velikost textu

Využití hmotnostní spektrometrie pro analýzu biologicky aktivních látek

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Využití hmotnostní spektrometrie pro analýzu biologicky aktivních látek
Název v angličtině:
Utilization of mass spectrometry for analysis of biologically active compounds
Typ:
Disertační práce
Autor:
Bc. David Kaliba
Školitel:
doc. RNDr. Ivan Jelínek, CSc.
Oponenti:
prof. RNDr. Věra Pacáková, CSc.
doc. Ing. Stanislav Smrček, CSc.
Konzultant:
RNDr. Martin Štícha
Id práce:
155464
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra analytické chemie (31-230)
Program studia:
Analytická chemie (P1403)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
25. 9. 2018
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Rhenium, koordinační chemie, komplexy, protinádorová léčiva, aromatické ligandy, kapilární zónová elektroforéza, hmotnostní spektrometrie, vysokoúčinná kapalinová chromatografie, organokovové sloučeniny
Klíčová slova v angličtině:
Rhenium, coordination chemistry, complexes, antitumor drugs, aromatic ligands, capillary zone electrophoresis, mass spektrometry, high performance liquid chromatography, organometallic compounds
Abstrakt:
Abstrakt Předložená disertační práce je komentovaným souborem čtyř publikací popisujících využití kapilární elektroforézy, kapalinové chromatografie a UV/Vis spektrometrie ke studiu komplexů rhenia s aromatickými ligandy. Ke strukturální charakterizaci jednotlivých komplexů byly využity metody hmotnostní spektrometrie s měkkými ionizačními technikami, 1H 13C a nukleární magnetické resonance a infračervené spektrometrie. Komplexy byly připraveny v reakcích rheniového prekurzoru tetrabutylamonium tetrachlorooxorhenátu s odpovídajícím ligandem za aerobních i anaerobních podmínek. V průběhu výzkumu byla zjištěna nestabilita připravených komplexů (s Re v oxidačním čísle +V a +VI) a jejich přechod na jinou stabilnější formu (Re+VII). V průběhu výzkumu byly úspěšně realizovány následující dílčí projekty: * Návrh a úspěšná realizace postupu syntézy vybraných rheniových komplexů s aromatickými ligandy 1,2-dihydroxybenzen, 1,2,3-trihydroxybenzen a 2,3- dihydroxynaftalen v reakcích bez přístupu vzduchu a s přístupem vzduchu a jejich strukturální charakterizace metodami ESI-MS, APPI-MS, LDI-MS, ESI-MS/MS, NMR a IR. * ESI-MS SRM a UV/Vis časové studie chování primárně vzniklých rheniových komplexů (Re+V) s aromatickými ligandy v reakční směsi v závislosti na přídavku triethylaminu jako akcelerátoru reakce a přeměna komplexů na jinou stabilnější formu. * Vývoj a úspěšná realizace postupu separace jednotlivých složek reakce metodou kapilární zónové elektroforézy v rozdílných základních elektrolytech o proměnlivé hodnotě pH. Sledování závislosti migračních časů jednotlivých složek reakční směsi v závislosti na pH základního elektrolytu. Analytická validace metody stanovení složek reakční směsi obsahující rheniový komplex s 1,2,3-trihydroxybenzenem.
Abstract v angličtině:
Abstract This PhD thesis provides a commented set of four publications. These publications are focused on capillary electrophoresis, liquid chromatography, and UV/Vis spectrometry used to study complexes of rhenium with aromatic ligands. The methods of mass spectrometry 1H 13C with soft ionization techniques, and nuclear magnetic resonance, and infrared spectrometry were used for structural characterization of the individual complexes. The complexes were synthetized in reactions of the rhenium precursor tetrabutylammonium tetrachlorooxorhenate with the corresponding ligand under both aerobic and anaerobic conditions. In the course of the research, it was revealed that the prepared complexes (with Re in the oxidation number +V and +VI) are unstable and their oxidation numbers change to another more stable form (Re+VII). Sub-projects which were successfully implemented during the research were as follows: * Design and successful realization of the process of synthesis of selected rhenium complexes with aromatic ligands 1,2-dihydroxybenzene, 1,2,3-trihydroxybenzene, and 2,3-dihydroxynaphthalene in reactions with and without air access, and their structural characterization by ESI-MS, APPI- MS, LDI-MS, ESI-MS/MS, NMR, and IR. * ESI-MS SRM and UV/Vis time studies of the behaviour of primary rhenium complexes (Re+V) with aromatic ligands in the reaction mixture, depending on the addition of triethylamine as a reaction accelerator and the conversion of the complexes to another more stable form. * Development and successful realization of the process of separation of the individual components of the reaction using the method of capillary zone electrophoresis in background electrolytes with a changing pH-value. Monitoring of the dependency of the migration time of the reaction mixture components on the pH-value of the background electrolytes. Analytical validation of the method for determining the components of the reaction mixture containing the rhenium complex with 1,2,3- trihydroxybenzene.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. David Kaliba 18.75 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. David Kaliba 86 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. David Kaliba 21 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Bc. David Kaliba 339 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. RNDr. Věra Pacáková, CSc. 160 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. Ing. Stanislav Smrček, CSc. 127 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 1.06 MB