velikost textu

Symboly a symbolika v procesu formování regionu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Symboly a symbolika v procesu formování regionu
Název v angličtině:
Symbols and symbolism in the region formation process
Typ:
Disertační práce
Autor:
Bc. Miroslav Šifta
Školitel:
doc. RNDr. Pavel Chromý, Ph.D.
Oponenti:
RNDr. František Križan, Ph.D.
Mgr. Miloslav Šerý
Konzultant:
RNDr. Silvie Kučerová, Ph.D.
Id práce:
155337
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340)
Program studia:
Regionální a politická geografie (P1308)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
26. 9. 2018
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Informace o neveřejnosti:
Zveřejnění přílohy práce bylo odloženo do 25.9.2021
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
nová regionální geografie – region – institucionalizace regionu – symbolický tvar regionu – regionální identita – regionální rozvoj – symbol – regionální symbol – grafické symboly – znak – logo – Liberecký kraj
Klíčová slova v angličtině:
new regional geography – region – institutionalization of region – symbolic shape of region – regional identity – regional development – symbol – regional symbol – graphical symbols – emblem – logo – the Liberec Region
Abstrakt:
Abstrakt Tato dizertační práce je zaměřena na výzkum role symbolů a zejména grafické symbo- liky (znaky, loga) v procesu formování regionu a regionálních identit v kontextu teorie institucionalizace regionu Anssi Paasiho. Zároveň diskutuje využití symbolů v rozvoji regionů různých měřítek. Obecná východiska výzkumu symbolů v procesu formování regionu založená na rešerši literatury ověřuje na příkladu analýzy symbolů a symboliky Libereckého kraje a způsobu jejich využívání v rámci různorodých regionálních institucí. Liberecký kraj je vhodným zájmovým územím, protože jde o nově konstituovaný region (po roce 2000), je již plně institucionalizovaný, z hlediska přírodního a kulturního dědictví je velmi heterogenní, na jeho území se vyskytují kontinuálně osídlené (tradiční, „české“) oblasti i diskontinuálně vyvíjející se oblasti (dosídlené po odsunu českých Němců po druhé světové válce). V první části se práce věnuje proměnám regionální geografie. Stručně představuje, jak tato vědní disciplína reagovala na paradigmatické změny, jak se vyvinula v „novou“ regionální geografii. Diskutuje koncept regionu jako sociálního konstruktu. Po ukotvení stěžejního pojmu výzkumu, konstruktivisticky chápaného regionu, následuje stanovení cílů k dosažení zodpovězení otázky, jakou roli hrají symboly a symbolika v procesu for- mování regionu a regionálních identit. Konceptualizaci obecných východisek výzkumu, získaných především na základě literární rešerše, se věnuje druhá kapitola. Definuje a dis- kutuje základní pojmy a kategorie, s nimiž (nejen) regionální geografie pracuje (instituci- onalizace regionu, regionální identita, image regionu, brand regionu). Zaměřuje se také na definici a klasifikaci regionálních symbolů, jejich zdrojů, typů a forem i způsobů jejich vnímání. Postihuje též jejich funkce v procesu institucionalizace regionu, při budování jeho image i v regionálním rozvoji. Na základě obecných východisek jsou ve třetí kapitole definovány dílčí výzkumné otázky. Čtvrtá, metodologická, kapitola představuje zvolené metody výzkumu. Každou z nich prezentuje v kontextu dílčích cílů a stanovených vý- zkumných otázek a následně tyto metody konkretizuje na základě příkladů z empirické části výzkumu. Druhou část práce tvoří soubor čtyř publikovaných studií zabývajících se sledovanou problematikou role symbolů v obecné i konkrétní výzkumné rovině (Region jako koncept: tradiční a konstruktivistické chápání, Význam symbolů v procesu formování regionu, Symboly a identita regionu: kvantitativní analýza vnímání symboliky regionu, Využití a vnímání obecních znaků aktéry místního rozvoje). Výzkumy prováděné v rámci dizertační práce prokázaly, že význam regionální sym- boliky v procesu formování regionů a regionálních identit je nezanedbatelný. V obecné rovině práce přispívá k zaplnění „bílého“ místa výzkumu role symbolů ve výše zmíně- ných procesech. V empirické rovině však dokazuje, že symboly jako nástroj pro budování regionů i jejich identit jsou podceňovány či často nejsou plně využívány. V závěrečné kapitole jsou nastíněny některé další náměty a metody dalšího výzkumu role regionál- ních symbolů a symboliky i využití jejich potenciálu v rozvoji regionu. Důraz je kladen především na identifikační, prezentační a reprezentační funkci symbolů, jejich emotivní náboj a schopnost zvýraznit typické i specifické prvky regionu, jež mají vliv na proměny regionální identity i image regionu, a to na všech jeho řádovostně-měřítkových úrovních. klíčová slova: nová regionální geografie – region – institucionalizace regionu – symbo- lický tvar regionu – regionální identita – regionální rozvoj – symbol – regionální symbol – grafické symboly – znak – logo – Liberecký kraj
Abstract v angličtině:
Abstract This dissertation thesis is focused on the research of role of symbols, especially graphic symbols (emblems, logos), in the process of region formation and in the process of shap- ing of regional identities. These aspects are studied in the context of Anssi Paasi’s theory of institutionalization of region. The thesis discusses the use of symbols in the develop- ment of regions of different scales. The theoretical background of symbol research in the process of a region formation, as based on literature research, is later verified on an example of the analysis of symbols of the Liberec Region and the way they are used by various regional institutions. The Liberec Region is a suitable model area since it both represents a newly constituted region (after 2000), as well as it is already fully institution- alized. This region is also very heterogeneous from the point of view of the natural and cultural heritage. Regarding the settlement perspective, there are both areas inhabited continuously (traditional, “Czech” areas) and areas resettled after the WWII. In its first part, the thesis is devoted to evolution of regional geography. It briefly pre- sents how regional geography responded to paradigmatic changes, and how it gradually evolved into a “new” regional geography. Next, it discusses the concept of region as a so- cial construct. After anchoring the key concept of research, a constructivism-understood region, the aims are set to answer the question what role symbols and symbolism plays in the process of forming of a region and regional identities. The second chapter deals with the conceptualization of general theoretical framework obtained mainly on the basis of literature retrieval. It defines and discusses the basic concepts and categories (not only) regional geography works with (regional institutionalization, regional identity, region im- age, and regiońs brand). It also focuses on the definition and classification of regional symbols, their sources, types and forms, and their potential perceptions. It also refers to their role in the process of the institutionalization of a region, in building its image, as well as in the regional development. The third chapter defines particular research questions. The fourth chapter, a methodological one, introduces the selection and application of research methods. It presents each method in the context of aims and research questions identified, and it specifies them on examples from the empirical part of the research. The second part of this dissertation thesis consists of a set of four published stud- ies dealing with the role of symbols both in general and specific research levels: Region as concept: traditional and constructivist understanding, Importance of symbols in the process of region formation, Symbols and identity of the region: quantitative analysis of the perception of the regiońs symbolism, Use and perception of local characteristics of local development actors. The research carried out in this dissertation proved that the role of regional symbol- ism in the processes of region and regional identity formation is important. Generally, the thesis contributes to filling the “whitespace” in research of the role of symbols in the above-mentioned processes. In the empirical level, however, it proves that symbols are underestimated or often not fully used as building tools of regions and their identi- ties. Therefore in the last chapter some other ideas and methods of further research on the role of regional symbols and symbolism as well as the use of their potential in the development of the region are outlined. It is important to emphasize the identification, presentation and representation functions of the symbols, their emotional loading and the ability to highlight the typical and specific elements of the region, which may influ- ence the changes of regional identity and image of the region. key words: new regional geography – region – institutionalization of region – symbolic shape of region – regional identity – regional development – symbol – regional symbol – graphical symbols – emblem – logo – the Liberec Region
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Miroslav Šifta 11.91 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Miroslav Šifta 7.13 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Miroslav Šifta 37 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Miroslav Šifta 36 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. František Križan, Ph.D. 1.11 MB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Miloslav Šerý 104 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 1011 kB