velikost textu

Multireference coupled cluster methods with local pair natural orbital approach

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Multireference coupled cluster methods with local pair natural orbital approach
Název v češtině:
Multireferenční metody spřažených klastrů s použitím lokálních přirozených párových orbitalů
Typ:
Disertační práce
Autor:
Bc. Jakub Lang
Školitel:
Mgr. Jiří Pittner, Dr.
Oponenti:
doc. Pavel Neogrady, Ph.D., Dr.
prof. Monika Musial, Ph.D., D.Sc. (Tech.)
Id práce:
155670
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra fyzikální a makromol. chemie (31-260)
Program studia:
Modelování chemických vlastností nano- a biostruktur (P1415)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
26. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
DLPNO-MRCC, DMRG, multireferenční metody, metody spřažených klastrů
Klíčová slova v angličtině:
DLPNO-MRCC, DMRG, multireference methods, coupled cluster
Abstrakt:
Abstrakt Multireferenční metody spřažených klastrů (MRCC) jsou přesným nástrojem pro popis kvazidegenerovaných systémů, kde hraje důležitou roli statická korelace. Bohužel dosavadní implementace byly použitelné jen pro malé molekuly. Ale ukázalo se, že metoda doménových lokálních přirozených párových orbitalů dokáže tento problém vyřešit a je možné pomocí ní spočítat mnohem větší molekuly. Nově vyvinuté DLPNO-MkCCSD, DLPNO-TCCSD a DLPNO- MkCCSD(T) metody jsou schopné získat více než 99.7% kanonické korelační energie a popsat systémy s víc než 2000 bázovými funkcemi na jedno-jádrovém procesoru za několik hodin. Kromě toho jsme vyvinuli tailored variantu MRCC a úspěšně ji použili pro excitované stavy cyklobutadienu, kde tradiční MRCC selhává.
Abstract v angličtině:
Abstract Multireference coupled cluster (MRCC) methods are a highly accurate approach for sys- tems with quasi-degeneracies, where the static correlation plays an important role. How- ever, while canonical MRCC is successful for many systems, it can be used only for small sized systems. Nonetheless, it was shown that large systems can be described by the domain-based local pair natural orbital approach (DLPNO). In our group, we developed DLPNO-MkCCSD, DLPNO-TCCSD and DLPNO-MkCCSD(T) methods, which were able to recover more than 99.7% of the canonical correlation energy, while the computation of systems with more than 2000 basis functions took only a few hours on a single CPU core. Moreover, we also implemented a tailored variant of MRCC which successfully described excited states of cyclobutadiene, while the traditional MRCC under-performed.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Jakub Lang 9.59 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Jakub Lang 8.55 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Jakub Lang 30 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Jakub Lang 30 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Bc. Jakub Lang 116 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. Pavel Neogrady, Ph.D., Dr. 143 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. Monika Musial, Ph.D., D.Sc. (Tech.) 809 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 959 kB