velikost textu

Státní příslušnost v mezinárodních investičních sporech

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Státní příslušnost v mezinárodních investičních sporech
Název v angličtině:
Nationality in international investment arbitration
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Ondřej Krampera
Vedoucí:
prof. JUDr. Monika Pauknerová, DSc.
Oponent:
JUDr. Mgr. Magdalena Pfeiffer, Ph.D.
Id práce:
155210
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
12. 5. 2015
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Mezinárodní právo soukromé – bilaterální investiční dohoda – ICSID a Washingtonská úmluva – ECT – státní příslušnost – inkorporační teorie – teorie sídla
Klíčová slova v angličtině:
Private international Law – bilateral investment treaties – ICSID and Washington treaty – ECT – nationality - incorporation theory – real seat theory
Abstrakt:
Státní příslušnost v mezinárodních investičních sporech Abstrakt Předmětem této rigorózní práce je státní příslušnost v mezinárodních investičních sporech. Cílem práce je poskytnout odborné veřejnosti náhled na problematiku státní příslušnosti v mezinárodních investičních sporech a přiblížit významné investiční spory týkající se této problematiky. Práce je rozdělena do šesti hlavních části. První kapitola popisuje mezinárodní investiční arbitráže (spory) obecně. Druhá kapitola je věnována definici investora a různým principům, které mohou být použity pro určení státní příslušnosti. Třetí kapitola nahlíží na státní příslušnost z pohledu Washingtonské úmluvy, zatímco čtvrtá kapitola na státní příslušnost z pohledu Smlouvy o energetické chartě. Pátá kapitola představuje některé významné bilaterální investiční dohody podepsané Českou republikou a jejich přístupy pro určení státní příslušnosti investorů. Na závěr šestá kapitola nahlíží na některé dílčí problémy prostřednictvím případových studií rozhodnutí rozhodčích tribunálů.
Abstract v angličtině:
Nationality in international investment arbitration Abstract The subject of this rigorous thesis is the nationality in international investment arbitration. The objective of this thesis is to provide the insight into the issue of nationality in international investment disputes to the professional community and to introduce significant investment disputes regarding this topic. The paper is divided into six main parts. First chapter describes the international investment arbitration (dispute) in general. Second chapter is devoted to the definition of investor and to various principles that can be used to assess the nationality of investors. Third chapter looks at the nationality of investors from the perspective of Washington Treaty, whereas fourth chapter looks at the nationality from the perspective of Energy Charter Treaty. Fifth chapter introduces some significant bilateral investment treaties signed by Czech Republic and their approaches for defining the nationality of investors. Finally six chapter looks at some particular issues through case studies of arbitration tribunals’ decisions.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Ondřej Krampera 1.94 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Ondřej Krampera 65 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Ondřej Krampera 44 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Monika Pauknerová, DSc. 138 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Mgr. Magdalena Pfeiffer, Ph.D. 1.06 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 183 kB