velikost textu

Dědická smlouva jako nový dědický institut

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Dědická smlouva jako nový dědický institut
Název v angličtině:
Inheritance contract as a new institute of succession law
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Michal Srp
Vedoucí:
JUDr. PhDr. David Elischer, Ph.D.
Oponent:
JUDr. MUDr. Alexandr Thöndel, Ph.D.
Id práce:
155540
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
25. 4. 2017
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
dědická smlouva, dědictví, dědické právo, dědický titul
Klíčová slova v angličtině:
Inheritance contract, heritage, inheritance law, succession title
Abstrakt:
Předložená práce se zabývá starobylým a současně staronovým právním institutem dědické smlouvy v rekodifikovaném soukromém právu. Dědická smlouva (pactum successorium) byla v českém právním řádu do 50. let minulého století považována za tradiční historický institut dědického práva, přičemž byla koncipována jako dědický titul nejsilnější a její uzavření bylo přípustné jedině mezi manželi nebo snoubenci. Zmíněná problematika začala být znovu aktuální v souvislosti s vládním návrhem zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník), k jehož schválení Poslaneckou sněmovnou došlo 9. listopadu roku 2011. Rekodifikace představuje návrat dědické smlouvy do české právní úpravy dědického práva, avšak přinesla i celou řadu jiných významných institutů, které dosavadní úprava po dlouhou dobu opomíjela či vůbec neznala. Institut dědické smlouvy klade důraz na vůli zůstavitele, jemuž dává další možnost pořízení se svým majetkem pro případ smrti (mortis causa). Jejím specifikem je, že v sobě kombinuje jak prvky závěti (testamentární), ze které se vyvinula a je z ní odvozena, tak prvky smlouvy (kontraktuální). Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Abstract v angličtině:
The present work deals with an ancient and new-old legal institution of inheritance contract in actual private law. Inheritance contract (pactum successorium) was in the Czech legal order in the 50s of the last century as a traditional historical institute of inheritance law, and was conceived as the strongest inheritance title; its conclusion was nevertheless permissible only between husband and wife or fiancé. The mentioned problems began again to be relevant in the context of the government's draft of Act no. 89/2012 Coll., Civil Code (hereinafter the Civil Code), for the approval of the Chamber of Deputies took place on November 9th, 2011. The re-codification represents a return of inheritance contract to the Czech succession law, but it has also brought a number of other major institutes that current regulation for a long time neglected or did not even know. Institute of inheritance contract emphasizes the will of the testator, to whom gives another opportunity to arrange his property in case of death (mortis causa). Its peculiarity is that it combines both elements: the last will (testamentary nature) from which it has developed and elements of the contract (contractual nature). Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Michal Srp 777 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Michal Srp 84 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Michal Srp 83 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. PhDr. David Elischer, Ph.D. 184 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. MUDr. Alexandr Thöndel, Ph.D. 70 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 171 kB