velikost textu

Kvalita života studentů farmacie

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Kvalita života studentů farmacie
Název v angličtině:
Pharmacy students' quality of life
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Karolína Horáková
Vedoucí:
PharmDr. Jitka Pokladníková, Ph.D.
Oponent:
PharmDr. Helena Marešová
Id práce:
155688
Fakulta:
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové (FaF)
Pracoviště:
Katedra sociální a klinické farmacie (16-16220)
Program studia:
Farmacie (M5206)
Obor studia:
Farmacie (FAR)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
1. 6. 2017
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Studenti farmacie, kvalita života, WHO dotazník kvality života, Bernův dotazník.
Klíčová slova v angličtině:
Pharmacy students, quality of life, WHO quality of life questionnaire, Bern questionnaire.
Abstrakt:
ABSTRAKT KVALITA ŽIVOTA STUDENTŮ FARMACIE Student: Karolína Horáková Vedoucí diplomové práce: PharmDr. Jitka Pokladníková, Ph.D. Katedra sociální a klinické farmacie, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova, Česká republika Úvod: Na Kalifornské univerzitě autoři zjistili, že kvalita života pro první tři ročníky byla nižší v porovnání se stejně starou americkou populací. Ve studii z Univerzity z Arkansasu bylo zjištěno, že ve škále duševního zdraví měli nejlepší výsledky studenti čtvrtého ročníku ve srovnání s ročníkem prvním až třetím. Cíl: Zjistit kvalitu života studentů druhého ročníku naší fakulty. V rámci prvního cíle byly stanoveny hypotézy. Muži a ženy nemají stejnou kvalitu života, studenti nebudou spokojeni se svým volným časem, budou mít málo času na koníčky, přátele, studenti farmacie budou vykazovat horší výsledky než pražská populace 18-29 let. Současně bylo cílem srovnat výsledky Bernského dotazníku a zkrácené verze dotazníku Světové zdravotnické organizace pro měření kvality života a dotazníku Subjektivní kvality života. Metodika: Sběr dat probíhal během roku 2011. Dotazníky vyplnili studenti druhého ročníky Farmaceutické fakulty v Hradci Králové. Jedná se o průřezové dotazníkové šetření. Byl využit Bernský dotazník subjektivní pohody, dotazník Subjektivní kvality života a zkrácená verze dotazníku Světové zdravotnické organizace pro měření kvality života. Pro statistickou analýzu jsme využili ttest (hladina významnosti 0,05). Data byla vyhodnocena pomocí počítačového programu MS Excel. 1 Výsledky: Z výsledků dotazníků jsme zjistili, že většina studentů hodnotí svoji kvalitu života jako dobrou nebo velmi dobrou (82,11 %). Se zdravím je spokojeno 53,16 % studentů, velmi spokojeno 16,84 %. Nejvíce jsou studenti spokojeni s prostředím, ve kterém žijí (bydlení, zdravotní péče, bezpečí, peníze). Nejméně jsou spokojeni s nedostatkem volného času. Studentům chybí čas na odpočinek, koníčky a přátele. Statisticky významný rozdíl mezi kvalitou života mužů a žen se potvrdil v doméně sociální vztahy, ve škále somatické potíže, ve škále sebeúcta a ve škále depresivního naladění (p < 0,05). V ostatních se však statisticky významný rozdíl nepotvrdil (p > 0,05). Po srovnání Bernského dotazníku s ostatními dotazníky jsme našli středně těsný vztah mezi doménou prožívání a škálou pozitivní postoj k životu, mezi doménou sociální vztahy a škálou radost ze života a mezi dimenzí zdraví a somatické potíže. Závěr: Vzhledem k výsledkům práce je možno označit kvalitu života studentů druhého ročníku naší fakulty jako dobrou. Osmdesát dva procent studentů hodnotí svoji kvalitu života jako dobrou, či velmi dobrou. Stejně jako naši studenti i studenti technické univerzity jsou nejméně spokojeni s volným časem. Existují zahraniční studie zabývající se kvalitou života studentů farmacie. Ty zahrnují více než jeden ročník jako naše studie. Proto nebylo možné jednoznačně srovnat výsledky naší práce s výsledky zahraničních autorů. Otázkou je, jak by vypadaly výsledky, pokud bychom zařadili do studie všechny ročníky. Pro další práce bychom doporučili zahrnout do zjišťování kvality života všechny ročníky. 2
Abstract v angličtině:
ABSTRACT PHARMACY STUDENTS’ QUALITY OF LIFE Student: Karolína Horáková Tutor: PharmDr. Jitka Pokladníková, Ph.D. Dept. of Social and Clinical Pharmacy, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové, Charles University, Czech Republic Introduction: The quality of life of pharmacy students may change throughout their university life and differ from the quality of life of the general population. In the Czech Republic, quality of life of pharmacy students was not yet examined. Aim: The aim was to determine the quality of life of second year students at the Faculty of Pharmacy at Charles University in Hradec Králové. Secondary aim was to compare results of the Bern Subjective Well-Being Questionnaire with the short version of World Health Organization Quality of Life questionnaire and the Subjective quality of life analysis questionnaire. Methods: The data were collected during 2011. Questionnaires were filled in by second-year students of Faculty of Pharmacy in Hradec Králové. The Bern Subjective Well-Being Questionnaire, the short version of World Health Organization Quality of Life questionnaire and the Subjective quality of life analysis questionnaire were used. The data were analyzed using the MS Excel computer program. Results: The results of the questionnaires showed that most of the students rated their quality of life as good or very good (82 %). Fifty three percent and seventeen percent of the students were satisfied and very satisfied with their health, respectively. Students were mostly satisfied with the environment they lived in (housing, health care, safety, money). They were least happy with the lack of free time. Students lacked time for relaxation, hobbies and friends. A statistically significant difference between the quality of life of men and women was confirmed in third domain of the short version of World Health Organization Quality of Life questionnaire, at the scale of somatic disorders, at the scale of self-respect and at the scale of depressed mood of the Bern Subjective 1 Well-Being Questionnaire (p < 0,05). At the other scales, a statistically significant difference was not confirmed (p > 0,05). Worse results in quality of life of our respondents, compared with Prague's population have not been confirmed. We found relationships between second domain of the short version of World Health Organization Quality of Life questionnaire and the scale of a positive attitude towards life of the Bern Subjective Well-Being Questionnaire, between third domain of the short version of World Health Organization Quality of Life questionnaire and the scale of joy of life of the Bern Subjective Well-Being Questionnaire and between second dimension of the Subjective quality of life analysis questionnaire and the scales of somatic disorders of the Bern Subjective Well-Being Questionnaire. Conclusion: We can indicate that quality of life of students from second year was good although our students were not satisfied with their free time. The same conclusion was found in students from the Czech Technical University in Prague. Further investigation into quality of life of pharmacy students across all years is needed. 2
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Karolína Horáková 1.35 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Karolína Horáková 145 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Karolína Horáková 157 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PharmDr. Jitka Pokladníková, Ph.D. 275 kB
Stáhnout Posudek oponenta PharmDr. Helena Marešová 286 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Doc.PhDr. František Dohnal, CSc. 152 kB