text size

Sociální prostředí a polarizace v suburbiu: případová studie Jesenice u Prahy

Notice: I hereby declare that I am aware that the information acquired from theses published by Charles University may not be used for commercial purposes or may not be published for educational, scientific or other creative activities as activities of person other than the author.
Title:
Sociální prostředí a polarizace v suburbiu: případová studie Jesenice u Prahy
Titile (in english):
Social environment and polarisation within suburb: case study Jesenice u Prahy
Type:
Diploma thesis
Author:
Mgr. Magdaléna Pechová
Supervisor:
doc. RNDr. Martin Ouředníček, Ph.D.
Opponent:
Mgr. Lucie Galčanová
Thesis Id:
155322
Faculty:
Faculty of Science (PřF)
Department:
Department of Social Geography and Regional Develop. (31-340)
Study programm:
Geography (N1301)
Study branch:
Social Geography and Regional Development (NSGRRD)
Degree granted:
Mgr.
Defence date:
17/09/2019
Defence result:
Very good
Language:
Czech
Keywords (in czech):
rezidenční suburbanizace, sociální klima, sociální prostředí, sociální polarizace, Jesenice u Prahy
Keywords:
residential suburbanization, social climate, social environment, social polarisation, Jesenice u Prahy
Abstract (in czech):
ABSTRAKT Suburbanizace je proces, při kterém dochází ke stěhování obyvatel z jádrového města do jeho zázemí. Nově přistěhovalí obyvatelé z města s sebou přinášejí často jiné názory a životní styl, než mají původní obyvatelé obce, což může být příčinou sociální polarizace. Obecným cílem práce je zhodnotit vývoj sociálního prostředí, popsat a vysvětlit důsledky suburbanizace na sociální polarizaci v pražském městském regionu na příkladu obce Jesenice. V rámci obecného cíle si práce stanovuje dva dílčí cíle: Popsat demografický vývoj obyvatelstva, vývoj bytové výstavby a věkovou strukturu v Jesenici u Prahy. Porovnat výsledky sociálního klimatu z diplomové práce Petry Puldové (2006) a popsat, jak se změnilo sociální klima za posledních 13 let. K naplnění obecného i druhého dílčího cíle je použito dotazníkové šetření, pomocí kterého je zjišťována sociální koheze mezi sousedy, vzájemné vztahy respondentů s původními a novými obyvateli, dále spokojenost respondentů s životem v obci a jejich zapojení do společenského a politického života. K naplnění prvního dílčího cíle je použita analýza statistických dat z Českého statistického úřadu. Klíčová slova: rezidenční suburbanizace, sociální klima, sociální prostředí, sociální polarizace, Jesenice u Prahy 4
Abstract:
ABSTRACT Suburbanization is the process of moving residents from the core city to the outskirts. Newly-migrants from the city often carry different views and lifestyles than the original inhabitants of the village, which may be the cause of social polarisation. The general aim of the thesis is to evaluate the development of the social environment, to describe and explain the consequences of suburbanization on social polarisation in the Prague city region on the example of Jesenice u Prahy. Within the general objective, the thesis sets two partial objectives: Describe the demographic development of the population, the development of housing construction and the age structure in Jesenice. Compare the results of the social climate from Petra Puldová's thesis (2006), describe how the social climate has changed over the past 13 years. The questionnaire survey is used to fulfill both the general and the second partial objective. The questionnaire is used to find out if the respondents have mutual relations with the original and new inhabitants, how satisfied they are with the life in the municipality, social cohesion, how they participate in social and political life. To meet the first partial objective,an analysis of statistical data from the Czech Statistical Office is used. Keywords: residential suburbanization, social climate, social environment, social polarisation, Jesenice u Prahy 5
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Mgr. Magdaléna Pechová 5.99 MB
Download Abstract in czech Mgr. Magdaléna Pechová 107 kB
Download Abstract in english Mgr. Magdaléna Pechová 108 kB
Download Supervisor's review doc. RNDr. Martin Ouředníček, Ph.D. 137 kB
Download Opponent's review Mgr. Lucie Galčanová 990 kB
Download Defence's report prof. RNDr. Luděk Sýkora, Ph.D. 152 kB