velikost textu

Omega-3 nenasycené mastné kyseliny ve výživě

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Omega-3 nenasycené mastné kyseliny ve výživě
Název v angličtině:
Omega-3 polyunsaturated fatty acids in human nutrition
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Veronika Hrušovská
Vedoucí:
doc. MUDr. Pavel Dlouhý, Ph.D.
Oponent:
MUDr. Jolana Rambousková, CSc.
Id práce:
155634
Fakulta:
3. lékařská fakulta (3.LF)
Pracoviště:
Ústav hygieny (12-HYG)
Program studia:
Specializace ve zdravotnictví (B5345)
Obor studia:
Veřejné zdravotnictví (BVZ1)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
7. 9. 2016
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
n-3, nenasycené mastné kyseliny, výživa
Klíčová slova v angličtině:
n-3, polyunsaturated fatty acids, nutrition
Abstrakt:
Bakalářská práce se zabývá omega-3 nenasycenými mastnými kyselinami ve výživě. Práce zkoumá informovanost studentů 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze o omega-3 mastných kyselinách a jejich spotřebu potravin bohatých na omega-3 mastné kyseliny. Teoretická část bakalářské práce je zaměřena na základní teorii mastných kyselin, obecnou charakteristiku omega-3 mastných kyselin a doporučený příjem polyenových mastných kyselin ve výživě. Zabývá se účinky omega-3 mastných kyselin v prevenci a léčbě chorob a vlivu na lipidové spektrum, kardiovaskulární systém, imunitní systém, centrální nervový systém a zrak, diabetologii, nutriční farmakologii a kůži. Pojednává o významu příjmu omega-3 mastných kyselin u těhotných a kojících žen, dětí, seniorů, veganů a specifikuje zdroje omega-3 mastných kyselin ve výživě. Praktická část bakalářské práce vyhodnocuje dotazníkové šetření, kterého se zúčastnilo 467 studentů ze všech ročníků a oborů 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze studujících v akademickém roce 2015/2016. Zahrnuje cíl práce, hypotézy, metodiku práce, výsledky a diskuzi. Výsledky praktické části práce jsou prezentovány formou grafů a tabulek s komentáři. Závěrem práce bylo doporučeno zaměřit se ve výuce o tucích více na omega-3 mastné kyseliny, jejich význam pro zdraví a vést zdravotníky k dalšímu vzdělávání o tomto tématu, aby správně informovaná odborná veřejnost mohla působit na obyvatelstvo ve změnách stravovacích návyků. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Abstract v angličtině:
This Bachelor thesis deals with the omega-3 polyunsaturated fatty acids used in nutrition. The thesis examines how well students of the Third Faculty of Medicine at the Charles University in Prague are informed about the omega-3 polyunsaturated fatty acids and to what extent they consume food rich in omega-3 polyunsaturated fatty acids. The theoretical part of the Bachelor thesis focuses on the basic fatty acids theory, the general characteristics of the omega-3 polyunsaturated fatty acids and the recommended intake of polyunsaturated fatty acids from foods. It addresses the effects of the omega-3 polyunsaturated fatty acids on the prevention and treatment of diseases, their effects on the lipid spectrum, the cardiovascular system, the immune system, the central nervous system and eyesight, diabetology, nutritional pharmacology and the skin. It deals with the significance of omega-3 polyunsaturated fatty acids intake by pregnant and lactating women, children, the elderly and vegans. It specifies the sources of omega-3 polyunsaturated fatty acids in nutrition. In the practical part of the Bachelor thesis, the author evaluates an interview survey involving 467 students in all years and from all branches of study at the Third Faculty of Medicine at the Charles University in Prague, who were enrolled in the academic year of 2015/2016. The practical part describes the objective of the thesis, hypotheses, methodology, results and includes a discussion. The results of the practical part are presented in a form of annotated charts and tables. In conclusion, the author of the thesis recommends to put an emphasis in teaching on fats and the omega-3 polyunsaturated fatty acids, their significance for health, and to lead health-care workers to further training on this topic, in order to enable well-informed specialists in the field to exert influence upon the population with regard to changes in its dietary habits. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Veronika Hrušovská 2.49 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Veronika Hrušovská 84 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Veronika Hrušovská 84 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. MUDr. Pavel Dlouhý, Ph.D. 545 kB
Stáhnout Posudek oponenta MUDr. Jolana Rambousková, CSc. 617 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 36 kB