými zrakovými následky u osob přeživších otravu. Cíl: Zjistit prevalenci, charakter, dynamiku a klíčové determinanty chronických morfologických a funkčních změn zrakového systému v průběhu 4 let po akutní optické neuropatii způsobené intoxikací metanolem. Materiál a metodika: Celkem 55 pacientů s potvrzenou diagnózou otravy metanolem ve věku 46.7 ± 3.6 let (46 mužů a 9 žen) a 41 kontrol bylo vyšetřeno v rámci prospektivní longitudinální kohortové studie. Pacienti byli vyšetřeni 4.9 ± 0.6, 25.0 ± 0.6 a 49.9 ± 0.5 měsíců po propuštění z nemocnice. Protokol klinického vyšetření zahrnoval měření zrakových evokovaných potenciálů (VEP), optickou koherenční tomografii tloušťky vrstvy nervových vláken sítnice (RNFL), magnetické rezonanční vyšetření mozku (MRI), kompletní oftalmologické vyšetření, biochemická vyšetření a určení genotypu apolipoproteinu E (ApoE). Výsledky: Ze 42/55 pacientů, kteří absolvovali všechna tři kola vyšetření, byla abnormální tloušťka RNFL zjištěna u 13 (31%) a progredující pokles tloušťky RNFL byl v době sledování pozorován u 10 (24%) pacientů. Riziko chronického poklesu globální RNFL pro pH arteriální krve <7.3 při příjmu bylo 11.65 (1.91-71.12; 95% CI) po adjustaci na věk a pohlaví. Progredující ztráta zrakových funkcí byla registrována u 7 z 10 pacientů s chronickou axonální degenerací sítnice. Abnormální latence vlny P1 evokovaného potenciálu byla registrována na 18/42 pravých očích (OD) a na 21/42 levých očích (OS), abnormální amplituda N1P1 byla pozorována na 10/42 OD a OS. Průměrné zkrácení latence vlny P1 v důsledku remyelinizace v době sledování bylo 15.0 ± 2.0 ms pro OD a 14.9 ± 2.4 ms pro OS. Další pokles amplitudy N1P1 ≥ 1.0 mcV v době sledování byl pozorován u 17 ze 36 pacientů (47%) s měřitelnou amplitudou. Nositelé alely ApoE4 měli menší tloušťku globální a temporální RNFL a delší latenci vlny P1 v porovnání s nositeli jiných alel ApoE (všechna p < 0.05). Odds ratio pro abnormální funkce zrakového nervu bylo 8.92 (3.00 – 36.50; 95% CI) pro nositele ApoE4 alely (p < 0.001). Pacienti s abnormální tloušťkou RNFL měli MRI známky poškození mozku v 10/13 případech versus 8/29 případů s normální tloušťkou RNFL (p=0.003). Byla přítomna signifikantní pozitivní asociace mezi přednemocničním podáním etanolu jako antidota pro poskytnutí první pomoci, rychlou korekcí acidemie i eliminací kyseliny mravenčí pomocí intermitentní hemodialýzy a lepším morfologickým nálezem na oční sítnici a funkčním stavem zrakového nervu (všechna p < 0.05). Závěr: Optická neuropatie způsobená metanolem může vést k chronické ztrátě axonů oční sítnice v letech následujících po otravě. Vstupní pH arteriální krve je nejvýznamnějších prognostickým faktorem pro dynamiku změn tloušťky RNFL. Signifikantní asociace byla přítomna mezi chronickou neurodegenerací sítnice, progredující ztrátou zrakových funkcí a nekrotickými lézemi v mozku. Zlepšení konduktivity zrakového nervu bylo pozorováno u více než 80 % pacientů, avšak amplituda evokovaného potenciálu měla tendenci k dalšímu poklesu v průběhu 4 let sledování. Nositelé alely ApoE4 měli menší tloušťku RNFL, prodlouženou latenci vlny P1 a častější poškození mozku v důsledku otravy metanolem než pacienti – nositelé jiných alel ApoE. Přednemocniční podání etanolu a intermitentní hemodialýza měly pozitivní preventivní účinek z hlediska rizika dlouhodobých zrakových následků otrav metanolem.
Abstract v angličtině:
Background: Methanol poisoning is a life-threatening condition which induces acute toxic optic neuropathy with possible long-term visual sequelae in survivors. Aim: To study the prevalence, character, dynamics, and key determinants of chronic morphological and functional visual pathway changes during 4 years after methanol-induced optic neuropathy. Methods: A total of 55 patients with confirmed methanol poisoning with mean age 46.7 ± 3.6 years (46 males and 9 females), and 41 controls were included in this prospective longitudinal cohort study. The patients were examined 4.9 ± 0.6, 25.0 ± 0.6, and 49.9 ± 0.5 months after discharge. The following tests were performed: visual evoked potential (VEP), optical coherence tomography with retinal nerve fiber layer (RNFL) measurement, brain magnetic resonance imaging (MRI), complete ocular examination, biochemical tests, and apolipoprotein E (ApoE) genotyping. Results: Of 42/55 patients with all three consecutive examinations, abnormal RNFL thickness was registered in 13 (31%) and chronic axonal loss during the observation period was found in 10 (24%) patients. The risk estimate of chronic global RNFL loss for arterial blood pH<7.3 at admission was: 11.65 (1.91-71.12; 95% CI) after adjusting for age and sex. The patients with chronic axonal degeneration demonstrated further progressive visual loss in 7/10 cases. Abnormal VEP latency P1 was registered in 18/42 right eyes (OD) and 21/42 left eyes (OS), abnormal amplitude N1P1 in 10/42 OD and OS. Mean latency P1 shortening due to remyelination during the follow-up period was 15.0 ± 2.0 ms for OD and 14.9 ± 2.4 ms for OS. A further decrease of amplitude N1P1 ≥ 1.0 mcV was observed in 17 of 36 patients (47%) with measurable amplitude. ApoE4 allele carriers had lower global and temporal RNFL thickness and longer latency P1 compared to the non-carriers (all p < 0.05). The odds ratio for abnormal visual function was 8.92 (3.00 – 36.50; 95% CI) for ApoE4 allele carriers (p < 0.001). The patients with abnormal RNFL thickness had MRI signs of brain damage in 10/13 versus 8/29 cases with normal RNFL thickness (p=0.003). Pre-hospital ethanol administration as a “first aid” antidote and rapid acidemia correction and formic acid elimination by intermittent hemodialysis were associated with better visual outcome (both p < 0.05). Conclusion: Methanol-induced toxic optic neuropathy may lead to chronic retinal axonal loss during the following years. Arterial blood pH on admission was the strongest predictor of chronic RNFL thickness decrease. Chronic retinal neurodegeneration was associated with progressive loss of visual functions and necrotic brain lesions. Improvement of optic nerve conductivity occurred in more than 80% of patients, but the amplitude of evoked potential tended to decrease during 4 years of observation. ApoE4 allele carriers demonstrated lower RNFL thickness, longer latency P1, and more frequent methanol-induced brain damage compared to the non-carriers. Pre-hospital ethanol administration as a “first aid” antidote and intermittent hemodialysis demonstrated positive preventive effect against long-term visual sequelae of methanol poisoning.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce MUDr. Olga Nurieva, Ph.D. 29.69 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce MUDr. Olga Nurieva, Ph.D. 108 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky MUDr. Olga Nurieva, Ph.D. 106 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce MUDr. Olga Nurieva, Ph.D. 983 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. MUDr. Sergej Zacharov, Ph.D. 445 kB
Stáhnout Posudek oponenta MUDr. Petra Lišková, PhD. 90 kB
Stáhnout Posudek oponenta Doc. RNDr. Miroslav Pohanka, Ph.D. 322 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Doc. MUDr. Alexander Martin Čelko, CSc. 394 kB