velikost textu

Analýza vlivu farmakoterapie na riziko vzniku pádu u hospitalizovaných pacientů II

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Analýza vlivu farmakoterapie na riziko vzniku pádu u hospitalizovaných pacientů II
Název v angličtině:
Analysis of the effect of pharmacotherapy on the risk of fall in inpatients II
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Nikola Szikorová
Vedoucí:
Mgr. Josef Malý
Oponent:
Mgr. Anna Patková
Id práce:
155423
Fakulta:
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové (FaF)
Pracoviště:
Katedra sociální a klinické farmacie (16-16220)
Program studia:
Farmacie (M5206)
Obor studia:
Farmacie (FAR)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
24. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Informace o neveřejnosti:
Zveřejnění práce bylo odloženo do 24.09.2022
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
lékový problém, farmakoterapie, klinická farmacie, nežádoucí účinek
Klíčová slova v angličtině:
drug-related problem, pharmacotherapy, clinical pharmacy, adverse drug effect
Abstrakt:
Abstrakt Analýza vlivu farmakoterapie na riziko vzniku pádu u hospitalizovaných pacientů II Autor: Nikola Szikorová Vedoucí diplomové práce: PharmDr. Josef Malý, Ph.D. Katedra sociální a klinické farmacie, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova Úvod a cíl: Pády jsou jedním z nečastějších problémů hospitalizovaných pacientů. Jejich výskyt je spojen s mnoha problémy, a proto je třeba jim předcházet. Efektivní prevence zahrnuje analýzu rizikových faktorů a implementaci intervencí pro minimalizaci těchto rizik. Cílem práce byla analýza vlivu léčiv a jiných rizikových faktorů na vznik pádu u hospitalizovaných pacientů. Metodika: Sběr dat probíhal od dubna do prosince 2017 ve 4 jihočeských nemocnicích. Studie se zúčastnili pouze pacienti, u kterých se v době hospitalizace vyskytl pád. Pro potřeby studie byla vytvořena online databáze, ve které byla shromažďována data o pacientech (osobní anamnéza, užívaná léčiva, laboratorní hodnoty a další). Analyzována byla léčiva s populačním a individuálním rizikem pro vznik pádu. U každého individuálně rizikového léčiva byl klasifikován typ lékového problému, který mohl představovat příčinu vzniku pádu. Ke každému lékovému problému byly přiřazeny intervence pro minimalizaci rizik. Vedle analýzy rizikových léčiv byly posuzovány i další rizikové faktory zvyšující riziko vzniku pádu a také léčiva nesouvisející s pádem, u kterých se však vyskytl nějaký typ lékového problému. Údaje o každém pádu byly zaznamenány do databáze, zpracovány do tabulek a vyhodnoceny. Výsledky: Celkem bylo hodnoceno 140 pádů, které se objevily u 136 pacientů (52,9 % pádů u žen, 47,1 % u mužů; průměrný věk 78 let). Podle 1. stupně ATC klasifikace byla se vznikem pádu nejčastěji spojena léčiva ovlivňující nervový a kardiovaskulární systém. Zvýšené riziko pádu se nejčastěji objevilo při užívání antipsychotika tiapridu (27,9 %) a diuretika furosemidu (33,6 %). Riziko bylo zjištěno také u léčiv, která nejsou považována za populačně riziková, a to u metronidazolu a chinolonových antibiotik. Nejčastějším lékovým problémem bylo použití nevhodného léčiva vzhledem k věku pacienta (32,6 %). Monitoring symptomů pacienta byl nejčastěji doporučovanou intervencí (37,1 %). Závěr: Výsledky zobrazují kromě běžně známých rizikových léčiv i skupiny, kterým je rovněž třeba věnovat zvýšenou pozornost. Dostatečný monitoring pacientů a pečlivější výběr léčiv se zaměřením na individualitu pacienta je důležitý pro minimalizaci potenciálních problémů. Klíčová slova: pád, zdravotnické zařízení, farmakoterapie, intervence farmaceuta
Abstract v angličtině:
Abstract Analysis of the effect of pharmacotherapy on the risk of fall in inpatients II Author: Nikola Szikorová Tutor: PharmDr. Josef Malý, Ph.D. Department of Social and Clinical Pharmacy, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové, Charles University Introduction and objectives: Falls are one of the most common problems of hospitalized patients. Their occurrence is associated with many problems and therefore should be avoided. Effective prevention involves analyzing risk factors and implementing interventions to minimize these risks. The aim of this work was to analyze the influence of drugs and other risk factors on the fall of hospitalized patients. Methods: Data was collected from April to December 2017 in 4 hospitals in South Bohemia. Only patients who had fallen during hospitalization participated in the study. An online database was created for the study to collect patient data (personal history, medications used, laboratory values and others). Population and individual fall risk-increasing drugs were analyzed. For each individual fall risk-increasing drug, the type of drug problem that could have been the cause of a fall was classified. Risk minimization interventions have been assigned to each drug problem. In addition to fall risk-increasing drug analysis, other risk factors that increased the risk of falling as well as non- falling drugs with some type of drug problem were considered. Data on each fall were recorded in a database, processed into tables and evaluated. Results: A total of 140 falls were evaluated in 136 patients (52.9 % in women, 47.1 % in men; average age 78 years). According to the 1. level of ATC classification, drugs affecting the nervous and cardiovascular systems were most commonly associated with the onset of fall. An increased risk of falling was most common with the antipsychotic agent tiapride (27.9 %) and the diuretic agent furosemide (33.6 %). Risks have also been identified for non-population fall risk-increasing drugs, namely metronidazole and quinolone antibiotics. The most common drug problem was the use of inappropriate drug due to the patient's age (32.6 %). Patient symptoms monitoring was the most commonly recommended intervention (37.1 %). Conclusion: In addition to commonly known fall risk-increasing drugs, the results also show groups that need to be given extra attention. Sufficient patient monitoring and more careful drug selection with a focus on patient individuality is important to minimize potential problems. Key words: fall, medical facility, pharmacotherapy, pharmacist intervention
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Nikola Szikorová 1.31 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Nikola Szikorová 118 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Nikola Szikorová 114 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Josef Malý 58 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Anna Patková 138 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Prof. RNDr. Jiří Vlček, CSc. 153 kB