velikost textu

Logopedická intervence u osob s poruchami autistického spektra

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Logopedická intervence u osob s poruchami autistického spektra
Název v angličtině:
Speech intervention for the people with autistic spektrum disorders
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Zuzana Králová
Oponenti:
PaedDr. Jaroslava Zemková, Ph.D.
doc. PaedDr. Vanda Hájková, Ph.D.
Id práce:
155780
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Program studia:
Učitelství pro střední školy (N7504)
Obor studia:
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - výtvarná výchova (RIGO SPP)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
8. 9. 2015
Výsledek obhajoby:
Neprospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
komunikace, pervazivní vývojové poruchy, poruchy autistického spektra, alternativní a augmentativní komunikace, klinická logopedie
Klíčová slova v angličtině:
communication, pervasive developmental disorders, autism spectrum disorders, alternative and augmentative communication, clinical speech-language pathology
Abstrakt:
Abstrakt: Předkládaná práce se zaměřuje na problematiku poskytování logopedické intervence u osob s poruchami autistického spektra. Konkrétněji bylo cílem práce a výzkumného projektu analyzovat logopedickou intervenci u dětí s poruchou autistického spektra v rámci klinické logopedie. K tomuto účelu bylo vytyčeno pět hypotéz týkajících se klientely s PAS, míry informovanosti o daní problematice, dalšího vzdělávání klinických logopedů, využití alternativní a augmentativní komunikace a získávání informací o PAS při studiu na vysoké škole. Vlastní výzkum je realizován dvěma způsoby – kvantitativním pomocí dotazníku klinickým logopedům a kvalitativním, který je zaměřen na vyhodnocení logopedické intervence u klientů s PAS v ordinaci klinické logopedie. Při zpracování byly využity techniky analýza dokumentů, analýza výsledků činnosti, rozhovor s rodiči a pozorování. Cílem rigorózní práce je zjistit stav logopedické intervence u klientů s PAS v klinické logopedii a ukázat, jakou formou mohou být terapie vedeny.
Abstract v angličtině:
Abstract: The present thesis deals with the issue of providing speech-language therapies for people suffering from autism spectrum disorders. The paper and the research project particularly aim to analyse a speech-language intervention for children with an autism spectrum disorder from the view of clinical speech-language pathology. To carry out the research, five hypotheses were suggested. The hypotheses relate to clients with an ASD, to what extent specialists are informed about the issue, consecutive education of speech- language pathologists, use of alternative and augmentative communication and gaining information about ASD during university studies. The research itself is realised in two ways – the quantitative one (questionnaires distributed to clinical speech-language pathologists) and the qualitative one which focuses on the evaluation of speech-language intervention for clients with ASD in the consulting room of clinical speech-language pathologists. The following techniques were included in the research: analysis of documents and results of activities, talks to parents and monitoring. The primary goal of the thesis is to assess the current state of speech-language intervention for clients with ASD from the view of the clinical speech-language pathology and also to show in what ways therapies can be led.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Zuzana Králová 1.07 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Zuzana Králová 66 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Zuzana Králová 65 kB
Stáhnout Posudek oponenta PaedDr. Jaroslava Zemková, Ph.D. 119 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PaedDr. Vanda Hájková, Ph.D. 195 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D. 105 kB