velikost textu

Zdravý životný štýl záujemcov o zdravú výživu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Zdravý životný štýl záujemcov o zdravú výživu
Název v češtině:
Zdravý životní styl zájemců o zdravou výživu
Název v angličtině:
Healthy lifestyle of people interested in healthy diet
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Michaela Ondrášiková
Vedoucí:
PharmDr. Jitka Pokladníková, Ph.D.
Oponent:
PharmDr. Julie Strážnická
Id práce:
155691
Fakulta:
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové (FaF)
Pracoviště:
Katedra sociální a klinické farmacie (16-16220)
Program studia:
Farmacie (M5206)
Obor studia:
Farmacie (FAR)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
1. 6. 2017
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Slovenština
Klíčová slova:
Zdravý životní styl, zdravá strava, quality of life, zdraví, používání komplementární medicíny.
Klíčová slova v angličtině:
Healthy lifestyle, healthy diet, kvalita života, health, CAM use.
Abstrakt:
Abstrakt Zdravý životný štýl záujemcov o zdravú výživu Katedra sociálnej a klinickej farmácie, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova, Česká republika Študent: Michaela Ondrášiková Vedúca diplomovej práce: PharmDr. Jitka Pokladníková, Ph.D. Úvod: Problematika zdravého životného štýlu je v posledných rokoch veľmi diskutovanou témou. U záujemcov o zdravú výživu, ako konkrétnej skupiny ľudí, nebola doposiaľ v Českej republike skúmaná. Cieľ práce: Primárnym cieľom bola celková analýza životného štýlu záujemcov o zdravú výživu a porovnanie získaných dát s odporúčaniami zdravej výživy a zásadami zdravého životného štýlu. Sekundárnym cieľom bol rozbor kvality života a životnej spokojnosti u záujemcov o zdravú výživu, ich psychohygieny a niektorých oblastí ich fyzického zdravia. Metodika: Dáta na toto prospektívne prierezové dotazníkové šetrenie boli získavané v období od septembra 2012 do júna 2015. Respondenti z radov laickej verejnosti sa zdarma zúčastnili prednášok konaných v rámci vzdelávacieho cyklu zameraného na zdravý životný štýl v projekte Ebstyle na Farmaceutickej fakulte Univerzity Karlovej. Dáta boli vyhodnotené podľa kritérií zdravého životného štýlu a zdravej výživy a spracované v programoch Microsoft Excel a IBM SPSS 19. Výsledky: Záujemcovia o zdravú výživu mali v porovnaní s bežnou populáciou v ČR lepšie hodnoty BMI, menej zhoršených zdravotných ukazovateľov, častejšie vykonávali fyzickú aktivitu a boli menej často fajčiarmi a konzumentmi alkoholu. Výživové zvyklosti mali záujemcovia o zdravú výživu porovnateľné s populáciou. Pri subjektívnom hodnotení svojho zdravia boli viac kritickí než ľudia v ČR. Štatistickým testovaním bolo potvrdené, že respondenti, ktorí boli spokojnejší so svojím životom alebo so svojím fyzickým zdravím, spĺňali vyšší počet odporúčaní zdravého životného štýlu. Taktiež bolo potvrdené, že počet splnených odporúčaní nie je závislý na pohlaví respondenta, veku, BMI alebo zhoršených zdravotných ukazovateľoch. Záver: Zvýšený záujem o zdravú výživu neznamenal u respondentov aj lepšie dodržiavanie konkrétnych odporúčaní. Až ¾ respondentov nesplnili ani polovicu z odporúčaní zdravého životného štýlu. Hlbší výskum s reprezentatívnym súborom respondentov by bol prínosom. Kľúčové slová: výživa, životný štýl, odporúčania zdravého životného štýlu, zdravie
Abstract v angličtině:
Abstract Healthy lifestyle of people interested in healthy diet Department of Social and Clinical Pharmacy, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové, Charles University, Czech Republic Student: Michaela Ondrášiková Tutor: PharmDr. Jitka Pokladníková, Ph.D. Introduction: The issue of a healthy lifestyle has been a highly discussed topic in recent years. It has not been examined in the Czech Republic for persons who are interested in healthy diet, as a specific group of people yet. Objectives: Primary goal of the thesis was to analyse lifestyle behaviors in persons who are interested in healthy diet and compare the data obtained with healthy eating and healthy lifestyle recommendations. Secondary goal of the thesis was to analyse quality of life, life satisfaction, mental hygiene and some aspects of physical health of persons who are interested in healthy diet. Methods: Data for this prospective cross-sectional questionnaire survey were obtained in the period from September 2012 to June 2015. Respondents from the general public attended free lectures held in the education cycle, focusing on healthy lifestyle in the project Ebstyle on Faculty of Pharmacy, Charles University. Data were evaluated according to healthy lifestyle and healthy diet criteria and processed in Microsoft Excel and IBM SPSS 19. Results: In comparision with general population of Czech republic, persons who were interested in healthy diet had better BMI values, less aggravated health indicators, were more physically active and were less often smokers and alcohol consumers. Persons interested in healthy diet had comparable dietary habits with general population. In the subjective assessment of their health, they were more critical than people in the Czech Republic. It was confirmed by statistical testing that respondents who were more satisfied with their lives or physical health, accomplished higher number of healthy lifestyle recommendations. It has also been confirmed that the number of recommendations does not dependent on gender, age, BMI or aggravated health indicators of respondent. Conclusion: Increased interest in healthy diet did not mean even better compliance with specific recommendations among respondents. Up to ¾ of respondents did not accomplished half of the recommendations of a healthy lifestyle. Deeper research with a representative set of respondents would be beneficial. Key words: diet, lifestyle, healthy lifestyle recommendations, health
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Michaela Ondrášiková 1.88 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Michaela Ondrášiková 200 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Michaela Ondrášiková 197 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PharmDr. Jitka Pokladníková, Ph.D. 275 kB
Stáhnout Posudek oponenta PharmDr. Julie Strážnická 275 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Doc.PhDr. František Dohnal, CSc. 152 kB