velikost textu

Molekulární mechanismy regulace transportu a funkce různých podtypů NMDA receptorů v hipokampálních neuronech

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Molekulární mechanismy regulace transportu a funkce různých podtypů NMDA receptorů v hipokampálních neuronech
Název v angličtině:
Molecular mechanisms of regulation of trafficking and function of different subtypes of NMDA receptors in hippocampal neurons
Typ:
Disertační práce
Autor:
Bc. Kristýna Skřenková
Školitel:
Mgr. Martin Horák, Ph.D.
Oponenti:
RNDr. Aleš Balík, Ph.D.
RNDr. Zdeňka Bendová, Ph.D.
Id práce:
155487
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra fyziologie (31-152)
Program studia:
Fyziologie živočichů (P1521)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
3. 6. 2020
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
NMDA receptor, transport, N-glykosylace, hipokampalní neurony
Klíčová slova v angličtině:
NMDA receptor, trafficking, N-glycosylation, hippocampal neurons
Abstrakt:
Abstrakt dizertační práce Molekulární mechanismy regulace transportu a funkce různých podtypů NMDA receptorů v hipokampálních neuronech Mgr. Kristýna Skřenková N-methyl-D-aspartátové (NMDA) receptory jsou ionotropní glutamátové receptory, které mají klíčovou úlohu v savčí centrální nervové soustavě. Za fyziologických podmínek jsou tyto receptory důležité pro excitační synaptický přenos a tvorbu paměťových stop. Za patologických podmínek může ovšem jejich abnormální regulace, či aktivace vést k mnohým neurologickým a psychiatrickým onemocněním, jako je například Alzheimerova choroba, Parkinsonova choroba, Huntingtonova choroba, epilepsie, nebo schizofrenie. Množství NMDA receptorů na povrchové membráně buněk je regulováno na několika úrovních, zahrnujících jejich syntézu, skládání, internalizaci, či degradaci. Během transportu na buněčnou membránu dochází rovněž ke kontrole vazby agonistů a správné aktivace NMDA receptorů. Současně dochází u NMDA receptorů k celé řadě posttranslačních modifikací, jako je palmitoylace, fosforylace, nebo N-glykosylace. V této dizertační práci jsme se zabývali studiem molekulárních mechanismů, které mohou ovlivnit transport a funkční vlastnosti NMDA receptorů v savčích buňkách a potkaních hipokampálních neuronech. Konkrétně jsme podrobně studovali i) roli N-glykosylace u GluN1, GluN2 a GluN3 podjednotek a ii) vliv integrity glycinových vazebných míst na GluN1 a GluN3A podjednotkách na transport a funkci NMDA receptorů. K studiu těchto otázek jsme použili kombinaci řady metod, zahrnujících mikroskopii, biochemii a elektrofyziologii.
Abstract v angličtině:
Abstract of Ph.D. thesis Molecular mechanisms of regulation of trafficking and function of different subtypes of NMDA receptors in hippocampal neurons Mgr. Kristýna Skřenková N-methyl-D-aspartate (NMDA) receptors are ionotropic glutamate receptors that play a key role in the mammalian central nervous system. Under physiological conditions, these receptors are important for excitatory synaptic transmission and memory formation. However, under pathological conditions, their abnormal regulation or activation may lead to many neurological and psychiatric disorders, such as Alzheimer's disease, Parkinson's disease, Huntington's disease, epilepsy or schizophrenia. Previous studies have shown that the number and type of NMDA receptors on the cell surface are regulated at multiple levels, including their synthesis, folding, internalization or degradation. During the trafficking of NMDA receptors to the cell surface membrane, both the agonist binding and receptor activation are examined. Moreover, NMDA receptors undergo many posttranslational modifications such as palmitoylation, phosphorylation or N-glycosylation. In this thesis, we studied the molecular mechanisms that may affect the trafficking and functional properties of NMDA receptors in mammalian cells and rat hippocampal neurons. Specifically, we studied i) the role of N-glycosylation of the GluN1, GluN2 and GluN3 subunits, and ii) the effect of the integrity of the glycine binding sites of the GluN1 and GluN3A subunits on trafficking and functional properties of NMDA receptors. To study these questions, we used a combination of a number of methods including microscopy, biochemistry and electrophysiology.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Kristýna Skřenková 106.17 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Kristýna Skřenková 83 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Kristýna Skřenková 60 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Bc. Kristýna Skřenková 4.89 MB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Aleš Balík, Ph.D. 192 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Zdeňka Bendová, Ph.D. 109 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Jiří Novotný, DSc. 154 kB