velikost textu

Kupní smlouva v mezinárodním obchodním styku

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Kupní smlouva v mezinárodním obchodním styku
Název v angličtině:
Sales Contract in International Business Transactions
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Jakub Vach
Vedoucí:
prof. JUDr. Květoslav Růžička, CSc.
Oponent:
JUDr. Mgr. Magdalena Pfeiffer, Ph.D.
Id práce:
156131
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
16. 5. 2018
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Kupní smlouva v mezinárodním obchodním styku, Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží, CISG
Klíčová slova v angličtině:
Sales contract in international business transactions, United Nations Convention on Contracts for the International Sales of Goods, CISG
Abstrakt:
Abstrakt Hlavním cílem této diplomové práce bylo identifikovat mezinárodní kupní smlouvu se zaměřením na definici mezinárodní kupní smlouvy, prameny práva upravující mezinárodní kupní smlouvu a Vídeňskou úmluvu o smlouvách o mezinárodní koupi zboží s bližším zaměřením na uzavírání smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran podle Vídeňské úmluvy a relevantní judikaturu, která se k tomu váže, mezery ve Vídeňské úmluvě a význam Vídeňské úmluvy. Použitými metodami byly analýza, deskripce a syntéza. Analýzu využívám zejména ve třetí kapitole, deskripci jsem uplatnil především v první a druhé kapitole a syntézu v rámci shrnutí na konci kapitol a v závěru. V rámci první kapitoly této práce jsem se zabýval definicí mezinárodní kupní smlouvy a jejímu odlišení od klasické kupní smlouvy. Druhá kapitola pojednává o pramenech práva upravujících mezinárodní kupní smlouvu. V této kapitole jsem se věnoval přímé úpravě, kolizní úpravě, imperativním právním normám, mezinárodním smlouvám, evropskému právu, volbě práva, mezinárodním obchodním zvyklostem, vnitrostátním normám, lex mercatoria, doložkám INCOTERMS, Zásadám mezinárodních obchodních smluv a Principům evropského smluvního práva. Ve třetí kapitole jsem se zaměřil na Vídeňskou úmluvu o smlouvách o mezinárodní koupi zboží. Nejprve jsem se zabýval unifikačními snahami, které předcházely přijetí Vídeňské úmluvy, následně historií přijímání Vídeňské úmluvy. Dále jsem v této kapitole pojednal o struktuře Vídeňské úmluvy, její charakteristice, o předmětu úpravy a obecných ustanoveních, uzavírání kupní smlouvy a právech a povinnostech prodávajícího a kupujícího podle Vídeňské úmluvy. V této části jsem odkazoval na relevantní soudní rozhodnutí a rozhodčí nálezy, které mají zásadní význam pro interpretaci stručných ustanovení Vídeňské úmluvy. Na závěr kapitoly jsem se zaměřil na mezery ve Vídeňské úmluvě a jejich zaplňování a na význam Vídeňské úmluvy. Klíčová slova: Kupní smlouva v mezinárodním obchodním styku Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží CISG
Abstract v angličtině:
Abstract The main aim of this diploma thesis was to identify the international sales contract with a focus on the definition of the international sales contract, the sources of law which govern the international sales contract and the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods, with a closer focus on the formation of the contract and rights and rights and obligations of the buyer and the seller under the Vienna convention and the relevant case law for these issues, as well as the gaps in the Vienna convention. The methods used to develop this diploma thesis are analysis, description and synthesis. Analysis is used to the greatest extent in the third chapter, description is used especially within the first and second chapter and the synthesis is used within the recapitulations at the end of each chapter and within the summary. Within the first chapter I focused on the definition of the international sales contract and its distinction from the classical sales contract. The second chapter deals with the sources of law, which govern the international sales contract. In this chapter, I focus on the direct regulation, conflict of law rules, imperative legal norms, international treaties, European law, choice of law, international business practices, national law, lex mercatoria, INCOTERMS rules, Principles of International Commercial Contracts and Principles of European Contract Law. In the third chapter I focused on the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods. Firstly, I deal with the unification efforts that preceded the adoption of the Vienna Convention. Afterwards, I discussed the structure of the Vienna Convention, characteristics of the Vienna Convention, sphere of application and general provisions of the Vienna Convention and rights and obligations of the seller and the buyer under the Vienna Convention. In this part of my thesis I referred to relevant case law which is important for the interpretation of brief provisions of the Vienna Convention. At the end of the chapter I dealt with the gaps in the Vienna Convention and the methods of gap filling and with the importance of the Vienna Convention. Keywords: Sales contract in international business transactions United Nations Convention on Contracts for the International Sales of Goods CISG
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Jakub Vach 1.05 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Jakub Vach 73 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Jakub Vach 69 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Květoslav Růžička, CSc. 94 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Mgr. Magdalena Pfeiffer, Ph.D. 708 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. JUDr. Monika Pauknerová, DSc. 152 kB