velikost textu

Mechanismy imunomodulačního působení kmenových buněk a jejich využití k léčbě onemocnění oka

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Mechanismy imunomodulačního působení kmenových buněk a jejich využití k léčbě onemocnění oka
Název v angličtině:
Immunomodulatory mechanisms of stem cells and their use for therapy of ocular disorders
Typ:
Disertační práce
Autor:
Bc. Barbora Heřmánková
Školitel:
prof. RNDr. Vladimír Holáň, DrSc.
Oponenti:
doc. MUDr. Jarmila Heissigerová, Ph.D.
RNDr. Marie Indrová, CSc.
Id práce:
155791
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra buněčné biologie (31-151)
Program studia:
Imunologie (P1517)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
24. 9. 2018
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
kmenové buňky, mezenchymální kmenové buňky, limbální kmenové buňky, imunoregulace, cytokiny, léčba
Klíčová slova v angličtině:
stem cells, mesenchymal stem cells, limbal stem cells, immunoregulation, cytokines, therapy
Abstrakt:
Abstrakt Kmenové buňky představují perspektivu pro léčbu řady doposud neléčitelných onemocnění. V současnosti mezi nejvíce studované kmenové buňky patří mezenchymální kmenové buňky (MSC). Tyto buňky jsou schopné diferenciace v různé buněčné typy, produkovat růstové a trofické faktory a prostřednictvím imunomodulačních molekul regulovat funkce buněk imunitního systému. Při studiu imunomodulačních vlastností MSC jsme se zaměřili na jejich vliv na B buňky a na studium mechanismu působení MSC ovlivněných interferonem-γ (IFN-γ) na produkci interleukinu 10 (IL-10) B buňkami. Prokázali jsme, že MSC ovlivněné IFN-γ inhibují produkci IL-10 aktivovanými B buňkami prostřednictvím dráhy cyklooxygenázy-2. Vzhledem ke svým regenerativním a imunomodulačním vlastnostem nacházejí MSC uplatnění v léčbě řady onemocnění. V této práci jsme se zabývali možností využití MSC k léčbě onemocnění a poškození oka. Při léčbě poškozeného povrchu oka jsou používány limbální kmenové buňky (LSC), ale jejich izolace je obtížná a nemohou být použity ve všech případech poškození. Vhodným kandidátem v těchto případech mohou být MSC. Proto jsme srovnávali terapeutický potenciál LSC a MSC izolovaných z kostní dřeně a tukové tkáně. Studie ukázala, že MSC izolované z kostní dřeně mají srovnatelný regenerativní vliv na hojení poškozeného povrchu oka jako tkáňově specifické LSC. Kromě léčby poškozeného povrchu oka mohou být MSC využity také v léčbě degenerativních onemocnění sítnice. Prokázali jsme, že MSC jsou schopné v prostředí simulující zánět v poškozené sítnici diferencovat na buňky exprimující znaky sítnice a ukázali jsme, že klíčovou podpůrnou roli v tomto diferenciačním procesu hraje IFN-γ. Dále jsme ukázali, že MSC produkují neurotrofické faktory a dokážou snížit expresi prozánětlivých cytokinů v sítnici.
Abstract v angličtině:
Abstract Stem cell-based therapy represents a perspective approach for the treatment of many so far incurable diseases. Mesenchymal stem cells (MSC) are currently the most studied stem cells. They are able to differentiate into different cell types, to produce growth and trophic factors and can suppress the functions of cells of the immune system. During the study of the immunomodulatory properties of MSC, we focused on their effect on B cells. The mechanism of impact of interferon-γ (IFN-γ) on MSC and their effect on the production of interleukin 10 (IL-10) by B cells was analysed. We have demonstrated that MSC-treated with IFN-γ inhibit production of IL-10 by activated B cells via the cyclooxygenase-2 involving pathway. Due to their regenerative and immunomodulatory properties, MSC can be for treatment of many diseases. In this study we focused on the disease and damage of the eye. The limbal stem cells (LSC) are used for the treatment of damaged ocular surface, however their isolation is difficult and they can not be used in all cases of damage. Appropriate candidates in these cases are MSC. Therefore we have decided to compare the therapeutic potential of LSC and MSC isolated from bone marrow or adipose tissue. The study have shown that MSC isolated from bone marrow have a similar regenerative effect on healing of the damaged ocular surface of the eye as have LSC. In addition, MSC can be also used for the treatment of retinal degenerative diseases. We found that MSC are able to differentiate into cells expressing retinal markers in the environment simulating inflammation in the damaged retina and we have shown that IFN-γ plays a key role in the differentiation process. Furthermore, we have shown that MSC produce numerous neurotrophic factors and can reduce expression of proinflammatory cytokines in the retina.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Barbora Heřmánková 48.52 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Barbora Heřmánková 188 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Barbora Heřmánková 185 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Bc. Barbora Heřmánková 525 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. MUDr. Jarmila Heissigerová, Ph.D. 1.21 MB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Marie Indrová, CSc. 336 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 128 kB