velikost textu

Kritická analýza ochranného léčení a zabezpečovací detence v systému ochranných opatření

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Kritická analýza ochranného léčení a zabezpečovací detence v systému ochranných opatření
Název v angličtině:
Critical Analysis of Protective Treatment and Protective Detention within the System of Protective Measures
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Jiří Benda
Vedoucí:
JUDr. Bc. Jiří Říha, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Marie Vanduchová, CSc.
Id práce:
155537
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra trestního práva (22-KTP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
18. 12. 2017
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt Rigorózní práce Kritická analýza ochranného léčení a zabezpečovací detence v systému ochranných opatření se zabývá právní úpravou ochranného léčení a zabezpečovací detence v rámci české právní úpravy ochranných opatření. V úvodních dvou kapitolách práce je vymezen samotný smysl a účel ochrannýc h opatření, proveden jejich základní přehled se zaměřením na základní zásady a instituty, které jsou s ochrannými opatřeními úzce spojeny. Současně je popisem historického vývoje právní úpravy na českém území upozorněno na některé dílčí problematické aspekty, které jsou v dalších kapitolách podrobně rozebrány. Následně ve třetí a čtvrté kapitole, které se týkají již samotného ochranného léčení a zabezpečovací detence, jsou tyto dva instituty shodným způsobem, pro možnost vzájemné komparace, kriticky analyzovány a zařazeny do systému trestních sankcí. V rámci obou institutů je i podrobně rozebrána odpovídající německá a rakouská právní úprava, která je porovnána s českou právní úpravou. Kritické analýze je tak podrobena zejména právní úprava ochranného léčení i zabezpečí detence se zaměřením na celý rozhodovací proces soudu při ukládání, ukončování, či prodlužování délky trvání výkonu obou trestních sankcí. V rámci analýzy je poukázáno na dílčí nevhodnosti právní úpravy. Po komparaci s obdobnou právní úpravou v německém a rakouském právu a po syntéze všech získanýc h poznatků je předestřen způsob možného vývoje české právní úpravy a jsou doporučeny konkrétní změny za účelem ústavní konformity i aplikační vhodnosti pro praxi, a to zejména pro činnost soudů.
Abstract v angličtině:
Abstract The advanced Master’s thesis called “A Critical Analysis of Protective Treatment and Protective Detention within the System of Protective Measures” looks into the legisla tio n concerning protective treatment and protective detention in the framework of the Czech legislation on protective measures. In the first two chapters an outline of the purpose and sense of protective measures is given along with their basic overview focusing on the basic principles and concepts which are closely linked to protective measures. At the same time, several problematic aspects are brought to attention following a description of the historical development of the legislation in the Czech Republic. A detailed analysis thereof is given in the following chapters. In Chapters 3 and 4, which specifically deal with protective treatment and protective detention, the two concepts are submitted to critical analysis and defined within the system of penal sanctions. This is done in parallel so that a comparison can be made. For both concepts, the respective German and Austrian legislations are analyzed in detail and compared to the Czech legislation. In this way, a critical analysis of the legislation on protective treatment and protective detention is performed primarily with respect to the whole decision- making process of the courts concerning imposing, suspending or extending of the duration of the two penal sanctions in question. Individual deficiencies of the legislation are pointed out during the analysis. Following a comparison with corresponding German and Austrian legislations a synthesis of all acquired findings, a possible way to develop the Czech legislation is suggested and concrete changes are recommended to ensure constitutional conformity and application appropriateness in practical use, primarily in the work of courts of justice.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Jiří Benda 1.63 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Jiří Benda 238 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Jiří Benda 240 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Bc. Jiří Říha, Ph.D. 437 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Marie Vanduchová, CSc. 783 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 167 kB