velikost textu

Dynamics of glacial lakes and hydrological conditions of a glacial-morainic complex (Adygine, northern Tien Shan)

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Dynamics of glacial lakes and hydrological conditions of a glacial-morainic complex (Adygine, northern Tien Shan)
Název v češtině:
Dynamika ledovcových jezer a hydrologické poměry glaciálně-morénového komplexu (Adygine, severní Tien Shan)
Typ:
Disertační práce
Autor:
Bc. Kristýna Falátková
Školitel:
prof. RNDr. Bohumír Janský, CSc.
Oponenti:
Dmitry Petrakov, Ph.D.
prof. RNDr. Tomáš Pánek, Ph.D.
Konzultant:
RNDr. Miroslav Šobr, Ph.D.
Id práce:
155622
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330)
Program studia:
Fyzická geografie a geoekologie (P1306)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
20. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
ledovcové jezero, průval jezera, hydrologický režim, morénový komplex, proglaciální prostředí
Klíčová slova v angličtině:
glacial lake, lake outburst, hydrological regime, moraine complex, proglacial area
Abstrakt:
Abstrakt Práce se zabývá hydrologickými poměry v proglaciálním prostředí, se zaměřením na vývoj ledovcových jezer a zhodnocení jejich náchylnosti k průvalu. Studovanou lokalitou je ledovcovo-morénový komplex Adygine, nacházející se v severně orientovaném údolí v pohoří severní Tien Shan, Kyrgyzstán, v nadmořské výšce 3400-4200 m n. m. Ustupující ledovec podmínil za posledních 50 let vznik několika jezer, jež leží ve třech výškových úrovních a mají hydrologické propojení s ledovcem. Pod čelem ledovce se nachází komplex několika generací morén, jímž je tavná voda z ledovce odváděna z lokality. Cíli práce bylo vyhodnotit dosavadní vývoj jednotlivých jezer, jejich náchylnost k náhlému vyprázdnění a možné příčiny, odhadnout pravděpodobný vývoj lokality v budoucnu, analyzovat hydrologický režim jezer a získat bližší informace o podpovrchovém proudění vody z lokality do toku. Pro účely vyhodnocení vývoje jezer byla použita data získaná v terénu (geodetické zaměřování břehové linie, batymetrická měření), ale i satelitní a letecké snímky. Kolísání hladiny jezer bylo sledováno pomocí tlakových čidel a zpracování těchto dat umožnilo analyzovat hydrologický režim těchto jezer v denním, sezónním a ročním měřítku. Pro účely zhodnocení náchylnosti jezer k průvalu byl vytvořen regionálně zaměřený postup využívající data a pozorování z terénu i digitální mapové podklady. Pravděpodobný další vývoj lokality (ústup ledovce, vznik nových jezer) byl představen pomocí výstupů z modelu GERM. Na závěr byl zkoumán průchod tavné vody podpovrchovými cestami v morénovém komplexu - spojení mezi spodním jezerem a stálým ledovcovým tokem bylo testováno pomocí stopovacího barviva. Podle zjištěných koncentrací barviva v toku bylo možné určit dobu průchodu vody i silné naředění označené vody v systému. Napojení malých termokrasových jezírek nacházejících se v morénovém komplexu na tavnou vodu z ledovce bylo zjištěno pomocí analýzy izotopového složení jejich vody. Některá jezírka skutečně vykazovala velmi podobné složení vody jako velká jezera napájená vodou z ledovce, u jiných se prokázal jen částečný nebo velmi malý vliv tavné vody na jejich hydrologickou bilanci. Klíčová slova: Ledovcové jezero, Proglaciální prostředí, Průval jezera, Hydrologický režim, Ledovcová tavná voda
Abstract v angličtině:
Abstract The thesis deals with hydrological conditions in a proglacial environment, focusing on the development of glacial lakes and the assessment of their susceptibility to outburst. The study site is the Adygine glacier-moraine complex located in the north-facing valley of the Kyrgyz Ridge, northern Tien Shan, Kyrgyzstan, at an altitude of 3400-4200 m a.s.l. In the past 50 years, the receding glacier allowed formation of several lakes, which form a three-level cascade and are fed by glacier meltwater. Below the glacier, there is a complex of several generations of moraines, through which the glacier meltwater is routed downstream. The aims of the work were to evaluate the development of individual lakes, their susceptibility to sudden outburst and possible triggers, to estimate the probable development of the site in the future, to analyse the hydrological regime of the lakes and to obtain basic information on the subsurface flow of water from the site to the stream. For the purposes of assessing the development of the lakes, the data obtained in the field (geodetic surveying of a shore line, bathymetric measurements), as well as satellite and aerial images were used. Fluctuation of lake water level was monitored by pressure sensors and the processing of this data allowed to analyse the hydrological regime of these lakes on a daily, seasonal, and annual scale. For the purposes of assessing the susceptibility of lakes to outburst, a regionally-based approach, using field data and observation together with digital map data, have been developed. The probable further development of the site (glacier retreat, formation of new lakes) was introduced using GERM model outputs. Lastly, the passage of meltwater through subsurface routes in the morainic complex was investigated - the connection between the lower lake and the stream was tested with dye tracing method. Thanks to the observed dye concentrations in the stream it was possible to determine the duration of the water passage as well as significant dilution of the traced water in the drainage system. The connection of small tarns found in the morainic complex to melt water was found by analysing the isotopic composition of their water. Some of the tarns actually had a very similar water composition to the large lakes fed by glacier meltwater, others showed only partial or very little influence of meltwater on their hydrological balance. Key words: Glacial lake, Proglacial area, Lake outburst, Hydrological regime, Glacial meltwater
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Kristýna Falátková 47.83 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Kristýna Falátková 263 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Kristýna Falátková 178 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Bc. Kristýna Falátková 1.38 MB
Stáhnout Posudek oponenta Dmitry Petrakov, Ph.D. 182 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. RNDr. Tomáš Pánek, Ph.D. 330 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 817 kB