velikost textu

Trestněprávní aspekty zadávání veřejných zakázek

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Trestněprávní aspekty zadávání veřejných zakázek
Název v angličtině:
Criminal aspects of the public procurement
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Martin Novák
Vedoucí:
prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D.
Oponent:
doc. JUDr. Bc. Tomáš Gřivna, Ph.D.
Id práce:
155236
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra trestního práva (22-KTP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
18. 3. 2016
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Veřejné zakázky, korupce, úplatkářství, hospodářská trestná činnost
Klíčová slova v angličtině:
Public procurement, corruption, bribery, economic crime
Abstrakt:
Shrnutí: Předmětem této práce, jak již její název napovídá, je problematika trestné činnosti páchané v souvislosti se zadáváním veřejných zakázek. Autor zdůrazňuje, že se jedná o problematiku více než aktuální. Kriminalita páchaná v souvislosti s veřejnými zakázkami, má významné hospodářské i společenské dopady a je předmětem dlouhodobé kritiky, při vytrvalém zájmu medií. Cílem této práce je proto představení základních rysů této formy kriminality, a to nejenom podrobným rozborem platné trestněprávní regulace, ale také za využití zkušeností z praxe a analýzy aktuálních rozhodnutí obecných soudů, identifikací nejvýznamnějších problémů, které při odhalování, prověřování a vyšetřování této formy trestné činnosti po právní či kriminalistické stránce vznikají. Práce je členěna celkem na pět částí, které se dále dělí do dílčích kapitol a oddílů. První část práce je věnována platné trestněprávní úpravě. Podrobně vymezuje jednotlivé skutkové podstaty relevantních trestných činů, jejich znaky a nejvýznamnější pojmy a není opomenuta ani případná trestní odpovědnost právnických osob. Druhá část, přestože stále zaměřená na trestněprávní úpravu, již vychází spíše než z trestního zákoníku, z platné úpravy zákona o veřejných zakázkách, kdy podrobněji vymezuje ty pojmy obsažené v tomto zákoně, které jsou současně normativními znaky trestněprávní úpravy. Kromě pojmů zadavatel, dodavatel, veřejná zakázka či zadávací řízení, tato část práce vymezuje rovněž jednotlivá stádia procesu zadávání veřejných zakázek a pro potřeby následujících částí rovněž naznačuje jejich případný význam z hlediska páchané trestné činnosti. V třetí části se pak podává kriminologický pohled na tuto formu trestné činnosti. Zabývá se stavem registrované kriminality a v porovnání s trhem veřejných zakázek naznačuje, jak významného rozsahu dosahuje kriminalita latentní. V tomto směru jsou nastíněny rovněž indikátory, které právě páchání trestné činnosti v průběhu zadávacího řízení mohou nasvědčovat. V rámci čtvrté části jsou následně analyzována pravomocná rozhodnutí obecných soudů, vyžádaná na základě zák. č. 106/1999 Sb. Jsou identifikovány právní i skutkové problémy, které při stíhání tohoto druhu trestné činnosti vznikají a jsou nastíněny možnosti jejich řešení. Na základě shromážděných rozhodnutí jsou pak zobecňovány poznatky o způsobu páchání této formy trestné činnosti. Pátá a poslední část práce je konečně věnována procesním otázkám se zaměřením na konkrétní důkazní prostředky, 145 které jsou pro odhalování a vyšetřování zmanipulovaných veřejných zakázek typické. Je tak pojednáváno o problematice utajovaného sledování, jeho limitech v rámci odhalování a vlivu, který tyto důkazní prostředky na úspěšné objasňování mají. V tomto směru je pak současně navrženo technické řešení, které by nasazení těchto prostředků mohlo zefektivnit a současně minimalizovat případy nedůvodného sledování či stíhání. Práce se dále věnuje pro veřejné zakázky významné problematice znaleckých posudků a pravidel jejich užívání. Poslední kapitola se pak zabývá rolí a významem advokátů a je rovněž krátce pojednáno o hranici mezi poskytováním právní pomoci a součinnosti na trestném činu. V přílohách práce jsou konečně doplněny zajímavé statistické výstupy a rovněž seznam rozhodnutí obecných soudů, která byla použita pro potřeby zpracování čtvrté části práce. 146
Abstract v angličtině:
Summary: The subject of this work, as it follows from its title, is the issue of crimes committed in connection with public procurement. The author emphasizes that it is a problem more than actual. Crime in connection with the public procurement has significant economic and social impacts and is subject of a long-term criticism and constant interest of media. The aim of this work is to present the main features of this form of crime, not only through a detailed analysis of the applicable criminal regulations, but also, using practical experience and analysis of the current case-law of general courts, through identification of the most significant legal or forensic problems in detection and investigation of this type of crime. The work is divided into five parts, which are further divided into sub-chapters and sections. The first part is dedicated to a valid criminal regulation. It defines in detail the various constituent elements of the relevant offenses and the most important legal concepts. The criminal liability of legal persons is not omitted. The second part, though still focused on the criminal regulation, has been concentrating on the applicable regulations of the Public Procurement Act, rather than the Criminal Code, with focus on legal concepts contained in this Act that are also normative characters of criminal regulation. In addition to the concepts of contracting authority, supplier, procurement or procurement tender process, this part also defines the various stages of the procurement process with an indication of their potential relevance for the crimes committed. The third part provides criminological view on this form of crime. It deals with the state of registered crime and in comparison with the state of a public procurement market therefore indicates how significant extent reaches latent criminality. In this respect indicators are also outlined which may suggest a presence of criminal activity during the procurement procedure. In the fourth part there are analyzed enforceable decisions of the general courts, requested under the Act. no. 106/1999. There are identified legal and factual problems that may occur in the prosecution of this type of crime and are also outlined means of their possible solutions. On these decisions are then established general observations about methods how is this type of crime committed. The fifth and last part finally deals with procedural issues, focusing on specific means of evidence which are typical for the detection and investigation of manipulated contracts. It then discusses the problems of hidden surveillance and the impacts that these kind of evidence may have for successful 147 clarification of a crime. In this respect is then simultaneously proposed a technical solution which could make these instruments more efficient while minimizing the cases of unjustified prosecution or monitoring. The work deals also with the expert evidence and the rules of their use. The last sub-chapter deals with a role and importance of lawyers and attorneys and also briefly discusses the boundary between the provision of legal assistance and cooperation on a crime. The work is finally complemented by interesting statistical outputs as well as a list of decisions of general courts, which have been used for the purposes of processing of the fourth part. 148
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Martin Novák 984 kB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Martin Novák 264 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Martin Novák 47 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Martin Novák 45 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D. 163 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Bc. Tomáš Gřivna, Ph.D. 208 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 164 kB